Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Technik urządzeń sanitarnych jest zawodem przygotowującym do organizowania, prowadzenia i koordynowania prac związanych z montażem instalacji i urządzeń sanitarnych oraz obiektów sieci komunalnych.

Technik urządzeń sanitarnych organizuje i wykonuje roboty przygotowawcze oraz właściwe związane z budową sieci i instalacjami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, wentylacyjno – klimatyzacyjnymi oraz węzłami ciepłowniczymi, a także robotami związanymi z konserwacją, naprawą i modernizacją oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych. Może również podejmować pracę w przedsiębiorstwach instalacyjnych, biurach projektowych, administracjach budynków mieszkalnych i tym podobnych firmach. Technik urządzeń sanitarnych wyposażony posiada również podstawową wiedzę z zakresu podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak i przygotowywania dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Celem ogólnym e‑zasobu jest zapoznanie się z angielskojęzyczną terminologią związaną z:

- montażem odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej,
- uzbrojeniem sieci wodociągowej,
- rodzajami baterii w instalacji wodociągowej,
- demontażem i montaż instalacji kanalizacyjnej,
- uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej.
- armaturami,
- rodzajami przyborów sanitarnych w instalacji kanalizacyjnej

Cele i efekty kształcenia e‑zasobu w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej

mf4ac7aee9b88f175_1503435267354_0

1. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), w języku angielskim.
2. Uczeń interpretuje wypowiedzi w języku angielskim.
3. Uczeń analizuje i interpretuje instrukcje angielskojęzyczne.
4. Uczeń formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne w języku angielskim umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
5. Uczeń korzysta z angielskojęzycznych źródeł informacji.

mf4ac7aee9b88f175_1503436684643_0

Słowa kluczowe e‑zasobu w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej

mf4ac7aee9b88f175_1503435496839_0

komora osadu, zagęszczacz, aerator, czerpnia, wyrzutnia powietrza, grzejnik, zasuwa przeciwzalewowa, zawór, warstwa wodonośna, przewód magistralny, ujęcie brzegowe, ujęcie zatokowe, zespół zaporowo – upustowy, studzienka kaskadowe, rura, grzejnik, czyszczak, przepustnica, odwadniacze, osadnik zanieczyszczeń, przewód rozdzielczy, węzeł ciepłowniczy, przewód odpływowy, ciąg drenażowy, system odwodnienia, podejście kanalizacyjne, rura spustowa, ujęcie wiezowe, reduktor ciśnienia pierwszego stopnia, armatura, kołnierz, gazociąg, sieć gazowa, wymiennik ciepła, sieć ciepłownicza, licznik ciepła, pompownia, komora osadcza, komora fermentacyjna osadu, sieć kanalizacyjna

mf4ac7aee9b88f175_1503439952559_0
Szacowana liczba godzin potrzebna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Nazwa kwalifikacji

Tytuł modułu

Liczba godzin

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych

3

2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji kanalizacyjnych

3

3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji gazowych

3

4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

3

5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

3

2. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

3

3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

3

4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3