Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Monter sieci i instalacji sanitarnych podejmując pracę wykonuje następujące prace:
- montaż i demontaż instalacji i urządzeń sanitarnych tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
- montaż i demontaż przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
- usuwanie przyczyn awarii i niedrożności,
- nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych
- konserwacja i utrzymanie w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych może pracować na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, remontowo - montażowych, warsztatach rzemieślniczych, administracjach domów mieszkalnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. firmę instalacyjno - montażową.

Celem ogólnym e‑zasobu jest zapoznanie się z angielskojęzyczną terminologią związaną z:

- montażem odgałęzień i baterii w instalacji wodociągowej,
- uzbrojeniem sieci wodociągowej,
- rodzajami baterii w instalacji wodociągowej,
- demontażem i montaż instalacji kanalizacyjnej,
- uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej.
- armaturami,
- rodzajami przyborów sanitarnych w instalacji kanalizacyjnej

Cele i efekty kształcenia e‑zasobu w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej

m01c030bebc451290_1503435267354_0

1. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), w języku angielskim.
2. Uczeń interpretuje wypowiedzi w języku angielskim.
3. Uczeń analizuje i interpretuje instrukcje angielskojęzyczne.
4. Uczeń formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne w języku angielskim umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
5. Uczeń korzysta z angielskojęzycznych źródeł informacji.

m01c030bebc451290_1503436684643_0

Słowa kluczowe e‑zasobu w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej

m01c030bebc451290_1503435496839_0

komora osadu, zagęszczacz, aerator, czerpnia, wyrzutnia powietrza, grzejnik, zasuwa przeciwzalewowa, zawór, warstwa wodonośna, przewód magistralny, ujęcie brzegowe, ujęcie zatokowe, zespół zaporowo – upustowy, studzienka kaskadowe, rura, grzejnik, czyszczak, przepustnica, odwadniacze, osadnik zanieczyszczeń, przewód rozdzielczy, węzeł ciepłowniczy, przewód odpływowy, ciąg drenażowy, system odwodnienia, podejście kanalizacyjne, rura spustowa, ujęcie wiezowe, reduktor ciśnienia pierwszego stopnia, armatura, kołnierz, gazociąg, sieć gazowa, wymiennik ciepła, sieć ciepłownicza, licznik ciepła, pompownia, komora osadcza, komora fermentacyjna osadu, sieć kanalizacyjna

m01c030bebc451290_1503439952559_0
Szacowana liczba godzin potrzebna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Nazwa kwalifikacji

Tytuł modułu

Liczba godzin

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych

3

2. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji kanalizacyjnych

3

3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji gazowych

3

4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

3

5. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

3