Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Na udostępnionej szkołom Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej e‑podreczniki.pl zostały zamieszczone różnego rodzaju materiały edukacyjne przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej podczas epidemii.

Materiały te zostały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Platforma obecnie spełnia warunki WCAG 2.0 na poziomie AA. Ministerstwo jednak dokłada wszelkich starań aby Zintegrowana Platforma Edukacyjna była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

W przypadku gdy, dyrektor szkoły lub placówki, zdecyduje się na korzystanie z platformy, ma możliwość wygenerowania w Systemie Informacji Oświatowej loginów i haseł dla nauczycieli i uczniów.

Nauczyciel, po zalogowaniu, może udostępniać uczniom gotowy, już znajdujący się na platformie materiał, lub własny, stworzony albo od podstaw albo na bazie istniejącego e‑materiału, do którego może dodać zasób zewnętrzny. Modyfikowanie, lub tworzenie własnych e‑materiałów, umożliwia nauczycielom dostępny dla nich edytor.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały opublikowane materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do klas I‑III szkoły podstawowej. Karty pracy odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym, wykorzystują symbole PCS czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym). Struktura opracowanego materiału jest przejrzysta i pozwala na wykorzystywanie poszczególnych kart w zależności od potrzeb tematycznych, jak i na gradację poziomu trudności w trakcie długoterminowej pracy z uczniem niepełnosprawnym; materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I‑III szkoły podstawowej napotykających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Służą utrwalaniu wiedzy o języku polskim oraz wspomaganiu procesu nabywania przez uczniów umiejętności komunikacyjnych Tematy ułożono zgodnie z częstą w glottodydaktyce kolejnością wprowadzania przypadków, koniugacji i czasów. Każdy rozdział obejmuje szereg ćwiczeń gramatycznych związanych z rzeczywistością bliską dzieciom (np. zajęciami szkolnymi, różnymi formami wypoczynku i świętowania, rozwijaniem zainteresowań.

Materiały przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją zostały opracowane na zlecenie MEN przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Pana dra Pawła Rutkowskiego.

Materiały przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych niewidomych i słabowidzących zostały opracowane na zlecenie MEN przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem Pana Pawła Wdówika, obecnie Sekretarza Stanu w MRPiPS.

Ponadto na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy‑cwiczeniowe‑dla‑uczniow‑z-niepelnosprawnoscia‑intelektualna‑w-stopniu‑umiarkowanym‑lub‑znacznym zostały opublikowane materiały ćwiczeniowe dostosowane do podstawy programowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Zestaw kart pracy, zawierających symbole PCS został opracowany przez pracowników naukowych, specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nauczyciel może swobodnie wybierać te elementy, które w jego ocenie będą najdogodniejsze dla jego uczniów. Materiały ćwiczeniowe zostały przygotowane według określonej struktury. Umożliwia ona stopniowe przybliżanie uczniom zagadnień uwzględnionych w podstawie programowej.Zachęcamy również do wykorzystywania zasobów udostępnionych po zalogowaniu na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji http://www.adaptacje.ore.edu.pl . Znajdą tu Państwo między innymi zaadaptowane wersje serii podręczników Szkolni Przyjaciele dla klas I‑III dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami:

1. Mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących,   słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w postaci:

a) dostosowanego podręcznika dopuszczonego do kształcenia specjalnego ww. grupy uczniów,

b) zeszytów piktogramów zawierających symbole PCS,

c)  aplikacji multimedialnej rozszerzonej o symbole PCS oraz  nagrania w polskim języku migowym (PJM),

d)  książki pomocniczej stanowiącej nieodzowną pomoc dla nauczyciela uczącego uczniów z wymienioną powyżej niepełnosprawnością.

2. Słabowidzących w postaci adaptacji podręcznika w druku powiększonym.

Ponadto można ze strony ORE pobrać materiały edukacyjne dla uczniów słabowidzących w  postaci adaptacji podręczników w druku powiększonym uczęszczających do klas IV- VIII szkoły podstawowej między innymi do takich przedmiotów jak język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, chemia, fizyka wiedza o społeczeństwie.

W kształceniu na odległość uczniów z niepełnosprawnościami można wykorzystać również materiały edukacyjne dla uczniów klas IV‑VIII mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją udostępnionych w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej.

Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do takich przedmiotów jak język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie.

Materiały mogą być przeglądane zarówno on‑line, jak i pobierane z możliwością wydruku. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM). Materiały są dostępne w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefasio.men.gov.pl/login. Po zalogowaniu się do SIO należy wybrać zakładkę „Adaptacje” i zaakceptować regulamin. Materiały można filtrować wg klasy, rodzaju, słów kluczowych czy też przedmiotu.

Materiały do rewalidacji i terapii pedagogicznej oraz do pracy z uczniami z zaburzeniami koncentracji znajdują się: https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/category/sprawy‑wychowawcze/ oraz https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/ .

Pod linkiem https://www.specjalni.pl/ znajduje się oferta multimediów, kart pracy, szkoleń, pomocy dydaktycznych i webinary przydatnych w pracy zdalnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wsparcia psychologiczno‑pedagogicznego.

Informacje o zasobach rekomendowanych do nauki zdalnej można znaleźć tu: https://blog.ceo.org.pl/