Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RdkFH4pt7Vm8V1

E-ressources PÊCHE EN MER

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

La pêche maritime est le secteur économique regroupant la pêche commerciale et récréative ainsi que la pêche à des fins scientifiques et pour travaux de recherche et de développement. Il comporte également la pêche à des fins d'éducation en matière de pêche maritime ainsi que l'alevinage et l'élevage des organismes aquatiques. Après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, la pêche en Pologne a été couverte par la Politique Commune de la Pêche.

La pêche maritime n’est pas très développée en Pologne malgré son accès direct à la mer. Ceci résulte du taux de consommation de poisson par les polonais et des limitations de l’activité de pêche dans la mer Baltique qui ont abouti, lors des dix dernières années, à la mise en rebut d’une partie de la flotte de pêche.

Le métier de technicien en pêche maritime est directement lié à l’économie maritime, et notamment au secteur de la pêche maritime comportant aussi bien la pêche océanique que la pêche dans la zone côtière.

Le technicien en pêche maritime est bien préparé pour réaliser les services de quart à bord d’un bateau de pêche (conformément à la Convention STCW 78/95 - à l’échelle de batelier de la pêche maritime).

Lors des quatre années d’enseignement dans une école technique maritime, la formation est réalisée conformément à la Convention STCW basée sur le « Programme de l’enseignement et exigences relatives à l’examen de batelier de 1ère et 2ème classe de la pêche maritime ». Avant un stage maritime, l’élève obtient le certificat de formation en matière de sécurité, requis lors de l’embarquement.

Il est entre autre possible d’observer la situation sur le marché du travail des pays de l'Espace économique européen, à savoir les pays couverts par la libre circulation des travailleurs, sur le site Portail européen sur la mobilité d’emploi [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
RozE3jLZl7pXN1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rybołówstwo morskie jest gałęzią gospodarki obejmującą połów ryb w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego i rekreacyjnego oraz w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Obejmuje także połów w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowlę organizmów morskich. Po wejściu Polski do UE polskie rybołówstwo objęte zostało Wspólną Polityką Rybołówstwa.

Rybołówstwo morskie nie jest w Polsce dobrze rozwinięte mimo szerokiego dostępu do morza. Wynika to z niewielkiego spożycia ryb przez Polaków oraz z ograniczeń połowów na Bałtyku, które w ostatnich dziesięciu latach skutkowały złomowaniem części floty rybackiej.

Zawód Technik rybołówstwa morskiego jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem rybołówstwa morskiego, obejmującego zarówno połowy oceaniczne, jak i prowadzone na akwenach przybrzeżnych.

Technik rybołówstwa morskiego jest przygotowany do pełnienia wachty na statku rybackim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie szypra rybołówstwa morskiego).

W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na dyplom szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].