Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1alpVnp7DMHs1

E-ressources TRANSPORT MARITIME

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Le métier de technicien de navigation maritime se situe dans le groupe des métiers de transport, expédition et logistique, dans le secteur de la navigation maritime. C'est un secteur très développé, avec une forte absorption sur le marché du travail. À l'échelle mondiale, les prochaines années pour cette branche de l'économie sont jugées prometteuses. L'étude Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 prévoit qu'en 2018, le marché du transport maritime sortira de la crise et commencera à croître. Cela devrait se traduire par un résultat de 12,52 milliards de tonnes en 2021. Selon le rapport susmentionné, c'est le transport par conteneurs qui se développera le plus rapidement grâce à une globalisation en plein essor. De plus, les investissements dans les infrastructures portuaires et la relance du cycle offre/demande auront un impact positif sur ce segment. Les auteurs du rapport accordent une attention particulière à la région Asie‑Pacifique, qui domine le transport par conteneurs, devançant l'Europe et l'Amérique du Nord. La poursuite du développement des pays de cette partie du monde ne fera que renforcer la position de cette région dans ce segment du marché. L'Europe devrait augmenter sa part de marché plus lentement, mais toujours d'une manière stable.

Le métier de technicien de navigation maritime est étroitement lié à l'économie marine, surtout au secteur du transport par mer, y compris la navigation marine et côtière. À l’heure actuelle, le transport maritime est l’un des modes de transport les moins chers et les plus économiques, faisant face à une carence de personnel. Cette carence concerne les marins et les officiers de quart. Par conséquent, le technicien de navigation maritime, après avoir été diplômé et avoir obtenu les certificats correspondants délivrés par l’Administration maritime, trouvera un emploi auprès des armateurs polonais et étrangers.

Comment définir le navigateur maritime contemporain?

Le technicien de navigation maritime est prêt à effectuer un service de quart sur un navire de mer (conformément à la Convention STCW 78/95 - au niveau opérationnel pour le département de bord dans le cadre de la navigation internationale). Au cours des quatre années de formation technique maritime, l'enseignement est dispensé conformément à la Convention STCW sur la base du « Programme de formation et exigences d'examen au niveau opérationnel » pour le département de bord dans le cadre de la navigation internationale, ainsi que du « Programme de formation et exigences d'examen au niveau auxiliaire » pour le département de bord, afin d’obtenir le certificat de marin de quart. Avant l’apprentissage en mer, l’étudiant obtient un certificat de formation à la sécurité, qui est indispensable avant d'être enrôlé sur un navire.

La situation sur le marché du travail des pays de l’Espace économique européen, couvert par la libre circulation des travailleurs, peut être observée, entre autres, via le Portail européen de Mobilité Professionnelle [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
R179wJbYScoMB1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Zawód technik nawigator morski znajduje się w grupie zawodów transportowo‑spedycyjno- logistycznych, w branży żegluga morska. Jest to mocno rozwinięta branża, o dużej chłonności rynku pracy. Najbliższe lata dla tej gałęzi gospodarki w skali światowej oceniane są jako sprzyjające. Badanie Cargo Shipping Market - Global Trends and Forecast to 2021 przewidują, że w 2018 roku rynek transportu morskiego wyjdzie z kryzysu i zacznie pnąć się w górę. Ma to zaowocować wynikiem 12,52 mld ton w 2021 roku. Według raportu najszybciej rozwijać ma się transport kontenerowy, dzięki posuwającej się globalizacji. Dodatkowo pozytywny wpływ na ten segment będą miały inwestycje w infrastrukturę portową oraz ożywienie w cyklu popytu i podaży. Autorzy raportu zwracają szczególną uwagę na region azjatycko‑pacyficzny, która dominuje w transporcie kontenerowym, przez Europą i Ameryką Północną. Dalszy rozwój państw z tego regionu tylko wzmocni pozycję regionu w tym segmencie rynku. Europa ma wolniej, ale wciąż stabilnie, też powiększać swój udział w rynku.

Zawód technik nawigator morski jest ściśle związany z gospodarką morską, a w szczególności z sektorem transportu morskiego, obejmującego zarówno żeglugę morską jak i przybrzeżną. W chwili obecnej transport morski jest jednym z najtańszych i najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu i występuje w nim niedobór kadr. Niedobór ten dotyczy marynarzy oraz oficerów wachtowych. W związku z tym, technik nawigator morski, po ukończeniu szkoły i otrzymaniu wydanych przez Administrację morską, odpowiednich świadectw, znajdzie zatrudnienie zarówno u armatorów polskich jak i zagranicznych.

Czym jest współczesny nawigator morski?

Technik nawigator morski jest przygotowany do pełnienia wachty na statku morskim (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 – na poziomie operacyjnym dla działu pokładowego w żegludze międzynarodowej). W trakcie czteroletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie operacyjnym” w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej oraz „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo marynarza wachtowego”. Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, której jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].