Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów opracowanych przez redaktora metodycznego, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

Materiały do lekcji

Materiały do lekcji 1.1. Położenie Europy. Charakterystyczne cechy rzeźby powierzchni

Materiały do lekcji 1.2. Zróżnicowanie typów klimatu w Europie

Materiały do lekcji 1.4. Zróżnicowanie ludnościowe i kulturowe współczesnej Europy

Materiały do lekcji 1.6. Europa Północna – państwa skandynawskie

Materiały do lekcji 1.8. Rolnictwo Francji

Materiały do lekcji 1.10. Procesy urbanizacji w Europie Zachodniej. Paryż – światowa metropolia

Materiały do lekcji 2.2. Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji