Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Znasz już większość podstawowych przyborów geometrycznych. Linijka służy do rysowania odcinków, prostych, półprostych oraz do mierzenia długości odcinków. Podobne funkcje ma ekierka, ale dodatkowo można ją wykorzystać na przykład do sprawdzania prostopadłości prostych.
Jest również przyrząd do mierzenia kątów i rysowania kątów o danej mierze. Jest to kątomierz.

Przykład 1
Animacja
Przykład 2

Na tarczy zegarowej wskazówki tworzą różne kąty. Jak położone są wskazówki o godzinie 6:00?

Animacja
Ćwiczenie 1
Ważne!

Gdy chcemy zaznaczyć kąt na rysunku, nie musimy wypełniać wnętrza kąta kolorem. Można zaznaczyć kąt łukiem.

Aby oznaczyć kąt, można najpierw oznaczyć trzy punkty: wierzchołek kąta i dwa dowolne punkty leżące na obu jego ramionach.

 • Ten kąt to kąt ABC lub CBA. Środkowa litera zawsze oznacza wierzchołek kąta. Słowo kąt możemy zapisać symbolicznie .

 • Zapis ∡ABC oznacza kąt ABC.

 • Zapis ∡ABC oznacza miarę kąta ABC. Jeżeli kąt ABC ma miarę 43 stopni, możemy to zapisać tak: | ∡ ABC |=43°.

Przykład 3

Instrukcja rysowania kąta ABC.

 1. Zaznaczamy 3 punkty i oznaczamy je A, B, C.

 2. Rysujemy 2 półproste o początku w punkcie B każda.

 3. Zaznaczamy łukiem jeden z kątów.

 4. Mierzymy kąt i wpisujemy jego miarę.

Ćwiczenie 2

W zeszycie w kratkę zaznacz punkty D, E, F położone tak, jak na rysunku. Narysuj ramiona wskazanego kąta. Zaznacz łukiem mniejszy z otrzymanych kątów. Zmierz go i zapisz jego miarę.

 1. kąt DEF

 2. kąt IGH

 3. kąt JKL

 4. kąt MON

Przykład 4
Animacja
Ćwiczenie 3

Narysuj kąt o mierze

 1. 15°

 2. 60°

 3. 100°

 4. 155°

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5

Narysuj kąt o mierze

 1. 40°

 2. 77°

 3. 125°

 4. 170°

Ćwiczenie 6

Narysuj w zeszycie kąt o mierze

 1. 200°

 2. 270°

 3. 300°

 4. 340°

Ćwiczenie 7

Narysuj prostą i zaznacz na niej dwa punkty AB. Narysuj kąt BAC o mierze 50°, a następnie kąt ABD, który ma 70°. Oba kąty powinny leżeć po tej samej stronie prostej AB. Oznacz punkt przecięcia ramion ACBD obu kątów literą E. Zmierz kąt AEB w powstałym trójkącie.