Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Samolot z Warszawy do Moskwy startuje o 12.20. Gdy ląduje w Moskwie, jest godzina 16.20. Start lotu powrotnego z Moskwy następuje o 18.40, lądowanie w Warszawie też o 18.40. Jak to możliwe? Zapoznaj się z zawiłościami związanymi z czasem na Ziemi, a przekonasz się, że tak może być naprawdę.

R1WAwGoElH1ZB1
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.
Już wiesz
 • że Ziemia obraca się wokół własnej osi, wykonując pełny obrót w czasie ok. 24 godzin;

 • jak odczytywać z mapy długość geograficzną;

 • że w jednej chwili na Ziemi występują wszystkie pory dnia i nocy;

 • że każdy południk ma swój czas słoneczny – taki sam dla całego południka i inny niż na pozostałych południkach.

Nauczysz się
 • objaśniać, jak określa się czas słoneczny;

 • obliczać różnicę czasu słonecznego pomiędzy punktami leżącymi na różnych długościach geograficznych;

 • przyporządkowywać dany obszar do określonej strefy czasowej;

 • wyjaśniać zasady wprowadzania czasu urzędowego;

 • wyjaśniać znaczenie czasu uniwersalnego.

Przygotuj przed lekcją:
 • globus.

i6yAlVONUl_d5e243

1. Czas słoneczny

Na całym obszarze położonym na tym samym południku w jednej chwili odnotowuje się południe słoneczne. Słońce góruje jednocześnie na całym południku, ale na różnej wysokości w stosunku do horyzontu. Zawsze jest to jednak najwyższa pozycja Słońca w danym miejscu w ciągu doby. Oczywiście tam, gdzie panuje akurat noc polarna, Słońce nawet w południe jest niewidoczne, gdyż także w momencie górowania znajduje się poniżej linii horyzontu. Gdyby obserwator znajdujący się w dowolnym punkcie kuli ziemskiej zaznaczył na sferze niebieskiej miejsce górowania Słońca i połączył je łukiem po najkrótszej linii z punktem na horyzoncie określającym kierunek południowy (S), a w przeciwną stronę przedłużył do zenitu i dalej do punktu na horyzoncie określającego północ (N), to w ten sposób powstałaby linia zwana południkiem niebieskimpołudnik niebieskipołudnikiem niebieskim. Rzut południka niebieskiego na powierzchnię Ziemi odpowiada południkowi miejscowemu.

Ritw2OBlpNQZg1
Słońce góruje na południku niebieskim

Uznano, że górowanie Słońca na dowolnym południku jest środkiem doby, która zaczęła się w tym miejscu 12 godzin wcześniej, czyli o północy. Górowanie Słońca jest podstawą określania czasu słonecznego. Przyjęto, że w południe jest godzina 12.00, a cała doba dzieli się na 24 godziny. Dla Ziemi długości geograficzne opisujemy od 0° do 180° długości wschodniej i od 0° do 180° długości zachodniej, co razem daje 360°. Przy takich założeniach łatwo obliczyć (dzieląc 360° na 24 godziny), że każde 15° długości geograficznej odpowiada różnicy czasu wynoszącej godzinę, a 1° długości geograficznej odpowiada różnicy czasu wynoszącej 4 minuty. Dla przykładu, jeśli założymy, że na południku 0° jest południe, czyli godzina 12.00 czasu miejscowego słonecznego, to na południku 15°W będzie o godzinę wcześniej, czyli 11.00, a na południku 15°E będzie o godzinę później, czyli 13.00 czasu słonecznego.

Zapamiętaj!

15° – 1 godzina
1° – 4 minuty

Rtcv0N2kZKbDn1
Rysunek przedstawia oświetlenie globu ziemskiego w dniu równonocy, gdy południe słoneczne ma miejsce na południku zerowym. W tym samym momencie na południku 15°E jest godzina 13.00 czasu słonecznego, a na południku 15°W – 11.00 czasu słonecznego. Jednocześnie na południku 90°E jest godzina 18.00 czasu słonecznego, Słońce chowa się pod horyzontem i rozpoczyna się noc. Na południku 90°W Słońce wychodzi ponad horyzont, jest godz. 6.00 czasu słonecznego i zaczyna się dzień
Ćwiczenie 1

Dokonaj obliczeń i określ czas słoneczny we wskazanych miejscach w momencie, gdy Słońce góruje na południku 0°. Jaki jest wtedy czas słoneczny na południkach 30°E i 45°W?

RriozMk831Ug31
Źródło: Roman Nowacki, OpenClips (http://pixabay.com), edycja: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2

Dokonaj obliczeń i określ czas słoneczny we wskazanych miejscach w momencie, gdy Słońce góruje na południku 0°. Jaki jest wtedy czas słoneczny na południkach 20°E i 177°W?

R17qo6pM7V2A01
Animacja prezentująca metodę obliczania różnicy czasu słonecznego pomiędzy miastami leżącymi na tej samej półkuli. Najpierw pojawia się mapa świata bez zaznaczonych jakichkolwiek punktów. Gdy lektor wypowiada słowa „Jekaterynburgu …”, na mapie pojawia się czerwony punkt wraz z opisem Jekaterynburg oraz „rysuje się” od góry do dołu południk przechodzący przez tę miejscowość Poza ramkami mapy u góry pojawia się opis tego południka, a na dole miga znak zapytania (jako nieznana godzina). Analogiczny obraz widzimy, kiedy lektor wypowiada słowa „w Zgorzelcu…”, z tą różnicą, że na dole poza ramką pokazuje się godz. 12.00. W momencie, kiedy lektor wypowiada słowa „obliczamy różnicę długości…”, na mapie pokazuje się dwustronna strzałka pokazująca tę różnicę pomiędzy dwoma czerwonymi południkami. Pojawia się też tabliczka, na której wyświetla się działanie odejmowania, tak jakby ktoś pisał je na tablicy: sześćdziesiąt stopni minus piętnaście stopni równa się czterdzieści pięć stopni. Na mapie nad zieloną strzałką w tym czasie pojawia się wynik czterdzieści pięć stopni. Równolegle do wypowiadanego przez lektora tekstu poniżej poprzedniego działania pojawia się kolejne: czterdzieści pięć stopni razy cztery minuty równa się sto osiemdziesiąt minut, czyli trzy godziny. Równolegle do wypowiadanego przez lektora tekstu poniżej poprzedniego działania pojawia się kolejne: godzina dwunasta (Zgorzelec) + trzy godziny równa się godzina piętnasta (Jekaterynburg). Znika znak zapytania i w jego miejsce pojawia się opis godzina piętnasta.
Ciekawostka

Aby nie zmieniać daty w środku dnia, umówiono się, że doba zaczyna się o północy, czyli dokładnie 12 godzin wcześniej niż faktyczny początek doby słonecznej, i trwa do następnej północy.

Ciekawostka

Większość krajów świata stosuje podział doby na 24 godziny opisywane od 0 do 24. Sporo państw (zwłaszcza anglojęzycznych) stosuje jednak podział doby na dwie części po 12 godzin, dodając określenia, które należy tłumaczyć: przed południem (AM, A.M., am albo a.m.; z łaciny ante meridiem) i po południu (PM, P.M., pm lub p.m.; z łaciny post meridiem). Co ciekawe, w Polsce oficjalnie obowiązuje podział 24‑godzinny, ale w języku potocznym stosuje się obydwa systemy.

Ważne!

Jeżeli obliczamy różnicę czasu słonecznego miejsc leżących na tej samej półkuli, to od większej długości geograficznej odejmujemy mniejszą. Różnicę długości geograficznej przeliczamy na różnicę czasu słonecznego. Gdy miejsca leżą jednak na dwóch półkulach, to sumujemy różnice długości każdego z tych południków i leżącego między nimi południka 0° albo 180°. To obliczenie jest bardziej skomplikowane.

ReggW1tMgtKXD1
Animacja prezentująca sposób obliczania różnicy czasu słonecznego pomiędzy miastami leżącymi na różnych półkulach. Najpierw pojawia się mapa świata bez zaznaczonych jakichkolwiek punktów. Gdy lektor wypowiada słowa „Petersburgu …”, na mapie pojawia się on wraz z opisem Petersburg oraz „rysuje się” od góry do dołu południk przechodzący przez tę miejscowość, a poza ramkami mapy u góry pojawia się opis tego południka, a na dole miga znak zapytania (jako nieznana godzina). Analogiczna akcja odbywa się, kiedy lektor wypowiada słowa „w Acapulco…”, z tą różnicą, że na dole poza ramką pokazuje się godz. 12.00. W momencie, kiedy lektor wypowiada słowa „obliczamy różnicę długości…” na mapie pokazuje się dwustronna strzałka pokazująca tę różnicę pomiędzy dwoma czerwonymi południkami, następnie, kiedy wypowiada słowa „po dwóch stronach południka zerowego” rysuje się na mapie południk zerowy, a po słowach „długości geograficzne dodajemy do siebie” pojawia się tabliczka, na której pojawia się działanie dodawania tak jakby ktoś pisał je na tablicy: 100° + 30° = 130°. Na mapie nad zieloną strzałką w tym czasie pojawia się wynik 130°. Równolegle do wypowiadanego przez lektora tekstu poniżej poprzedniego działania pojawia się kolejne: 130° x 4 minuty = 520 minut, czyli 8 godzin i 40 minut. Równolegle do wypowiadanego przez lektora tekstu poniżej poprzedniego działania pojawia się kolejne: 12.00 (Petersburg) – 8 godz. i 40 min. = 3.20 (Acapulco). Znika znak zapytania i w jego miejsce pojawia się opis 3.20.
Ćwiczenie 3

Dokonaj obliczeń i określ czas słoneczny na południku 20°W, gdy Słońce góruje na południku 20°E.

Ćwiczenie 4

Dokonaj obliczeń i określ czas słoneczny na południku 160°E, gdy Słońce góruje na południku 170°W.

ReqKgZo1JBMhg1
Źródło: Roman Nowacki, OpenClips (http://pixabay.com), edycja: Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.0.
i6yAlVONUl_d5e459

2. Czas strefowy i uniwersalny

Rozwój podróży międzykontynentalnych, a potem także większości dziedzin techniki w XIX wieku wymusił na ludzkości uporządkowanie kwestii czasu na Ziemi. Nie mogło być już tak, że każda miejscowość na jakimś obszarze miała swój własny lokalny czas. Na międzynarodowej konferencji w Waszyngtonie w 1884 roku przedstawiciele większości gospodarczo rozwiniętych państw świata porozumieli się, że początkowym południkiem dla obliczeń długości geograficznej i czasu na Ziemi będzie południk 0°, przechodzący przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Czas słoneczny tego południka nazwano czasem uniwersalnymczas uniwersalnyczasem uniwersalnym.
Uzgodniono także podział Ziemi na 24 strefy czasowestrefy czasowestrefy czasowe przyporządkowane wszystkim godzinom w ciągu doby. Każda strefa ma czas odpowiedni dla czasu słonecznego środkowego południka strefy i rozciąga się na 7°30' na wschód i 7°30' na zachód od niego. Środkowymi południkami stref zostały południki 0°, 180° i wszystkie, które są wielokrotnościami 15° na obu półkulach.
Znaczna część zachodniej i środkowej Europy, w tym Polska, znalazła się w strefie południka 15°E, która rozciąga się od południka 7°30'Edo 22°30'E. Kiedy w strefie południka 0° – nazywanej strefą czasu uniwersalnego lub strefą czasu zachodnioeuropejskiego – jest godzina 12.00, to w naszej strefie czasu środkowoeuropejskiego jest 13.00. W strefie czasu wschodnioeuropejskiego (od 22°30'E do 37°30'E, środkowy południk to 30°E) jest wówczas 14.00. Im więcej stref czasowych na wschód od południka 0°, tym więcej godzin trzeba dodać, a im więcej stref na zachód od 0°, tym więcej godzin trzeba odjąć.

R1WAwGoElH1ZB1
Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Korzystając z globusa, sprawdź, czy są na kuli ziemskiej południki środkowe stref czasowych położone w całości na oceanie, które nie przechodzą przez jakikolwiek ląd.

Ciekawostka

Polska leży w dwóch strefach czasowych – w strefie czasu środkowoeuropejskiego i wschodnioeuropejskiego. Granica między tymi strefami przebiega wzdłuż południka 22°30'E.

Rn2gXaHjoqU4i1
Rozkład stref czasowych nie uwzględnia granic państwowych, zatem w niektórych przypadkach mały fragment jakiegoś państwa mógłby się znaleźć w innej strefie czasowej, co mogłoby być źródłem różnorodnych komplikacji w funkcjonowaniu tego państwa i jego obywateli
Ważne!

Czas południka 0° bywa określany jako czas uniwersalny i zapisywany różnymi skrótami: GMT (ang. Greenwich Mean Time), TU (ang. Temps Universal) albo UTC (ang. Universal Time Clock). Znajomość tych skrótów jest ważna, ponieważ wiele informacji, np. bilety lotnicze, zawiera odwołanie do czasu uniwersalnego.

i6yAlVONUl_d5e510

3. Czas urzędowy i międzynarodowa linia zmiany daty

Wprowadzenie stref czasowych nie rozwiązało wszystkich problemów. Konieczne było podjęcie decyzji urzędowych zmieniających przebieg granic stref czasowych tak, aby dostosować je do granic państwowych. Decyzje urzędowe zmieniają czasem radykalnie położenie kraju w odniesieniu do stref czasowych. Niemal cała Francja, Belgia i Holandia leżą w strefie czasu uniwersalnego, ale ze względów praktycznych jako czas urzędowyczas urzędowyczas urzędowy wprowadziły czas środkowoeuropejski, chcąc w ten sposób uniknąć komplikacji na granicach z sąsiednimi krajami. Hiszpania leży jeszcze dalej na zachód, sięgając nawet po strefę czasową południka 15°W, a i tak podjęła urzędową decyzję o przeniesieniu całego swojego terytorium do strefy czasu środkowoeuropejskiego. Niektóre kraje, w drodze decyzji urzędowych, wprowadzają także czas sezonowy (letni). W całej Unii Europejskiej, zatem także i w Polsce, obowiązuje on od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października, czyli przez ok. 7 miesięcy.

Przyznanie południkowi 0° i jego strefie czasowej statusu czasu uniwersalnego spowodowało konieczność uznania południka 180° za międzynarodową linię zmiany datymiędzynarodowa linia zmiany datymiędzynarodową linię zmiany daty. Przebieg tej linii w pewnych miejscach odbiega od południka 180°, gdyż przecina obszary zamieszkane. Po obu jej stronach daty różnią się o jedną dobę. Przy przekraczaniu linii zmiany daty w podróży z półkuli wschodniej na półkulę zachodnią odejmujemy jeden dzień od bieżącej daty (obowiązującej po zachodniej stronie linii, patrz rysunek do ćwiczenia nr 4, „zyskujemy” jeden dzień), natomiast przy poruszaniu się w przeciwnym kierunku – z półkuli zachodniej na wschodnią – dodajemy jeden dzień do daty (obowiązującej po wschodniej stronie linii, jeden dzień „tracimy”).

R8PTTCeRXGDk51
Lecąc samolotem z Azji (półkula wschodnia), np. z Tokio, do Ameryki Północnej (półkula zachodnia), np. do Vancouver, zyskujemy jeden dzień w rachubie czasu. Natomiast przekraczając międzynarodową linię zmiany daty w przeciwną stronę, lecąc z Vancouver (półkula zachodnia) do Tokio (półkula wschodnia), jeden dzień w rachubie czasu tracimy
R1WnPIwHu6CgY1
Na wyspach Kiribati Nowy Rok zaczyna się w momencie, gdy u nas 31 grudnia jest dopiero 11.00
RynuTp8hV0cFK1
Na mapie świata oznaczono przykładowe miejsca i godzinę czasu polskiego, o której wita się tam Nowy Rok
Polecenie 2

Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w okolicach Hrubieszowa (24°E), gdy w Greenwich jest 12.00.

Polecenie 3

Oblicz, która godzina czasu strefowego jest w okolicach Hrubieszowa (24°E), gdy w Greenwich jest 12.00.

Polecenie 4

Oblicz, która godzina czasu urzędowego jest w grudniu w okolicach Hrubieszowa (24°E), gdy w Greenwich jest 12.00.

Polecenie 5

Oblicz, która godzina czasu urzędowego jest w lipcu w okolicach Hrubieszowa (24°E), gdy w Greenwich jest 12.00.

Ciekawostka

Wprowadzanie czasu letniego ma powodować lepsze wykorzystanie światła dziennego. Ludzie są w ten sposób zachęcani do wcześniejszego rozpoczynania dnia i aktywności w czasie, kiedy jest jasno, co przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej. Przestawienie zegarów, przestoje środków transportu i dostosowanie systemów informatycznych generują jednak znaczne koszty, które stawiają pod znakiem zapytania opłacalność całej operacji. Dodatkowym elementem podającym w wątpliwość sens zmiany czasu jest to, że powoduje ona kilkudniowe rozregulowanie naszych organizmów.

i6yAlVONUl_d5e720

Podsumowanie

 • Wszystkie punkty leżące na jednym południku mają ten sam czas słoneczny, który jest równocześnie inny niż na pozostałych południkach.

 • W celu uporządkowania wskazywania czasu na całej kuli ziemskiej wprowadzono strefy czasowe.

 • Z różnych powodów władze państwowe wydają decyzje urzędowe zmieniające przebieg granic stref czasowych.

 • W niektórych krajach decyzją urzędową wprowadza się także czas letni.

Praca domowa
Polecenie 6.1

Odczytaj z mapy (przybliżoną do 1 stopnia) długość geograficzną miejscowości, w której mieszkasz, i oblicz:

 1. czas słoneczny w twojej miejscowości w momencie, gdy w Greenwich jest 9.30;

 2. czas strefowy w twojej miejscowości w momencie, gdy w Greenwich jest 9.30;

 3. czas urzędowy w twojej miejscowości w listopadzie w momencie, gdy w Greenwich jest 9.30;

 4. czas urzędowy w twojej miejscowości w czerwcu w momencie, gdy w Greenwich jest 9.30.

Zobacz także
i6yAlVONUl_d5e823

Słowniczek

czas uniwersalny
czas uniwersalny

czas słoneczny na południku zerowym, za który przyjęto południk przechodzący przez obserwatorium astronomiczne Greenwich w Londynie; jest jednocześnie czasem strefowym pierwszej strefy czasowej, od której liczy się czas pozostałych stref

czas urzędowy
czas urzędowy

umowny czas obowiązujący na danym obszarze; czas urzędowy zwykle ustalany jest w taki sposób, aby cały obszar kraju lub jednostki administracyjnej znajdował się w tej samej strefie; w państwach o dużej rozciągłości równoleżnikowej na różnych obszarach może obowiązywać inny czas urzędowy; w wielu państwach czas urzędowy odpowiada czasowi strefowemu odpowiedniej strefy czasowejstrefy czasowestrefy czasowej; są również kraje, w których urzędowo wprowadza się czas letni przesunięty o godzinę w stosunku do czasu strefowego

międzynarodowa linia zmiany daty
międzynarodowa linia zmiany daty

częściowo pokrywa się ona z południkiem 180°; czas obowiązujący na terytoriach położonych na zachód od tej linii (czyli na półkuli wschodniej) jest przesunięty o dobę do przodu względem czasu terytoriów położonych na wschód od niej (czyli na półkuli zachodniej)

południk niebieski
południk niebieski

linia na sferze niebieskiej łącząca punkt na horyzoncie określający kierunek południowy (S) z punktem na horyzoncie określającym kierunek północny (N) i przechodząca przez zenit; południk niebieski jest miejscem, gdzie odbywają się górowania ciał niebieskich

strefy czasowe
strefy czasowe

obszary powierzchni Ziemi o szerokości 15° długości geograficznej, rozciągające się południkowo; w całej tak wyznaczonej strefie obowiązuje jednakowy czas; jednocześnie jest to czas słoneczny środkowego południka tej strefy

i6yAlVONUl_d5e927

Zadania

Ćwiczenie 5
RBOnHQaKvn7KP1
Zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R1Q4tJwblcAti1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RlzI09fE8rSSR1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
R1AYMFvLs5nus1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RFwWWwGH8cHSD1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
RVyrnSCunWhXq1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
Rwd3BvOTDIlEv1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 12
Ryuo4pSiZMdKJ1
zadanie interaktywne
Źródło: Andrzej Boczarowski, licencja: CC BY 3.0.
czas słoneczny (miejscowy)1
czas słoneczny (miejscowy)

rachuba czasu związana z lokalnym południkiem miejsca obserwacji; wzdłuż jednego południka czas jest taki sam; obliczamy go na podstawie momentu górowania Słońca nad tym południkiem