Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Już wiesz
  • Aby obliczyć pole prostokąta, wystarczy pomnożyć długości jego dwóch sąsiednich boków.

  • Aby obliczyć pole kwadratu, podnosimy do kwadratu długość jego boku.

  • Pole równoległoboku obliczamy, mnożąc długość boku równoległoboku przez wysokość poprowadzoną do tego boku.

  • Ponieważ romb jest równoległobokiem, jego pole obliczamy tak, jak pole równoległoboku.

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
Jeżeli litery ef oznaczają długości przekątnych czworokąta, to stosując wzór P=ef2 możemy obliczyć pole

Ćwiczenie 3

Wskaż poprawną odpowiedź.
Jeżeli a – podstawa czworokąta, a h – wysokość prostopadła do tej podstawy, to stosując wzór P=a·hnie możemy obliczyć pola dowolnego

Ćwiczenie 4

Rysunek przedstawia trapez ABCD i obliczenie jego pola. Możesz zmieniać położenie wierzchołków tego trapezu, ale długość wysokości cały czas będzie taka sama.

Sprawdź, czy za pomocą tego wzoru można obliczyć pola innych czworokątów.
Zmień ustawienia wierzchołków trapezu i odczytaj pole

  1. trapezu o podstawach 62

  2. równoległoboku o podstawie 8

  3. prostokąta o bokach 94

  4. kwadratu o boku 4

Obliczanie pól czworokątów

Ćwiczenie 5

Oblicz pole figury przedstawionej na rysunku.

Ćwiczenie 6

Oblicz pole kwadratu o obwodzie równym 36 cm.

Ćwiczenie 7

Oblicz pole kwadratu, którego przekątna ma długość 12 cm.

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13

Narysuj: prostokąt, kwadrat, równoległobok, romb i trapez, tak aby każda z figur miała pole równe 36 cm².
Sprawdź poprawność wykonania rysunków budując takie same figury z dynamiczną kartą pracy.
Ustaw wierzchołki tak, by otrzymać kolejne figury o takich samych wymiarach, jak w zeszycie.

Ćwiczenie 14

Jedna przekątna rombu ma długość 12 cm, a druga jest od niej o 4 cm krótsza. Oblicz pole tego rombu.

Ćwiczenie 15

Obwód trapezu prostokątnego wynosi 44 cm. Jego podstawy mają długość 10 cm16 cm, a dłuższe z ramion ma 10 cm długości. Oblicz pole tego trapezu.

Ćwiczenie 16

Przekątne rombu mają długości 12 cm16 cm. Oblicz długość boku tego rombu, jeżeli jego wysokość wynosi 9,6 cm.

Ćwiczenie 17

Ścianę o wymiarach 4,5 m2,5 m trzeba wyłożyć glazurą. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 18

Rolnik podzielił pole o powierzchni 2,5 ha na 25 jednakowych działek. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 19

Na grządkę w kształcie trapezu prostokątnego o podstawach 4,5 m2,5 m i wysokości 4 m trzeba wysypać torf. Jeden worek torfu starcza na 6 m² powierzchni. Ile najmniej worków torfu trzeba kupić?