Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Modernization of a building- a project design of central heating installation

m9633a0c7a159e379_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R1LR9YPww4gBM1
Modernizacja budynku - projekt instalacji centralnego ogrzewania
m9633a0c7a159e379_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m9633a0c7a159e379_1516315731083_0
R8zHf6FR5l02z1
Modernizacja budynku - projekt instalacji centralnego ogrzewania
m9633a0c7a159e379_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m9633a0c7a159e379_1516315855551_0
R1RQCoQy1gKh81
Modernizacja budynku - projekt instalacji centralnego ogrzewania
m9633a0c7a159e379_1516315946508_0

4. Film with narration.

m9633a0c7a159e379_1516315951214_0
R19TOf2TrFhr61
Modernizacja budynku - projekt instalacji centralnego ogrzewania
m9633a0c7a159e379_1516316024463_0
Exercise 1
R1dQmnnfCONmp1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
R5rlbzcU6vNtH1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9633a0c7a159e379_1516316248437_0

Types of radiators in a central heating installation

RpXt7rpB7iJUb1
Rodzaje grzejników w instalacji centralnego ogrzewania
Exercise 3
R1DynaHmI4JsR1
Zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
RbHOIFO7mBgCp1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9633a0c7a159e379_1516316511245_0

Devices in a ventilation system

RD6fWSAFkeMQ01
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9633a0c7a159e379_1533903672215_0

Stages of underfloor heating installation

R1DTFWNhDX4a91
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 5
R1GRqPzkX8YjO1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 6
RR9MnReBQsFVA1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9633a0c7a159e379_1516383280961_0

Tasks

Exercise 7
RWVycnSZLaMDj1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 8
R1UlyOlW2jqX41
Zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
R1VOlUSaiXdQs1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
R13Aod4LOUa4W1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 11
RwzgftzGjeM3S1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m9633a0c7a159e379_1516384819599_0

Dictionary

aluminium foil
aluminium foil

/ˌæl·juˈmɪn·i·əm fɔɪl/   [noun, uncountable]   folia aluminiowa

aluminum radiator
aluminum radiator

/ˌæl·juˈmɪn·i·əm ˈreɪ.di.eɪ.tər/   [noun, countable]   grzejnik aluminiowy

building plan view
building plan view

/ˈbɪl.dɪŋ plæn vjuː/   [noun, countable]   rzut budynku

cast iron radiator
cast iron radiator

/kɑːst aɪən ˈreɪ.di.eɪ.tər/   [noun, countable]   grzejnik żeliwny

ceramic tile
ceramic tile

/səˈræmɪks taɪl/   [noun, countable]   płytka ceramiczna

clamp
clamp

/klæmp/   [noun, countable]   uchwyt

concrete topping
concrete topping

/ˈkɒŋ.kriːt ˈtɒp.ɪŋ   [noun, countable]   wylewka betonowa

convector heater
convector heater

/kənˈvek.tər ˈhiː.tər/   [noun, countable]   grzejnik konwektorowy

district heating substation
district heating substation

/ˈdɪs.trɪkt ˈhiː.tɪŋ ˌsʌbˈsteɪ.ʃən mɔːtər/   [noun, countable]   węzeł ciepłowniczy

edge insulation tape
edge insulation tape

/edʒ ˌɪn.sjəˈleɪ.ʃən teɪp/   [noun, uncountable]   taśma izolacji brzegowej

expanded polystyrene foam
expanded polystyrene foam

/ɪkˈspænd pɒlɪˈstaɪriːn fəʊm/ /   [noun, countable]  styropian

heat transfer coefficient
heat transfer coefficient

/hiːt trænsˈfɜːr ˌkəʊ.ɪˈfɪʃ.ənt/   [noun, countable]   współczynnik przenikania ciepła

moisture barrier
moisture barrier

/ˈmɔɪstʃər ˈbæriər/   [noun, countable]   izolacja przeciwwilgociowa

panel radiator
panel radiator

/ˈpæn.əl ˈreɪ.di.eɪ.tər/   [noun, countable]   grzejnik płytowy

ribbed pipe radiator
ribbed pipe radiator

/ˈ rɪbd paɪp reɪ.di.eɪ.tər/   [noun, countable]   grzejnik rurowy ożebrowany

screed
screed

/skriːd/   [noun, uncountable, singular]   jastrych

spiral layout
spiral layout

/ˈspaɪə.rəl ˈleɪ.aʊt/   [noun, countable]   układ ślimakowy

tacker
tacker

/tækə/   [noun, countable]   taker

underfloor heating
underfloor heating

/ˌʌn.dəˈflɔːr ˈhiː.tɪŋ/   [noun, uncountable]   ogrzewanie podłogowe

ventilation radiator
ventilation radiator

/ˌven.tɪˈleɪ.ʃən reɪ.di.eɪ.tər/   [noun, countable]   grzejnik wentylacyjny

wall heating
wall heating

/wɔːl ˈhiː.tɪŋ /   [noun, uncountable]   ogrzewanie ścienne

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.