Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Modernization schedule of gas installation

meb94481347106321_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RbDXon79WhihZ1
Harmonogram modernizacji instalacji gazowych
meb94481347106321_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

meb94481347106321_1516315731083_0
Rg6WDUzwk0oE31
Harmonogram modernizacji instalacji gazowych
meb94481347106321_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

meb94481347106321_1516315855551_0
RbAMXYoq0WzNU1
Harmonogram modernizacji instalacji gazowych
meb94481347106321_1516315946508_0

4. Film with narration.

meb94481347106321_1516315951214_0
R1HUiUAhudpmi1
Harmonogram modernizacji instalacji gazowych
meb94481347106321_1516316024463_0
Exercise 1
RyBaiPcA6MPDP1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
RD75UG5MHoUG71
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
RDkZ98QXQrvSF1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb94481347106321_1533903672215_0

Tank revisions and testing by Technical Supervision

R1P1bhjPZ7Dvt1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
R5qlGuo8Ihzj01
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb94481347106321_1516316248437_0

Liquefied gas fittings

RkuwqjEyauqHo1
Armatura zbiorników gazu płynnego
Exercise 5
R17ebGuLMzu3X1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 6
RgVtCbQNWa7UD1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb94481347106321_1516316511245_0

Devices for liquid gas tanks

RUNPWFOrvPBrU1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb94481347106321_1516383280961_0

Tasks

Exercise 7
R1RUyacP1fe3J1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 8
R2yoQTY4tw8R71
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
RX3FT9dAvbxTc1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
R1QJ8U5pTfNyt1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb94481347106321_1516384819599_0

Dictionary

anti‑outflow valve
anti‑outflow valve

/ˈæn.ti ˈaʊt.fləʊ vælv/   [noun, countable]   zawór przeciwwypływowy

connector
connector

/kəˈnek.tər/   [noun, countable]   złącze

dirt filter
dirt filter

/dɜːt ˈfɪl.tər/   [noun, countable]   osadnik zanieczyszczeń (filtr)

double safety valve
double safety valve

/ˈdʌb.əl ˈseɪf.ti vælv/   [noun, countable]   podwójny zawór bezpieczeństwa

electro‑chemical protection
electro‑chemical protection

/ɪˈlɛktrəʊ ˈkem.ɪ.kəl prəˈtek.ʃən/   [noun, uncountable]   ochrona elektrochemiczna

fill control valve
fill control valve

/fɪl kənˈtrəʊl vælv/   [noun, countable]   zawór napełniania zbiornika

fill level indicator
fill level indicator

/fɪl ˈlev.əl ˈɪn.dɪ.keɪ.tər/   [noun, countable]   wskaźnik poziomu napełniania zbiornika

first stage pressure regulator
first stage pressure regulator

/fɜːst steɪdʒ ˈpreʃ.ər ˈreɡ.jə.leɪ.tər/   [noun, countable]   reduktor ciśnienia i stopnia

gas pressure regulator
gas pressure regulator

/ɡæs ˈpreʃ.ər ˈreɡ.jə.leɪ.tər/   [noun, countable]   reduktor gazu

intake valve of the gas phase
intake valve of the gas phase

/ˈɪn.teɪk vælv əv ðə ɡæs feɪz/   [noun, countable]   zawór poboru fazy gazowej

internal control
internal control

/ɪnˈtɜː.nəl kənˈtrəʊl/   [noun, countable]  rewizja wewnętrzna

leak gas test protocol
leak gas test protocol

/liːk ɡæs test ˈprəʊ.tə.kɒl/   [noun, countable]  protokół z próby szczelności instalacji gazowej

liquid phase
liquid phase

/ˈlɪk.wɪd feɪz/   [noun, countable]   faza ciekła

nameplate
nameplate

/ˈneɪm.pleɪt/   [noun, countable]   tabliczka znamionowa

national contractor estimator
national contractor estimator

/ˈnæʃ.ən.əl kənˈtræk.tər estɪmeɪtər/   [noun, countable]   katalog nakładów rzeczowych

outlet pressure
outlet pressure

/ˈaʊt.let ˈpreʃ.ər/   [noun, uncountable]   ciśnienie wylotowe

pressure test
pressure test

/ˈpreʃ.ər test/   [noun, countable]   próba ciśnieniowa

quick‑release coupling
quick‑release coupling

/kwɪk rɪˈliːs ˈkʌp.lɪŋ/   [noun, countable]   szybkozłącze

safety relief valve
safety relief valve

/ˈseɪf.ti rɪˈliːf vælv/   [noun, countable]   upustowy zawór bezpieczeństwa

shut‑off valve
shut‑off valve

/ʃʌt‑ɒf vælv/   [noun, countable]   kurek odcinający

start‑up
start‑up

/ˈstɑːt.ʌp/   [noun, countable]   rozruch

supply‑exhaust ventilation
supply‑exhaust ventilation

/səˈplaɪ ɪɡˈzɔːst ˌven.tɪˈleɪ.ʃən/   [noun, uncountable]   wentylacja nawiewno – wywiewna

surface storage tank
surface storage tank

/ˈsɜː.fɪs ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/   [noun, countable]   zbiornik naziemny

technical supervision
technical supervision

/ˈtek.nɪ.kəl ˌsuː.pəˈvɪʒ.ən/   [noun, uncountable]   dozór techniczny

underground storage tank
underground storage tank

/ˌʌn.dəˈɡraʊnd ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/   [noun, countable]   zbiornik podziemny

ventilation shaft
ventilation shaft

/ˌven.tɪˈleɪ.ʃən ʃɑːft/   [noun, countable]   ciąg wentylacyjny

work card of national contractor estimator
work card of national contractor estimator

/wɜːk kɑːd əv ˈnæʃ.ən.əl kənˈtræk.tər estɪmeɪtər/   [noun, countable]   karta pracy katalogu nakładów rzeczowych

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.