Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

The treatment of underground water

m3e18ee8d9604fa7a_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

RcGvBrTzhcNRm1
Uzdatnianie wód podziemnych
m3e18ee8d9604fa7a_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

m3e18ee8d9604fa7a_1516315731083_0
RH7dSH5MKwT4u1
Uzdatnianie wód podziemnych
m3e18ee8d9604fa7a_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

m3e18ee8d9604fa7a_1516315855551_0
RSebKGODFSUxX1
Uzdatnianie wód podziemnych
m3e18ee8d9604fa7a_1516315946508_0

4. Film with narration.

m3e18ee8d9604fa7a_1516315951214_0
R1NiEFayi1bkR1
Uzdatnianie wód podziemnych
m3e18ee8d9604fa7a_1516316024463_0
Exercise 1
R17rDHBuh1Lrd1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
R1Z0heJmLN7PM1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3e18ee8d9604fa7a_1533903672215_0

Surface and underground water intakes

RxCYwUwLIMwet1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
RGxgoWspieibD1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
R1csL2xOvwpph1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3e18ee8d9604fa7a_1516316511245_0

Water intakes

RY1xSVLCEJmwq1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3e18ee8d9604fa7a_1516316248437_0

Processes and devices for treating wastewater with active sediments

R1YtqDKyxSiKO1
Procesy i urządzenia do oczyszczania ścieków osadem czynnym
Exercise 5
R1cIRLdBTS4yV1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 6
R176hSlI9GwNg1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3e18ee8d9604fa7a_1516383283628_0

Equipment in a sewage treatment plant

Exercise 7
RUhWvSgfSqEOV1
zadanie
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3e18ee8d9604fa7a_1516383280961_0

Tasks

Exercise 8
RUD4dMJAxzFBx1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
R1R32tnH7UhiV1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
RInh0r8aGtk6U1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 11
R14o9Gk2wFulc1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m3e18ee8d9604fa7a_1516384819599_0

Dictionary

active sediment chamber
active sediment chamber

/ˈæk.tɪv ˈsed.ɪ.mənt ˈtʃeɪm.bər/   [noun, countable]   komora osadu czynnego

active sediment thickener
active sediment thickener

/ˈæk.tɪv ˈsed.ɪ.mənt ˈθɪk.ən.ər/   [noun, uncountable]   zagęszczacz osadu czynnego

aerated active sediment chamber
aerated active sediment chamber

/eəˈreɪtid ˈæk.tɪv ˈsed.ɪ.mənt ˈtʃeɪm.bər/  [noun, countable]   komora osadu napowietrzana

aerator
aerator

/eəˈreɪ.tər/   [noun, countable]   aerator

aquifer
aquifer

/ˈæk.wɪ.fər/   [noun, countable]   warstwa wodonośna

bank extraction
bank extraction

/bæŋk ɪkˈstræk.ʃən/   [noun, uncountable]   ujęcie brzegowe

bar screen
bar screen

/bɑːr skriːn/   [noun, countable]   hala krat

bay extraction
bay extraction

/beɪ ɪkˈstræk.ʃən/   [noun, uncountable]   ujęcie zatokowe

concave bank
concave bank

/ˈkɒŋ.keɪv bæŋk/   [noun, countable]   brzeg wklęsły

drainage path
drainage path

/ˈdreɪ.nɪdʒ pɑːθ/   [noun, countable]   ciąg drenażowy

drilled well
drilled well

/drɪld wel/   [noun, countable]  studnia wiercona

dug well
dug well

/dʌɡ wel/   [noun, countable]   studnia kopalna

extraction tower
extraction tower

/ɪkˈstræk.ʃən taʊər/   [noun, countable]   ujęcie wiezowe

gas tank
gas tank

/ɡæs tæŋk/   [noun, countable]   zbiornik gazu

intake pipe
intake pipe

/ˈɪn.teɪk paɪp/   [noun, countable]   przewód czerpalny

ionite
ionite

/ī·ə‚nīt/   [noun, countable]   jonit

lengthwise sedimentation tank
lengthwise sedimentation tank

/leŋkθˌwɑɪz ˌsed.ɪ.menˈteɪ.ʃən tæŋk/   [noun, countable]   osadnik wstepny podłuzny

pumping house of sediments
pumping house of sediments

/pʌmpɪŋ haʊs əv ˈsed.ɪ.mənts/   [noun, countable]   pompownia osadu

river extraction 
river extraction 

/ˈrɪv.ər  ɪkˈstræk.ʃən/   [noun, uncountable]   ujęcie nurtowe

sand separator
sand separator

/sænd sepəreɪtə/   [noun, countable]   piaskownik

secondary sedimentation tank
secondary sedimentation tank

/ˈsek.ən.dri ˌsed.ɪ.menˈteɪ.ʃən tæŋk/   [noun, countable]   piec przenośny

sediment fermentation chamber
sediment fermentation chamber

/ˈsed.ɪ.mənt ˌfɜr·menˈteɪ·ʃən ˈtʃeɪm.bər/   [noun, countable]   komora fermentacyjna osadu

sub‑bottom extraction
sub‑bottom extraction

/sʌb- ˈbɒt.əm ɪkˈstræk.ʃən/   [noun, uncountable]   ujęcie poddenne

surface water
surface water

/ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.tər/   [noun, uncountable]   wody powierzchniowe

treatment
treatment

/triːtmənt/   [noun, uncountable]   uzdatnianie

underground water
underground water

/ˌʌn.dəˈɡraʊnd ˈwɔː.tər/   [noun, uncountable]   wody podziemne

water supply
water supply

/ˈwɔː.tər səˈplaɪ/   [noun, countable]   wodociąg

weir
weir

/wɪər/   [noun, countable]  jaz

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.