Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

A cost estimate of a ventilation system with a heat recovery

meb27bf0d25c23268_1516315582267_0

1. Film in the standard version.

R1V4GYn1Q8r8j1
Kosztorys instalacji wentylacyjnej z rekuperacją
meb27bf0d25c23268_1516315713520_0

2. Film with subtitles.

meb27bf0d25c23268_1516315731083_0
RXQAwAb3ELBoj1
Kosztorys instalacji wentylacyjnej z rekuperacją
meb27bf0d25c23268_1517519920974_0

3. Film with pauses. Listen and repeat.

meb27bf0d25c23268_1516315855551_0
R8wcahPdYDp0d1
Kosztorys instalacji wentylacyjnej z rekuperacją
meb27bf0d25c23268_1516315946508_0

4. Film with narration.

meb27bf0d25c23268_1516315951214_0
RhPDHWyCvuYWM1
Kosztorys instalacji wentylacyjnej z rekuperacją
meb27bf0d25c23268_1516316024463_0
Exercise 1
R19puvLxCvOGy1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 2
RSavb4cwaGMPZ1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 3
RqcguvQ6yaGi91
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb27bf0d25c23268_1533903672215_0

Elements of a cost estimation of a ventilation system

RwIKbjENQqf0n1
aplikacja - dokument hipertekstowy
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 4
R1omHxSgDLTFo1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 5
R946HcaRAIIlL1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb27bf0d25c23268_1516316248437_0

Control‑testing equipment

R14Hq0SiI0nHC1
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Exercise 6
RwV8s1Hzsd2wY1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 7
ROPm5u2uMyu2Z1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb27bf0d25c23268_1516316511245_0

Measuring devices

RMrCEdCPltYOy1
interaktywna gra
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb27bf0d25c23268_1516383280961_0

Tasks

Exercise 8
R1YlNQWCUTI7y1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 9
ROjSAlVKk3Jtd1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 10
RyS2dMIh09US61
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 11
R1Qq2V9dvjh0i1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Exercise 12
R1JQ8tYalNFfv1
zadanie interaktywne
Source: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
meb27bf0d25c23268_1516384819599_0

Dictionary

as - built bill invoice
as - built bill invoice

/æz bɪlt bɪl ˈɪnvɔɪsɪs/   [noun, countable]   kosztorys powykonawczy

baseline data
baseline data

/ˈbeɪs.laɪn ˈdeɪ.tə/   [noun, uncountable]   dane wyjściowe

bill of quantities
bill of quantities

/bɪl ɒv kwɒntətis/   [noun, countable]   przedmiar robót

bimetal thermometer
bimetal thermometer

/baɪˌmɛtəl θəˈmɒm.ɪ.tər/   [noun, countable]   termometr bimetalowy

standard prices and rates
standard prices and rates

/əv ˈstæn.dəd praɪsiz ənd reɪts/   [noun, countable]   katalog nakładów rzeczowych

cost estimation
cost estimation

/kɒst ˌes.tɪˈmeɪ.ʃən/   [noun, countableor uncountable]   kosztorysowanie

direct costs
direct costs

/dɪˈrekt kɒsts/   [noun, uncountable, plural]   koszty bezpośrednie

thermometer with a capillary
thermometer with a capillary

/ɪk θəˈmɒm.ɪ.tər wɪð ə kəˈpɪl.ər.i/   [noun, countable]   termometr elektroniczny z kapilarą

heat recovery ventilation
heat recovery ventilation

/hiːt rɪˈkʌv.ər.i ˌven.tɪˈleɪ.ʃən/   [noun, uncountable]   rekuperacja

hygrometer
hygrometer

/haɪˈɡrɒm.ɪ.tər flu:/   [noun, countable]   higrometr

indirect costs
indirect costs

/ˌɪndɪˈrekt kɒst/   [noun, uncountable, plural]  koszty pośrednie

liquid thermal expansion
liquid thermal expansion

/ˈlɪk.wɪd ˈθɜː.məl ɪkˈspæn.ʃən/   [noun, countable or uncountable]   rozszerzalność cieczy

metal thermal expansion
metal thermal expansion

/ˈmet.əl ˈθɜː.məl ɪkˈspæn.ʃən/   [noun, countable or uncountable]   rozszerzalność termiczna metali

order‑of‑magnitude estimate
order‑of‑magnitude estimate

/ˈɔːdə(r) ɒv ˈmæɡnɪtjuːd ˈestɪməts/   [noun, countable]   kalkulacja uproszczoną

polyethylene pipe
polyethylene pipe

/ˌpɒl.iˈeθ.əl.iːn paɪp/   [noun, countable]   rura polietylenowa

pressure anemometer
pressure anemometer

/ˈpreʃ.ər ˌæn.ɪˈmɒm.ɪ.tər/   [noun, countable]   anemometr ciśnieniowy

protocol of baseline data
protocol of baseline data

/ˈprəʊ.tə.kɒl əv ˈbeɪs.laɪn ˈdeɪ.tə/   [noun, uncountable]   protokół danych wyjściowych

psychrometer
psychrometer

/ˌsaɪ.krəʊm.ɪ.tər/   [noun, countable]   psychrometr

quantity survey
quantity survey

/ˈkwɒntətiti ˈsɜːveɪ/   [noun, countable]   obmiar robót

replacement cost estimate
replacement cost estimate

/rɪˈpleɪsmənt kɒst ˈestɪmət/   [noun, countable]   kosztorys zamienny

right cost estimate
right cost estimate

/raɪt kɒst ˈes.tɪ.mət/   [noun, countable]   kosztorys właściwy

standards
standards

/ˈstæn.dəd/   [noun, countable]   normatywy

transmitter
transmitter

/trænzˈmɪt.ər/   [noun, countable]   przetwornik

u‑tube liquid column manometer
u‑tube liquid column manometer

/tjuːb ˈlɪk.wɪd ˈkɒl.əm mænˈɒm.ɪ.tər/   [noun, countable]   manometr cieczowy u – rurka

vane anemometer
vane anemometer

/veɪn ˌæn.ɪˈmɒm.ɪ.tər/   [noun, countable]   anemometr skrzydełkowy

ventilation system
ventilation system

/ˌven.tɪˈleɪ.ʃən ˈsɪs.təm/   [noun, countable]   instalacja wentylacyjna

R1WJDOepWwCA51
.
Source: ORE, licencja: CC0.