Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RNvDRiVbD9CXA1

Podróż do wymarzonej krainy – praca plastyczna z wykorzystaniem wiedzy o środkach wyrazu plastycznego

Ważne daty

Ok. 20 - 15 tys. lat p.n.e. – zastosowanie perspektywy kulisowej i rzędowej w malowidłach naskalnych

1700 - 1500 lat p.n.e. – malowidła ścienne w Lascaux, jedno z pierwszych zastosowań linii i plamy barwnej

1417 – opracowanie zasad perspektywy linearnej przez Filippo Brunelleschi

od. XIV w. – stosowanie perspektywy barwnej

XVI – XVIII w. – rozkwit malarstwa iluzjonistycznego (barok)

1704 - rozszczepienie światła za pomocą pryzmatu przez Isaaca Newtona

1872Impresja wschód słońca Claude Monet, impresjonizm (technika dywizjonizmu, wrażeniowość, użycie tylko barw podstawowych i pochodnych, duża rola światła)

1914 – rozpoczęcie pracy nad książką Punkt, linia, płaszczyzna, Wassily Kandinsky

1

Scenariusz dla nauczyciela

R2p715kTHsXtv1
Scenariusz zajęć do pobrania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

I.2) rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji w naturze oraz w sztukach plastycznych (odnajduje je w dziełach mistrzów, a także w tworach i zjawiskach przyrody); tworzy różnorodne układy kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni (kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne); ustala właściwe proporcje poszczególnych elementów kompozycyjnych, umiejętnie równoważy kompozycję, wykorzystując kształt i kontrast form;

I.3) klasyfikuje barwy w sztukach plastycznych; wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów i własnych kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe; podejmuje działania twórcze z wyobraźni i z zakresu interpretacji natury, uwzględniające problematykę barwy;

I.4) charakteryzuje i rozróżnia sposoby uzyskania iluzji przestrzeni w kompozycjach płaskich; rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna); rozpoznaje i świadomie stosuje światłocień, jako sposób uzyskania iluzji przestrzeni; podejmuje działania kreatywne z wyobraźni i z natury, skoncentrowane wokół problematyki iluzji przestrzeni;

I.5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury);

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

II.1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

II.2) wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

III. Opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu kultury plastycznej, jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:

III.4) wymienia, rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze obiekty kultury wizualnej w Polsce, wskazuje ich twórców;

III.5) rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

Nauczysz się

wymieniać podstawowe środki wyrazu plastycznego;

odróżniać kompozycję zamkniętą od kompozycji otwartej;

definiować pojęcia: barwa, kompozycja, perspektywa.

Środki wyrazu plastycznego

Środki wyrazu plastycznegoŚrodki wyrazu plastycznegoŚrodki wyrazu plastycznego są elementami, które twórca wykorzystuje do stworzenia pracy plastycznej. Podstawowe środki to m.in. kompozycja, linia, perspektywa. Wszystkie je możemy zaobserwować w obrazach artystów, ale też w naszym otoczeniu.

KompozycjaKompozycjaKompozycja jest sposobem połączenia elementów tworzących obraz, rozmieszczenie ich na płaszczyźnie. PerspektywaPerspektywaPerspektywa jest przedstawieniem trójwymiarowej przestrzeni, przedmiotów na płaszczyźnie w taki sposób, aby patrzący miał wrażenie głębi. Linia natomiast jest śladem, który pozostawia po sobie narzędzie plastyczne. Wyróżniamy kilka rodzajów kompozycji, perspektywy i linii.

Rbp6eoSV9UXzo1
„Wieża Eiffla - kompozycja zamknięta, perspektywa żabia”, online-skills, CC BY 3.0

Powyższa ilustracja przedstawia kompozycję zamkniętą. Polega ona na tym, że zazwyczaj mamy główny element umieszczony w centrum obrazu. Reszta obrazu jest jedynie tłem. Prezentowany obiekt jest ukazany z perspektywy „żabiej”, czyli od dołu. Widzimy tu linie proste poziome, pionowe, skośne, krzyżujące się, łukowate.

RS3q2qBlTlfeF1
„Owce - kompozycja otwarta, perspektywa kulisowa”, online-skills, CC BY 3.0

Kompozycja otwarta to taka, która ukazuje fragment większej całości wychodzącej poza ramy obrazu. W perspektywie kulisowej przedmioty bliższe częściowo przesłaniają te, które znajdują się za nimi, tak jak to widzimy na ilustracji. Występujące tu linie są krzaczaste, miękkie, faliste. Przykładowo linia przy nosie owcy jest gruba, a linia tworząca uszy – cienka.

RiEStCktxjdkV1
„Zamek i jezioro - kompozycja symetryczna, perspektywa powietrzna”, online-skills, CC BY 3.0

W kompozycji symetrycznej oś symetrii stworzy lustrzane odbicie podzielonych nią stron. W tym przypadku, linia symetrii przebiega poziomo na linii jeziora. Widzimy tu także perspektywę powietrzną, w której kontury i barwy przedmiotów w miarę oddalania się od naszych oczu stają się coraz mniej wyraźne i błękitnieją. Linie tutaj są faliste o miękkich krawędziach.

Środki wyrazu plastycznego, cd.

R17GjzWpDMSav1
Ilustracja interaktywna przedstawia przykład Egipskiego malarstwa ściennego, w którym zastosowany został układ pasowy. Pierwszy pas przedstawia Kleopatrę do której podchodzą poddani. Po lewej stronie znajdują się zwierzęta, a po prawej rośliny. W drugim pasie znajdują się: bóstwa, dostojnicy i poddani składający hołd. Trzeci pas to zwierzęta wodne i lądowe: kaczki i ryby oraz nadbrzeżna roślinność. Na dwóch górnych ilustracjach na ścianach znajdują się egipskie napisy. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Kompozycja rytmiczna to powtarzające się w określonym porządku takie same lub podobne elementy. Użyta w tym obrazie perspektywa rzędowa to taka, w której elementy oddalone od widza, znajdują się ponad tymi, które są bliżej. Elementy obrazu otoczone są wyraźnym konturem, czyli linią wyznaczającą kształt przedmiotu na płaszczyźnie.
„Kompozycja rytmiczna, perspektywa rzędowa”, online-skills, CC BY 3.0
RMBAOmbCf2NqP1
Ilustracja interaktywna przedstawia fotografię pejzażu, ukazującego drogę przy której znajduje się rów, drzewa i pola. Płaski pejzaż z daleką linią horyzontu zwęża się. Poszczególne pasy nizinne i drzewa pozwalają wykreślić linie perspektywy. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Perspektywa zbieżna (in. linearna) to taka, w której w miarę oddalania się przedmioty wydają się być mniejsze a linie przechodzące przez ich krawędzie zbiegają się w punkcie na horyzoncie, tak jak np. widoczne na tej ilustracji drzewa. Kompozycja na tej ilustracji jest otwarta. Widzimy dużo linii prostych, „biegnących” w stronę jednego punktu zbiegu.
„Kompozycja otwarta, perspektywa zbieżna”, online-skills, CC BY 3.0
RzfFLwgN1QRXD1
Ilustracja interaktywna przedstawia fotografię z widokiem z góry na pola i drogę. Pola podzielone są na płaszczyzny wyróżnione granicami i zróżnicowane barwami. Tworzą plamy barwne w kolorach żółtym i zielonym. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją:
„Kompozycja statyczna, perspektywa ptasia”, online-skills, CC BY 3.0
R1UBpdF8z0jx01
Ilustracja interaktywna przedstawia obraz Paula Cezanne'a „Góra Świętej Wiktorii”. Ukazuje widok na górę zlewającą się z błękitnym niebem. Na pierwszym planie znajduje się pejzaż z zabudowaniami. U dołu rozciąga się pas drzew, namalowany szerokimi pociągnięciami pędzla i z widoczną fakturą. Dalej taką samą techniką namalowane są budynki i otaczająca je zieleń. Obraz, dzięki zastosowaniu takiej techniki traci na wyrazistości i skłania się ku abstrakcyjnemu obrazowaniu rzeczywistości. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Perspektywa malarska wykorzystuje złudzenie, że ciepłe barwy (czerwony, żółty, pomarańczowy) wydają się być bliżej niż zimne (niebieski, zielony, fioletowy). Użył jej Paul Cézanne malując swój obraz „Góra Świętej Wiktorii”. Kompozycja tego obrazu jest otwarta.
Paul Cézanne, „Góra Świętej Wiktorii”, 1888-1890, wikipedia.org, domena publiczna
RKXgjcmgu3I951
Ilustracja interaktywna przedstawia zdjęcie koron bezlistnych drzew. Konary i gałęzie zbiegają się ku środkowi. Jednak ich linie nie są równe. Przez drzewa prześwituje niebo. Na ilustracji umieszczony jest interaktywny punkt z informacją: Punkt 1: Kompozycja dynamiczna służy do pokazania ruchu, wykorzystując linie skośne oraz kontrasty form i barw. Linie zbiegają się w centralnym punkcie obrazu, tworząc perspektywę zbieżną (linearną).
„Kompozycja dynamiczna, perspektywa zbieżna”, online-skills, CC BY 3.0
classicmobile
Ćwiczenie 1
Ra1OHUnuTHv0T1
Odpowiedz na pytanie. Które z podanych pojęć zaliczane są do środków wyrazu artystycznego? Możliwe odpowiedzi: 1. plama barwna, 2. kreska, 3. farba.
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
classicmobile
Ćwiczenie 2
RCVeYGrna74pb1
Odpowiedz na pytanie. Który z podanych środków wyrazu pozwala przedstawić trójwymiarową przestrzeń na płaszczyźnie w taki sposób, żeby widz miał wrażenie głębi? 1. kompozycja, 2. faktura, 3. perspektywa.
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3
Rx5ab5x8aLuDr1
Wyjaśnij, czym różni się perspektywa rzędowa od kulisowej.
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RYkhA9SBjjImVm9c0c8b3c11d3b722_00000000000061
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom jeszcze raz i dopasuj do nich nazwę perspektywy. Poniżej polecenia znajdują się ponumerowane zdjęcia dzieł. Pierwsza ilustracja przedstawia widok na zamek i jezioro. Budowla znajduje się w oddali i wygląda na opuszczoną. Za zamkiem znajdują się wzgórza, natomiast dookoła niego widzimy liczne drzewa oraz krzewy. Na pierwszym planie znajduje się jezioro. W tafli wody odbija się cały krajobraz, czyli zamek i wzgórza. Druga ilustracja przedstawia fragment pola. Widoczna jest długa, zielona trawa. Z lewej strony ilustracji znajduje się rzeczka, która płynie przez pole. Z prawej strony ilustracji widoczna jest droga, przy której rosną drzewa. Nad polem rozciąga się widok zachmurzonego nieba. Trzecia ilustracja przedstawia obraz Paula Cezana pt. „Montagne Sainte-Victoire”. Na ilustracji została przedstawiona Góra Świętej Wiktorii. Na pierwszym planie znajdują się pola, drzewa, a także budynki. W tle widoczna jest góra. Powyżej widzimy zachmurzone niebo. Czwarta ilustracja przedstawia malarstwo ścienne ze starożytnego Egiptu. Ilustracja dzieli się na trzy części. Na pierwszej części widoczni są Egipcjanie dookoła Kleopatry, a także zwierzęta. Druga część ilustracji przedstawia kobietę i mężczyznę w białych szatach. Przy postaciach znajduje się Egipcjanin oraz inne postacie i zwierzęta. Trzecia część obrazuje fragment wody oraz piasku. W wodzie znajdują się ryby, natomiast na brzegu widzimy kaczki. Na całej ilustracji znajdują się symbole egipskie. Pod ilustracjami znajdują się cztery listy rozwijalne. W każdej z nich należy wybrać poprawną odpowiedź.W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000006

Barwa jako środek wyrazu plastycznego

R1F7UOxk7LqcT1
Animacja 3D przedstawiająca barwy i kolory. Uczeń znajduje się w pokoju, w którym na ścianach zawieszone są obrazy z tablicami kolorów. Może swobodnie obracać kamerą. W celu obejrzenia animacji należy nacisnąć na biały trójkąt na szarym tle, następnie należy obracać kursorem widok animacji, aby obejrzeć kolejne obrazy.
„Barwa jako środek wyrazu plastycznego”, online-skills, CC BY 3.0
classicmobile
Ćwiczenie 4
R1A9n4BIgbtAn1
Wymień rodzaje perspektywy.
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R17NZZjokRwwXm9c0c8b3c11d3b722_00000000000071
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom jeszcze raz i dopasuj do nich nazwę perspektywy. Poniżej polecenia znajdują się ponumerowane zdjęcia dzieł. Pierwsza ilustracja przedstawia wieżę Eiffla widzianą od dołu. Nad budowlą widzimy błękitne niebo. Druga ilustracja przedstawia stado owiec. Na pierwszym planie widać głowę owcy. Zwierzęta znajdują się na trawie. Mają kremową sierść oraz duże uszy. W tle znajdują się liczne choinki. Trzecia ilustracja przedstawia widok na drogę z góry. Droga znajduje się pomiędzy polami, na którym widzimy kwitnący rzepak, przez co większość ilustracji jest w kolorze żółtym. Tylko jeden fragment pola jest zielony. Czwarta ilustracja przedstawia korony drzew bez liści. Zdjęcie zostało wykonane od dołu, a osoba, która je robiła znajdowała się pośród wspomnianych drzew. Powyżej nakładających się na siebie gałęzi dostrzegamy błękitne niebo. Pod ilustracjami znajdują się cztery listy rozwijalne. W każdej z nich należy wybrać poprawną odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5
R1EjXPvhsbDP01
Odpowiedz na pytanie. Kiedy możemy powiedzieć o kompozycji, że jest zamknięta?
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R12xcsYU96cX3m9c0c8b3c11d3b722_00000000000081
Polecenie do zadania brzmi: Ilustracje, które już znasz, przedstawiają też różne rodzaje kompozycji. Połącz w pary rodzaje kompozycji z ilustracją, na której występuje. Poniżej polecenia znajdują się ponumerowane zdjęcia dzieł. Pierwsza ilustracja przedstawia malarstwo ścienne ze starożytnego Egiptu. Ilustracja dzieli się na trzy części. Na pierwszej części widoczni są Egipcjanie dookoła Kleopatry, a także zwierzęta. Druga część ilustracji przedstawia kobietę i mężczyznę w białych szatach. Przy postaciach znajduje się Egipcjanin oraz inne postacie i zwierzęta. Trzecia część obrazuje fragment wody oraz piasku. W wodzie znajdują się ryby, natomiast na brzegu widzimy kaczki. Na całej ilustracji znajdują się symbole egipskie. Druga ilustracja przedstawia wieżę Eiffla widzianą od dołu. Nad budowlą widzimy błękitne niebo. Trzecia ilustracja przedstawia stado owiec. Na pierwszym planie widać głowę owcy. Zwierzęta znajdują się na trawie. Mają kremową sierść oraz duże uszy. W tle znajdują się liczne choinki. Pod ilustracjami znajdują się trzy listy rozwijalne. W każdej z nich należy wybrać poprawną odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6
R1Q0ojtYCLDyo1
Odpowiedz na pytanie. Co wpływa na to, że kompozycja jest dynamiczna lub statyczna?
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R1M77tYYnEy4wm9c0c8b3c11d3b722_00000000000091
Polecenie do zadania brzmi: Ilustracje, które już znasz, przedstawiają też różne rodzaje kompozycji. Połącz w pary rodzaje kompozycji z ilustracją, na której występuje. Poniżej polecenia znajdują się ponumerowane zdjęcia dzieł. Pierwsza ilustracja przedstawia widok na zamek i jezioro. Budowla znajduje się w oddali i wygląda na opuszczoną. Za zamkiem znajdują się wzgórza, natomiast dookoła niego widzimy liczne drzewa oraz krzewy. Na pierwszym planie znajduje się jezioro. W tafli wody odbija się cały krajobraz, czyli zamek i wzgórza. Druga ilustracja przedstawia widok na drogę z góry. Droga znajduje się pomiędzy polami, na którym widzimy kwitnący rzepak, przez co większość ilustracji jest w kolorze żółtym. Tylko jeden fragment pola jest zielony. Trzecia Ilustracja przedstawia korony drzew bez liści. Zdjęcie zostało wykonane od dołu, a osoba, która je robiła znajdowała się pośród wspomnianych drzew. Powyżej nakładających się na siebie gałęzi dostrzegamy błękitne niebo. Pod ilustracjami znajdują się trzy listy rozwijalne. W każdej z nich należy wybrać poprawną odpowiedź. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000007
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000008
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000009
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000248

Audiobook - wprowadzenie definicji marzenia, zebranie informacji o środkach wyrazu plastycznego w odniesieniu do krainy marzeń.

Audiobook poświęcony definiowaniu marzeń, oraz zebranie informacji o środkach wyrazu plastycznego w odniesieniu do krainy marzeń.

R2NRCvfc6y88nm9c0c8b3c11d3b722_00000000000101
Audiobook Definicja marzeń.
„Definicja marzeń”, online-skills, CC BY 3.0
classicmobile
Ćwiczenie 7
RdJK4s1sPPe5C1
Odpowiedz na pytanie. Z połączenia jakich barw podstawowych powstały barwy pochodne? Barwa zielona. Możliwe odpowiedzi: 1. z żółtej i czerwonej, 2. z niebieskiej i czerwonej, 3. z niebieskiej i żółtej. Barwa pomarańczowa. Możliwe odpowiedzi: 1. z żółtej i czerwonej, 2. z niebieskiej i czerwonej, 3. z niebieskiej i żółtej. Barwa fioletowa. Możliwe odpowiedzi: 1. z żółtej i czerwonej, 2. z niebieskiej i czerwonej, 3. z niebieskiej i żółtej.
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RqXc8ryPLvZYdm9c0c8b3c11d3b722_00000000000111
Ćwiczenie 8
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj parę barw podstawowych do barwy pochodnej, którą uzyskasz po ich zmieszaniu ze sobą. Obok każdej z nazw znajduje się lista rozwijalna z odpowiedziami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 9
R1S3TrhL3dawd1
Wymień poznane rodzaje plam barwnych.
Źródło: Magdalena Ślązak.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RWpBuKsuLHf3vm9c0c8b3c11d3b722_00000000000121
Ćwiczenie 10
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się wybranym ilustracjom jeszcze raz i dopasuj do nich rodzaje plam barwnych. Obok każdej z nazw znajduje się lista rozwijalna z odpowiedziami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 11
R4P8BbvirnPhi1
Odpowiedz na pytanie. Która z odpowiedzi definiuje termin perspektywa? Możliwe odpowiedzi: 1. Przedstawienie trójwymiarowej przestrzeni, przedmiotów na płaszczyźnie w taki sposób, aby patrzący miał wrażenie głębi, 2. Elementy, jakimi twórcy posługują się w tworzeniu dzieła artystycznego, np. kompozycja, barwa, perspektywa, linia. 3. Sposób połączenia ze sobą środków wyrazu plastycznego tak, aby tworzyły całość zgodną z zamierzeniami twórcy.
Źródło: online skills.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

RbxbNocOdeoJBm9c0c8b3c11d3b722_00000000000131
Ćwiczenie 12
Polecenie do zadania brzmi: Przyporządkuj pojęcia ich definicjom. Obok każdego pojęcia znajduje się lista rozwijalna z odpowiedziami. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online skills, licencja: CC BY 3.0.
Polecenie 1

Ponownie odsłuchaj nagranie audio z lekcji i wykonaj pracę plastyczną na papierze pt. Moja wymarzona kraina. Do jej wykonania użyj pasteli lub dowolnych farb. Format pracy: minimum A4.

Wymień użyte przez Ciebie środki wyrazu plastycznego.

m9c0c8b3c11d3b722_0000000000010
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000011
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000012
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000013
m9c0c8b3c11d3b722_0000000000267

Słownik pojęć

Barwa
Barwa

barwa (in. kolor) to postrzegana wzrokowo właściwość przedmiotu, zależna od stopnia pochłaniania, rozpraszania lub przepuszczania promieni świetlnych.

Kompozycja
Kompozycja

sposób powiązania elementów formalnych dzieła tak, by tworzyły całość zgodną z intencją twórcy.

Marzenie
Marzenie

powstający w wyobraźni ciąg obrazów i myśli odzwierciedlających pragnienia, często nierealne.

Perspektywa
Perspektywa

przedstawienie trójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie w taki sposób, aby patrzący miał wrażenie głębi.

Środki wyrazu plastycznego
Środki wyrazu plastycznego

elementy, jakimi twórcy posługują się w tworzeniu dzieła artystycznego, np. kompozycja, barwa, perspektywa, linia. Sposoby wypowiadania się w dziele sztuki.

Źródło:

sjp.pwn.pl

encyklopedia.pwn.pl

m9c0c8b3c11d3b722_0000000000274

Galeria dzieł sztuki