Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Podsumowanie

  1. Prawo to system norm obowiązujących na określonym terytorium i zagwarantowanych przymusem państwowym. Jedną z jego dziedzin jest prawo karne, które normuje kwestie odpowiedzialności za działania zabronione oraz stosowanie sankcji przez państwo.

  2. Zgodnie z prawem karnym nieletnim jest osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Sąd może zastosować wobec nieletnich środki wychowawcze, środki poprawcze i środki leczniczo‑wychowawcze.

  3. Małoletni to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia i nie zawarła związku małżeńskiego. Posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

  4. Prawo nakłada na osoby małoletnie wiele zakazów i nakazów, m.in. do ukończenia 18. roku życia nie mają one prawa do zakupu i spożywania napojów alkoholowych, ten sam zakaz dotyczy papierosów. Do obowiązków osób małoletnich należy natomiast kontynuowanie nauki do ukończenia 18. roku życia.

  5. Proces karny składa się z kilku etapów. Pierwszy to postępowanie przygotowawcze, drugi – rozprawa główna przed sądem, trzeci – postępowanie apelacyjne, a czwarty – postępowanie wykonawcze.

  6. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja wyznaczona do ochrony życia i zdrowia ludzi, do ochrony mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  7. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje w Polsce jednolity system darmowej pomocy prawnej. Można ją uzyskać w ponad tysiącu punktów na terenie całego kraju. Porad udzielają tam adwokaci lub radcowie prawni.

md0cb05fdc346e213_1533812652919_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R1A4s0V9xvbrv1
Alternatywa statyczna dla ćwiczenia podsumowującego.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static