Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Uczta u Mikołaja Wierzynka w Krakowie w 1364 roku
Józef Simmler, Uczta u Mikołaja Wierzynka w Krakowie w 1364 roku, domena publiczna

Zręczny polityk

Kazimierz Wielki postanowił rozwiązać problemy z sąsiadami na drodze pokojowej, a nie zbrojnej. W 1335 roku doszło do spotkania trzech monarchów: czeskiego, węgierskiego i polskiego w Wyszehradzie na Węgrzech. W zamian za sporą sumę pieniędzy Kazimierz Wielki uzyskał od władcy czeskiego zrzeczenie się prawa do używania tytułu króla Polski (władca ten uzyskał je w czasie rozbicia dzielnicowego w Polsce).
1343 roku polski król zawarł w Kaliszu pokój z Krzyżakami, nazwany „wieczystym”. Na jego mocy Krzyżacy zwrócili Polsce ziemię dobrzyńskąKujawy, ale zatrzymali Pomorze Gdańskie. Obszar państwa został powiększony przez przyłączenie na południowym wschodzie Rusi Halickiej, obszaru cennego gospodarczo, z takimi miastami jak Lwów i Halicz. Do Polski została też przyłączona część Mazowsza z Płockiem, a pozostała część dzielnicy stała się lennem pod zwierzchnictwem króla polskiego.
Jeszcze za życia Władysława Łokietka siostra Kazimierza Wielkiego wyszła za mąż za króla węgierskiego z rodu Andegawenów. By zyskać poparcie Węgier na arenie międzynarodowej, Kazimierz Wielki ustanowił Andegawenów swoimi spadkobiercami na tronie polskim na wypadek, gdyby nie zostawił syna.
Mimo wielu zabiegów nie udało się Kazimierzowi Wielkiemu odzyskać Śląska.

Polecenie 1
  • Wskaż ziemie, które zostały przyłączone do Królestwa Polskiego za czasów Kazimierza Wielkiego.

  • Wskaż państwa, z którymi sąsiadowało Królestwo Polskie.

  • Wymień i wskaż największe miasta w Polsce za czasów Kazimierza Wielkiego.

  • Wskaż ziemie, które Krzyżacy zwrócili Polsce na mocy pokoju zawartego 1343 roku w Kaliszu.

  • Przyjrzyj się mapie i powiedz, dlaczego Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki zabiegali tyle lat o odzyskanie Pomorza Gdańskiego. Dlaczego utrata tych ziem była taka dotkliwa dla państwa polskiego?

Polska Kazimierza Wielkiego
Krystian Chariza i zespół, Polska Kazimierza Wielkiego,

Zjazd monarchów. Uczta u Wierzynka

Kazimierz Wielki
Leopold Löffler, 1864, domena publiczna

Polityka Kazimierza Wielkiego umocniła Polskę na arenie międzynarodowej. Z Polską liczono się w Europie. Wyrazem tego był zjazd monarchów w Krakowie, do którego doszło w 1364 roku. Przybyli wtedy na zaproszenie Kazimierza Wielkiego liczni władcy europejscy, by porozumieć się w sprawach politycznych. Byli wśród nich między innymi władcy: Niemiec, Danii, Czech, a nawet Cypru. Dostojni goście nie tylko rozmawiali o sprawach politycznych, ale też oglądali turnieje rycerskie i brali udział w polowaniach w podkrakowskich lasach. Do historii przeszła wspaniała uczta, którą zostali podjęci. Ucztę tak opisali kronikarze: chcąc więc okazać chwałę swojego Królestwa […], [Kazimierz] wydał w mieście Krakowie wielką ucztę […]. Jaka była wesołość na tej uczcie, jaka wspaniałość, sława i obfitość, opisać niepodobna, chyba powiedzieć tylko, że wszystkim dawano więcej niż sami sobie życzyli. Tradycja głosi, że ucztę tę zorganizował mieszczanin krakowski Mikołaj Wierzynek. Uczta była tak wspaniała, że opowiadano o niej w całej Europie, rozsławiła imię króla i Polskę.

Polecenie 2

Opowiedz, jaki nastrój panuje na uczcie. Gdzie malarz umieścił na swoim obrazie władców. Po czym można ich poznać?

Uczta u Wierzynka
Bronisław Abramowicz, 1876, domena publiczna
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Podsumowanie

Ćwiczenie 5

Polecenia

  1. Wyjaśnij, co to znaczy, że Kazimierz Wielki prowadził politykę pokojową.

  2. Powiedz, o czym świadczył zjazd monarchów w Krakowie i uczta u Wierzynka.