Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „Powietrze jako mieszanina gazów”

Chemia, III etap edukacyjny

Temat: Powietrze jako mieszanina gazów.

Treści kształcenia

Podstawa programowa: Punkt (4.1) [uczeń] wykonuje lub obserwuje doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje skład i właściwości powietrza.

Cele zoperacjonalizowane

UCZEŃ

wie, czym jest powietrze;

zna skład procentowy powietrza;

zna rolę powietrza w życiu człowieka oraz innych organizmów;

Nabywane umiejętności

UCZEŃ

przedstawia dowody na istnienie powietrza;

bada skład powietrza;

wymienia podstawowe własności powietrza;

potrafi zaprojektować proste doświadczenie ilustrujące, że powietrze jest mieszaniną;

wykonuje doświadczenie zgodnie z instrukcją;

obserwuje przebieg oraz analizuje i wyciąga wnioski z przeprowadzanych doświadczeń;

posługuje się w sposób bezpieczny odczynnikami chemicznymi, sprzętem i szkłem laboratoryjnym;

Kompetencje kluczowe

 • kompetencje naukowe

 • porozumiewanie się w języku ojczystym

 • umiejętność uczenia się

 • umiejętność pracy indywidualnej oraz w parach

Etapy lekcji

 1. Wstęp:

Nauczyciel sprawdza obecność, podaje temat lekcji i uświadamia jej główne założenia.

Uczniowie przypominają, czym jest mieszanina substancji, a czym reakcja chemiczna.

 1. Przebieg zajęć:

Lekcja rozpoczyna się od krótkiej pogadanki, czym jest powietrze. Uczniowie zastanawiają, jaką rolę odgrywa w życiu człowieka oraz innych organizmów. Dyskutują, czy powietrze jest mieszaniną chemiczną.

Uczniowie przypominają swoją wiedzę na temat składu powietrza. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej zdjęcie, na którym przedstawiony jest jego skład procentowy.

Dla utrwalenia wiadomości wyświetlana jest animacja pt. „Skład powietrza”.

Nauczyciel dzieli klasę na zespoły dwuosobowe. Przypomina zasady pracy w grupie. Każda z par wykonuje doświadczenie wyświetlone na tablicy interaktywnej. Uczniowie przeprowadzają eksperyment, nauczyciel ocenia każdą z par i podsumowuje wnioski.

Podczas rozmowy kierowanej uczniowie wymieniają właściwości fizyczne i chemiczne powietrza. Nauczyciel podsumowuje dyskusje wyświetlając prezentację multimedialną pt. „Własności powietrza”. Uczniowie zapisują notatki w zeszycie.

Instrukcja przeprowadzenia obserwacji

1. Opis teoretyczny omawianego zjawiska:

Powietrze jest to mieszanina gazów, z której składa się atmosfera ziemska.

2. Ustalenie celu i obiektu prowadzonych badań:

Celem doświadczeń jest wykazanie, że powietrze jest mieszaniną gazów.

3. Sposób przygotowania obserwacji (czas, miejsce itd.):

Ćwiczenie jest prowadzone podczas lekcji chemii w klasie. Uczniowie dzielą się na zespoły dwuosobowe. Potrzebne będą: zlewki, kolby, woda, świeczki, zapałki.

Doświadczenie:

Do zlewki, w której znajduje się woda przymocuj świeczkę. Następnie ją zapal i przykryj kolbą. Szybko odczytaj na podziałce zlewki poziom wody. Odczyt powtórz po zgaśnięciu świeczki. Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek.

4. Sposób przeprowadzenia obserwacji:

Uczniowie wykonują doświadczenie w parach zapisują obserwacje i próbują sformułować wnioski.

 1. Podsumowanie:

Nauczyciel podsumowuje najważniejsze wiadomości, wyjaśnia ewentualne wątpliwości oraz ocenia pracę uczniów. Zadaje pracę domową.

Zadanie domowe

Przedstaw graficznie skład procentowy powietrza.

Środki dydaktyczne

 • podręcznik, encyklopedia

 • komputery połączone z Internetem

 • odczynniki oraz sprzęt i szkło laboratoryjne

 • animacja „Skład powietrza”

 • prezentacja multimedialna „Właściwości powietrza”

Metody nauczania

 • pogadanka

 • dyskusja

 • praca z podręcznikiem, encyklopedią, Internetem

 • zajęcia praktyczne – doświadczenie laboratoryjne

Formy pracy

 • praca indywidualna

 • praca w parach

Zadanie dla chętnych

Opisz historię badań naukowych nad powietrzem.

RPhv7yvuS97Yf

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 103.00 KB w języku polskim
RBLu4mg3jhdWj

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 58.86 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3