Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1XfqwFI09G0F1

E-resource OPERATING PORTS AND TERMINALS

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RAWq59zz3hykD1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
mb4f78ad28c6a4b6e_1535019614611_0

The responsibilities of a port and terminal operations technician include passenger service in ports and terminals, including baggage handling, as well as the organisation and performance of works related to the reloading and storage of goods and cargo in ports and terminals.

A port and terminal operations technician may find employment in:
• logistics;
• forwarding;
• transport;
• aviation business.

Even in other fields:
• seaport service agencies;
• seaport service transport agencies;
• sea and river ports;
• air, road, and rail terminals.

Port and terminal operations technicians work outdoors in all weather conditions, with high‑level equipment noise, smoke and/or dust. The work requires a lot of standing, constant motion, and a great deal of physical and mental effort. It usually involves 8 hour work days, shift work, and day or night working. It has a high level of team work, involving interactions with many people.

A port and terminal operations technician should be fluent in English and another foreign language.

With knowledge of a foreign language of at least high school level, the graduate will be capable of:
1) using language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic) in professional tasks;
2) understanding oral statements concerning typical professional activities spoken slowly and clearly, in the standard language version;
3) understanding and analysing short written texts on typical professional activities;
4) formulating short and understandable oral statements and written texts for communication in the work environment;
5) using foreign‑language information resources.

Selected predispositions for the job:
• good work organisation;
• adaptability;
• compliance with standards, regulations, procedures and instructions;
• good focus;
• multitasking;
• good visual‑motor coordination;
• visual memory;
• perceptiveness;
• ability to work under stress;
• resistance to prolonged fatigue;
• communication ability;
• organisational and negotiation ability.

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się obsługą podróżnych w portach i terminalach, w tym obsługą bagaży, a także organizacją i prowadzeniem prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Technik eksploatacji portów i terminali ma możliwość zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach:
• logistycznych,
• spedycyjnych,
• transportowych,
• lotniczych.

Zatrudnienie znajdzie także w:
• agencjach obsługi portów morskich,
• transportowych agencjach obsługi portów morskich,
• portach morskich i rzecznych,
• terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

Technik eksploatacji portów i terminali pracuje w zmiennych warunkach atmosferycznych, w dużym hałasie maszyn, w zadymieniu lub zapyleniu. Jego praca odbywa się na stojąco, w ciągłym ruchu i wymaga dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie, a jego praca ma charakter zmianowy; może odbywać się zarówno w dzień, jak i w nocy. Technik eksploatacji portów i terminali pracuje w zespole, a także współpracuje z wieloma osobami.

Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem obcym.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1) posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2) interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3) analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4) formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5) korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy to m.in.:
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność dostosowania się,
• przestrzeganie norm, przepisów, procedur i instrukcji,
• dobra koncentracja,
• podzielność uwagi,
• dobra koordynacja wzrokowo‑ruchowa,
• pamięć wzrokowa,
• spostrzegawczość,
• umiejętność pracy w stresie,
• odporność na długotrwałe zmęczenie,
• komunikatywność,
• zdolności organizacyjne i negocjacyjne.

mb4f78ad28c6a4b6e_1497598082779_0

Description of educational objectives and effects

PORT AND TERMINAL OPERATIONS TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑eksploatacji‑portow‑i-terminali‑333106.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of 13 March 2017 on the classification of vocational education professions: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of 31 March 2017 on the core curriculum of vocational education:http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In professional area II. Administration and services, in the group of transport‑forwarding‑logistics professions, in industry (20) the following professions were qualified:
• port and terminal operations technician (333106).

There are the following two qualifications in the profession:
• AU.33. Passenger service in ports and terminals;
• AU.34. Organisation and performance of works related to the reloading and storage of goods and cargo in ports and terminals.

Interrelation of qualifications in port and terminal operations

Qualification

Occupation in which it occurs

Proffesion code

Occupation in which it occurs

Common elements

AU.33.

Passenger service in ports and terminals
1. Organising passenger service in ports and terminals.
2. Providing passenger service in ports and terminals.

333106

Port and terminal operations technician

OMZ PKZ(AU.q)

AU.34.

Organisation and performance of works related to reloading and storage of goods and cargo in ports and terminals
1. Organisation of works related to the reloading and storage
of goods and cargo
in ports and terminals.
2. Maintaining warehouse and transport documentation in ports and terminals.
3. Organising the servicing of hoisting and hauling equipment in ports and terminals.

333105

Port and terminal operations technician

OMZ
(AU.q)

As shown in Table 1, besides qualifications, there is an association by means of the common PKZ (AU.q).

These are requisite skills for a profession in this area or industry. These skills are crucial for these professions, as they form the basis for education in connection with the AU.33 and AU.34 qualifications.

PKZ (AU.q) Skills that are fundamental for education in the professions: port and terminal operations technician, airfield operations technician

The student can:
1. recognise port and terminal types;
2. recognise port and terminal infrastructural elements;
3. describe port and terminal management systems;
4. describe service types in ports and terminals;
5. describe goods and load properties;
6. use wired and wireless communication;
7. use plans, maps and statistical data;
8. use two foreign languages, including English, to the extent necessary to practice the profession;
9. use computer programs to support tasks.

AU.33. Passenger service in ports and terminals

1. Organising passenger service in ports and terminals

The student can:
1. recognise customer expectations;
2. use maps, guides, travel agency offers, and information sources;
3. use IT technologies in the planning, organisation and operation of ports and terminals;
4. prepare service offers for passengers;
5. plan passenger services at passenger terminals;
6. develop passenger service planning documentation;
7. comply with the standards and transport laws and regulations;
8. comply with the standards and passenger service laws and regulations.

2. Providing passenger service in ports and

The student can:
1. provide information to passengers in passenger terminals;
2. develop passenger service documentation;
3. check passenger documents required in passenger terminals;
4. provide passenger service in accordance with applicable procedures, also in crisis situations;
5. undertake actions related to the transport of sick, disabled and special‑needs passengers;
6. operate devices for the control of people and luggage at airports;
7. use two foreign languages, including English, to the extent necessary for passenger service.

AU.34. Organisation and performance of works related to the reloading and storage of goods and cargo in ports and terminals

1. Organisation of works related to the reloading and storage of goods and cargo in ports and terminals

The student can:
1. describe port and terminal infrastructural elements;
2. describe port and terminal equipment;
3. recognise hoisting, hauling and long‑distance transport means and their purposes;
4. match hoisting and hauling equipment to goods reloading;
5. recognise packaging types;
6. reasonably manage packaging and containers;
7. calculate warehouse space and deploy goods in storage;
8. plan work related to the reloading and storage of goods, including hazardous and oversized goods, as well as live animals;
9. perform activities related to the storage and reloading of goods;
10. operate low and high storage racks;
11. use specialist software in reloading and storage work;
12. operate automatic systems for the storage and identification of goods;
13. organise the service of long‑distance transport means in reloading works;
14. plan cargo deployment in long‑distance transport means;
15. comply with laws and regulations for the storage and transport of goods and cargo.

2. Maintaining warehouse and transport documentation in ports and terminals

The student can:
1. comply with standards and legal regulations for storage, transport and safety of cargo in ports and terminals;
2. determine material, personal and joint responsibility for entrusted property;
3. provide clients with information on services provided at ports and terminals;
4. adhere to the rules of handling complaints for cargo handling in ports and terminals;
5. calculate demand for storage space;
6. take inventory of warehouses;
7. calculate reloading and warehouse operations costs;
8. develop commercial offers for handling goods and cargo;
9. settle the costs of reloading, use of port and terminal infrastructure, and additional services.

3. Organising the servicing of hoisting and hauling equipment in ports and terminals

The student can:
1. use technical documentation, comply with standards and legal provisions for reloading and storage equipment operation in ports and terminals;
2. describe port and terminal operation related tasks;
3. evaluate the technical condition of port and terminal equipment, and hoisting and hauling equipment;
4. recognise methods of repair and regeneration for hoisting and hauling equipment;
5. perform periodic inspections, diagnostic tests, and repairs of hoisting and hauling equipment;
6. organise the technical servicing of hoisting and hauling equipment in ports and terminals;
7. use wired and wireless communication in the servicing of hoisting and hauling equipment in ports and terminals.

Opisów celów i efektów kształcenia

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI:
https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑eksploatacji‑portow‑i-terminali‑333106.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów transportowo‑spedycyjno‑logistycznych, w branży (20) zakwalifikowane zostały wyodrębnione zawody:
• technik eksploatacji portów i terminali (333106).

W zawodzie występują następujące dwie kwalifikacje:
• AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach;
• AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.

Wzajemne powiązania kwalifikacji w branży eksploatacji portów i terminali

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w którym występuje

Elementy wspólne

AU.33.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach
1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

OMZ PKZ(AU.q)

AU.34.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem w portach i terminalach
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

OMZ
PKZ(AU.q)

Jak można zauważyć w zamieszczonej wyżej tabeli 1, oprócz kwalifikacji, występuje powiązanie wspólnymi PKZ(AU.q) .

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodu z tego obszaru, czy branży. Umiejętności te są kluczowe dla tych zawodów, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w powiązaniu z kwalifikacją AU.33.; AU.34.

PKZ(AU.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych

Uczeń:
1. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
2. rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;
3. charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;
4. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
5. określa właściwości towarów i ładunków;
6. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
7. korzysta z planów, map i danych statystycznych;
8. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

Uczeń:
1. określa oczekiwania klientów;
2. korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;
3. wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
4. przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
5. planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich;
6. sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych;
7. rzestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu;
8. przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.

2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

Uczeń:
1. udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
2. sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
3. sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
4. obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
5. podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
6. obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;
7. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych.

AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach

Uczeń:
1. określa elementy infrastruktury portów i terminali;
2. określa wyposażenie portów i terminali;
3. rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;
4. dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;
5. rozróżnia rodzaje opakowań;
6. prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami;
7. oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów;
8. planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt;
9. wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;
10. obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania;
11. korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo- -magazynowych;
12. obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów;
13. organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;
14. planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego;
15. przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.

2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach

Uczeń:
1. przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;
2. określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie;
3. udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach;
4. przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach;
5. oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową;
6. przeprowadza inwentaryzację magazynów;
7. oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych;
8. sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
9. przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach

Uczeń:
1. posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
2. charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali;
3. ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego;
4. rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego;
5. przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego;
6. organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach;
7. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

mb4f78ad28c6a4b6e_1497602174477_0

Estimated number of hours required to achieve the assumed educational outcomes

Qualification code

Qualification name

Profession name

Hours

AU.33.

Passenger service in ports and terminals

4

Port and terminal operations technician

AU.33.1.

Organising passenger service in ports and terminals

-

2

AU.33.2.

Providing passenger service in ports and terminals

-

2

AU.34.

Organisation and performance of works related to the reloading and storage of goods and cargo in ports and terminals

Port and terminal operations technician

6

AU.34.1.

Organisation of works related to the reloading and storage of goods and cargo
in ports and terminals

-

2

AU.34.2.

Maintaining warehouse and transport documentation in ports and terminals

-

2

AU.34.3.

Organising the servicing of hoisting and hauling equipment in ports and terminals

-

2

Szacowana liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Liczba godzin

AU.33.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

4

AU.33.1.

Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

-

2

AU.33.2.

Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach

-

2

AU.34.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

Technik eksploatacji portów i terminali

6

AU.34.1

Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach

-

2

AU.34.2

Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach

-

2

AU.34.3

Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach

-

2