Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RoKmSMxsiUTun1

E-resource GEOLOGY

Źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1eDERgEjxJIx1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
maa74bbc045a3b8eb_1497598082779_0

Geologist technicians carry out geological, hydrogeological and geotechnical tests and measurements.

The confirmation of professional qualifications of a geologist technician can be obtained after completing a 4‑year technical secondary school, and passing the vocational examination (a written and practical part).

Geologist technicians have the opportunity to work in:
● state administration, where they approve geological projects and documentation;
● companies conducting drilling and geological surveys, carrying out geological field works, i.e. supervising drilling, sampling, conducting analyses;
● laboratories where rock and mineral samples are tested;
● companies looking for new resources;
● design offices, where geologist technicians create descriptive and graphical parts of projects and documentation.

Geologist technicians can also run their own business. They should have geological qualifications confirmed by a state examination, or make use of the qualifications of other geologists with whom they cooperate. Geologist technicians specializing in engineering geology, hydrogeology and geology of deposits are those who usually run their own business. They prepare geological work plans on the basis of which geological works are carried out. They supervise field works, collect samples and prepares the documentation of the performed works.

Geologist technicians, after completing technical school, can work in the profession, provided that they cooperate with a licensed geologist. Having completed a professional traineeship, geologist technicians can apply for a geological license of the XI category (1 year of professional traineeship) and XII category (2 years of professional traineeship). If pursuing higher education, geologist technicians are entitled to apply for a geological license in all 12 categories. After graduation, the graduates are given the opportunity to take exams entitling them to practice their profession independently, provided that they work in the profession for several years.

The range of professional tasks:
● conducting measurements and geological, hydrogeological and geotechnical soil tests;
● recognizing geological and engineering conditions that prevail in a given area;
● making macroscopic descriptions of soils, i.e. physical properties, e.g. humidity, color, state of aggregation, variable water levels;
● sampling and delivering samples for analysis;
● performing duties of the geological supervision of drilling;
● conducting laboratory tests;
● preparing geotechnical‑engineering, hydrogeological, and geotechnical documentation;
● preparing geological opinions for investments;
● performing basic geodetic measurements;
● doing office work, preparing valuations and reports.

Knowledge of a foreign language at the upper secondary school level should enable the graduates to:
● use the language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic resources) which enable the implementation of professional tasks;
● interpret statements regarding the performance of typical professional activities, expressed slowly and clearly, in a standard language variety;
● analyze and interpret short written texts regarding the performance of typical professional activities;
● formulate short and understandable statements and written texts enabling communication in the work environment;
● use foreign sources of information.

Predispositions to work:
● analytical and logical thinking skills;
● spatial imagination;
● manual skills;
● responsibility;
● accuracy;
● resistance to atmospheric factors;
● physical resistance.

The advantages and disadvantages of the work:
● fieldwork;
● performing various work;
● exposure to bad weather conditions;
● interesting job;
● mobile work.

The basic equipment and tools of geologist technicians:
● drilling rigs;
● whistles;
● spatulas;
● computers and software;
● laboratory equipment.

Technik geolog prowadzi pomiary, badania geologiczne, hydrogeologiczne oraz geotechniczne gruntu.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie technik geolog, można otrzymać po zakończeniu 4‑letniego technikum i zdaniu egzaminu zawodowego (część pisemna i praktyczna).

Technik geolog ma możliwość zatrudnienia:
● w administracji państwowej, przy przyjmowaniu do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych;
● w firmach prowadzących odwierty i badania geologiczne, realizując terenowe roboty geologiczne, t.j. nadzór nad wierceniami, pobór próbek, analiza;
● w laboratoriach, w których bada się próby skał i minerałów;
● w firmach poszukujących nowych złóż surowców;
● w biurach projektowych, gdzie tworzy część opisową i graficzną projektów i dokumentacji.

Technik geolog może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Powinien sam posiadać uprawnienia geologiczne potwierdzone egzaminem państwowym lub korzystać w tym zakresie z uprawnień innych, współpracujących geologów. Własną działalność najczęściej prowadzi geolog zajmujący się geologią inżynierską, hydrogeologią geologią złóż. Przygotowuje projekt robót geologicznych, na podstawie którego prowadzone są prace i roboty geologiczne, nadzoruje roboty w terenie, pobiera próby i przygotowuje dokumentację z wykonanych prac.

Technik geolog po ukończeniu technikum nie może samodzielnie wykonywać zawodu. Istnieje możliwość zatrudnienia go pod warunkiem współpracy z geologiem uprawnionym. Nie może też ubiegać się o większość uprawnień geologicznych. Po zakończeniu studiów absolwent ma możliwość zdawać egzaminy uprawniające do wykonywania zawodu, jednak pod warunkiem kilkuletniej pracy w zawodzie.

Zakres zadań zawodowych:
● prowadzenie pomiarów i badań geologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych gruntów;
● rozpoznawanie warunków geologiczno‑inżynierskich, jakie panują na danym terenie;
● wykonywanie opisów makroskopowych gruntów tj. właściwości fizyczne np. wilgotność, barwy, stan skupienia, zmienny poziom wody;
● pobieranie i dostarczanie próbek do analizy;
● wykonywanie obowiązków dozoru geologicznego na wierceniach;
● przeprowadzanie badań laboratoryjnych;
● przygotowywanie dokumentacji geotechniczno‑inżynierskiej, hydrogeologicznej, geotechnicznej;
● przygotowywanie opinii geologicznej pod inwestycje;
● wykonywanie podstawowych pomiarów geodezyjnych;
● praca biurowa, przygotowywanie wycen i raportów.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
● posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
● interpretację wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
● analizę i interpretację krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
● formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisanych umożliwiających komunikowanie się w środowisku pracy;
● korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
● wyobraźnia przestrzenna;
● zdolności manualne;
● odpowiedzialność;
● dokładność;
● odporność na czynniki atmosferyczne;
● odporność fizyczna.

Wady i zalety zawodu:
● praca w terenie;
● wykonywanie różnorodnej pracy ;
● narażenie na złe czynniki atmosferyczne;
● ciekawa praca;
● praca mobilna.

Podstawowe wyposażenie i narzędzia pracy geologa:
● wiertnica;
● świstawka;
● szpachelka;
● komputer + oprogramowanie;
● sprzęt laboratoryjny.

maa74bbc045a3b8eb_1497602174477_0

DESCRIPTION OF THE LEARNING OBJECTIVES AND OUTCOMES

GEOLOGIST TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/technik_geolog_311106.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of March 13, 2017 on the classification of vocational education occupations

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of March 31, 2017 on the core curriculum of vocational education

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the professional area VIII. Agriculture and forestry with environmental protection, in the group of forestry and gardening professions, one profession was qualified in the geology industry:
● geologist technician (311106).

Qualifications in the geologist profession

Qualification

Profession symbol

Profession in which it occurs

Common elements

RL.25.

Carrying out geological works

311106

Geologist technician

OMZ
PKZ (RL.n)

Key skills for the profession of a geologist technician (RL.25.), which constitute the basis for the implementation of the educational process.

Geologist technician (RL.25.)

PKZ(RL.n) Skills constituting the foundation for training in the profession of a geologist technician

The student:
1) uses logarithmic and trigonometric functions;
2) makes geometric constructions;
3) applies the basics of statistical calculus and probability calculus;
4) performs actions on sets;
5) discusses the principles of operating simple machines;
6) uses knowledge in the field of optics, basics of gravimetry, thermics and magnetics;
7) defines the principles of formation and propagation of wave motion in various physical centers;
8) characterizes the properties of chemical elements found in the Earth's crust (in minerals and rocks), the hydrosphere and atmosphere;
9) recognizes minerals and rocks and characterizes the geological structure of the Earth;
10) solves chemical tasks, including records of chemical reactions and calculations of the amount of substrates and reaction products, their course under various pH, redox and concentration conditions;
11) characterizes and determines the systematics of plants and animals, on the basis of parts of the hard skeleton that can be fossilized and preserved in rocks;
12) uses computer programs to support the performance of the tasks.

Learning outcomes relevant to the qualifications distinguished in the profession of a geologist technician: RL.25. Carrying out geological works

RL.25. Carrying out geological works

1. Performing geological, hydrogeological and geological‑engineering field research

The student:
1) characterizes geological phenomena and processes;
2) adheres to the principles of geological mapping;
3) evaluates the topographic relief and uses methods of presenting it on maps;
4) interprets aerial photos and satellite images;
5) maps geological observations on maps;
6) recognizes basic groups of fossils;
7) characterizes the stages of the development of Earth's crust;
8) analyses and synthesizes the basics of mineralogy and petrography;
9) characterizes rocks and minerals;
10) analyses geochemical processes;
11) determines hydrogeological and geological‑engineering properties of rocks;
12) uses geophysical methods used in geological surveys;
13) analyses the tasks and scope of hydrogeology, engineering geology and geophysics;
14) characterizes the genetic diversity of mineral deposits and the regularity of their occurrence;
15) prepares documentation of test results using various methods.

2. Geological supervision of drilling

The student:
1) distinguishes different types of drilling devices and their components, as well as types of equipment and accessories;
2) classifies and characterizes various technologies of drilling methods;
3) identifies drilling failures and their causes, and distinguishes instrumentation work;
4) applies the geological and mining law, the environmental law and adheres to their standards;
5) performs sampling of boreholes;
6) performs geological field tests;
7) characterizes the methodology of geophysical tests in boreholes;
8) draws up geological documentation of boreholes.

3. Performing laboratory tests of minerals, rocks, water, and soil

The student:
1) characterizes physical and mechanical properties of geological samples;
2) observes the rules and procedures of geological sample tests;
3) makes preparations from geological samples for laboratory tests;
4) analyses the results of laboratory tests of geological samples using various methods;
5) evaluates the results of laboratory tests of geological samples.

4. Determining the usefulness of geological and mining facilities for geotourism

The student:
1) defines the qualities and usefulness of geological forms as a geotourist site;
2) evaluates scientific, landscape and tourist values of geological forms and phenomena;
3) designs geotourist routes;
4) organizes geotourist movement;
5) applies legal provisions concerning geotourism.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK GEOLOG: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/technik_geolog_311106.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym VIII. Rolno‑leśny z ochroną środowiska, w grupie zawodów leśno‑ogrodniczych, w branży geologia zakwalifikowany został 1 zawód:
● technik geolog (311106).

Kwalifikacje w branży geologia

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w którym występuje

Elementy wspólne

RL.25.

Wykonywanie prac geologicznych

311106

Technik geolog

OMZ
PKZ (RL.n)

Umiejętności kluczowe dla zawodu: technik geolog (RL.25.), które stanowią podstawę do realizacji kształcenia.

Technik geolog (RL.25.)

PKZ(RL.n) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik geolog

Uczeń:
1) stosuje funkcje logarytmiczne i trygonometryczne;
2) wykonuje konstrukcje geometryczne;
3) stosuje podstawy rachunku statystycznego i rachunku prawdopodobieństwa;
4) wykonuje działania na zbiorach;
5) omawia zasady działania maszyn prostych;
6) posługuje się wiedzą z zakresu optyki, podstaw grawimetrii, termiki i magnetyki;
7) określa zasady powstawania i rozchodzenia ruchu falowego w różnych ośrodkach fizycznych;
8) charakteryzuje właściwości pierwiastków chemicznych występujących w skorupie ziemskiej (w minerałach i skałach), hydrosferze i atmosferze;
9) rozpoznaje minerały i skały oraz charakteryzuje budowę geologiczną Ziemi;
10) rozwiązuje zadania chemiczne, uwzględniając zapisy reakcji chemicznych i obliczenia ilości substratów i produktów reakcji, ich przebiegu w różnych warunkach pH, redox i stężeń;
11) charakteryzuje i określa systematykę roślin i zwierząt, na podstawie części twardych szkieletu, które mogą ulegać fosylizacji i zachować się w skałach;
12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik geolog: RL.25 Wykonywanie prac geologicznych

RL.25. Wykonywanie prac geologicznych

1. Wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno‑inżynierskich

Uczeń:
1) charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne;
2) przestrzega zasad kartografii geologicznej;
3) ocenia rzeźbę terenu i stosuje sposoby przedstawiania jej na mapie;
4) interpretuje zdjęcia lotnicze i satelitarne;
5) odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie;
6) rozpoznaje podstawowe grupy skamieniałości;
7) charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej;
8) dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii;
9) charakteryzuje skały i minerały;
10) analizuje procesy geochemiczne;
11) określa właściwości hydrogeologiczne i geologiczno‑inżynierskie skał;
12) korzysta z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
13) analizuje zadania i zakres hydrogeologii, geologii inżynierskiej i geofizyki;
14) charakteryzuje zróżnicowanie genetyczne złóż kopalin i prawidłowości ich występowania;
15) sporządza dokumentację wyników badań z zastosowaniem różnych metod.

2. Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń

Uczeń:
1) rozróżnia typy urządzeń wiertniczych i ich części składowe oraz rodzaje sprzętu i osprzętu;
2) klasyfikuje i charakteryzuje różne technologie metod wiertniczych;
3) rozpoznaje awarie wiertnicze i ich przyczyny oraz rozróżnia prace instrumentacyjne;
4) stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzega norm;
5) wykonuje opróbowanie otworu wiertniczego;
6) wykonuje polowe badania geologiczne;
7) charakteryzuje metodykę badań geofizycznych w otworach wiertniczych;
8) wykonuje geologiczną dokumentację otworu wiertniczego.

3. Wykonywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów

Uczeń:
1) charakteryzuje właściwości fizyczne i mechaniczne próbek geologicznych;
2) przestrzega zasad i procedur badań próbek geologicznych;
3) przygotowuje preparaty z próbek geologicznych do badań laboratoryjnych;
4) opracowuje wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
5) ocenia wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych.

4. Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

Uczeń:
1) określa walory i przydatność form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego;
2) ocenia walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych;
3) projektuje trasy geoturystyczne;
4) organizuje ruch geoturystyczny;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące działalności geoturystycznej.

maa74bbc045a3b8eb_1532006422269_0
Estimated number of hours required to achieve the established results of the course

QUALIFICATION DESIGNATION

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

RL.25.

Carrying out geological works

geologist technician

16

RL.25.1

Performing field geological, hydrogeological and geological‑engineering field resarch

-

4

RL.25.2

Geological supervision of drilling

-

4

RL.25.3

Performing laboratory tests of minerals, rocks, water, and soil

-

4

RL.25.4

Determining the usefulness of geological and mining facilities for geotourism

-

4

Szacowana liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

RL.25.

Wykonywanie prac geologicznych

technik geolog

16

RL.25.1

Wykonywanie terenowych badań geologiczych, hydrogeologicznych i geologiczno‑inżynierskich

-

4

RL.25.2

Wykonywanie geologicznego dozoru wierceń

-

4

RL.25.3

Wykoywanie badań laboratoryjnych minerałów, skał, wód i gruntów

-

4

RL.25.4

Określanie przydatności obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych

-

4