Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Idqi2jKjeN71

E-resource OPERATING AIRPORTS

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RTGDeS2vaCwzP1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m9377fcbb4a7cafb6_1535019614611_0

Airport operational services technicians perform activities associated with the planning, organisation, coordination and supervision of the works of airport operational services, and cooperates with aviation services and undertakes actions associated with security and the safe functioning of airports.

Airport operational services technician has the possibility to become employed:
• at aerodromes and airports, national and foreign;
• for airlines;
• in aviation training centres;
• in organisations managing the airworthiness of flights;
• at the aircraft ground handling agents;
• in aviation research centres;
• in a national body for air traffic management.

Knowledge of a foreign language at the upper secondary level should enable the graduate to:
1. use language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic) enabling implementation of professional tasks;
2. interpret utterances concerning the performance of typical professional activities, slow and clear articulation in standard language form;
3. analyse and interpret brief written texts concerning the performance of typical professional activities;
4. formulate short and understandable utterances and written texts enabling communication at work;
5. utilise foreign information sources.

Predispositions for work:
• ability to organise actions;
• negotiating ability;
• ease of establishing contacts with people;
• independence at work;
• perceptiveness;
• precision;
• ability to concentrate;
• divisibility of attention;
• spatial imagination;
• suitable and strong body structure;
• good eyesight and hearing;
• ability to distinguish colours;
• resistance to stress and difficult situations;
• good state of health;
• good physical condition.

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

Technik lotniskowych służb operacyjnych ma możliwość zatrudnienia:
• na lotniskach oraz portach lotniczych, krajowych oraz zagranicznych,
• w liniach lotniczych,
• w ośrodkach szkolenia lotniczego,
• w organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów
• u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych,
• w lotniczych ośrodkach naukowo‑badawczych,
• w państwowym ogranie zarządzania ruchem lotniczy.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
• zdolność organizacji działań,
• umiejętność negocjacji,
• łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
• samodzielność w pracy,
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• umiejętność koncentracji,
• podzielność uwagi,
• wyobraźnia przestrzenna,
• prawidłowa i silna budowa ciała,
• dobry wzrok i słuch,
• zdolność rozróżniania barw,
• odporność na stres i sytuacje trudne,
• dobry stan zdrowia,
• dobra kondycja fizyczna.

m9377fcbb4a7cafb6_1497598082779_0

DESCRIPTION OF LEARNING OUTCOMES AND OBJECTIVES

AIRPORT OPERATIONAL SERVICES TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑lotniskowych‑sluzb‑operacyjnych‑315406.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of 13 March 2017 on the classification of professions of vocational education: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of 31 March 2017 on the core curriculum of teaching occupations: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the professional area II. Administration and services, in the profession group (7) transport, forwarding and logistics, in the branch (21) airport services the following professions have been distinguished:
• airport operational services technician (315406).

Two qualifications have been distinguished in the profession:
• AU.37. Airport operational services;
• AU.38. Conducting activities in cooperation with aviation services.

Qualifications in the branch of airport operational services

Qualification

Profession symbol

Profession in which it occurs

Common elements

AU.37.

Airport operational services
1. Organisation of activities associated with the functioning of an airport
2. Conducting activities associated with operational services at an airport
3. Conducting activities in the event of threat to safety at an airport

315406

Airport operational services technician

OMZ PKZ(AU.q)

AU.38.

Conducting activities in cooperation with aviation services
1.Organisation of activities of airport aviation services
2. Realisation of operational activities in cooperation with airport aviation services

315406

Airport operational services technician

OMZ
PKZ(AU.q)

These are skills representative of the profession within the area. These skills are of key importance for the airport operational services technician, constituting the basis for the realisation of professional training and for qualifications AU.37.; AU.38.

PKZ(AU.q) Skills constituting the basis for training in professions: port and terminal operation technician, airport operational services technician

Student:
1. distinguishes types of ports and terminals;
2. distinguishes elements of port and terminal infrastructure;
3. characterises management systems for ports and terminals;
4. characterises types of services in ports and terminals;
5. determines properties of goods and cargo;
6. uses wired and wireless communication means;
7. uses plans, maps and statistical data;
8. speaks two foreign languages, including English, within the scope necessary to perform the profession;
9. utilises computer software supporting task performance.

AU.37. Airport operational services

1. Organisation of activities associated with functioning of an airport

Student:
1. identifies infrastructure elements of airports and determines their intended use and function;
2. determines the conditions for location of airports;
3. uses principles of safe operation of airports;
4. uses principles of operation of equipment used at airports;
5. identifies types of aviation services and determines their tasks;
6. identifies entities active at airports and determines their tasks;
7. distinguishes basic types of aircraft;
8. identifies structural elements of aircraft;
9. distinguishes units, systems and equipment of aircraft associated with ground handling services at an airport;
10. characterises engine units of aircraft and outlines protection zones for engine units;
11. identifies labels and inscriptions on aircraft;
12. obtains information concerning operational activities associated with the functioning of airports;
13. identifies hazards associated with maintaining airports;
14. uses legal provisions concerning operation of airports.

2. Conducting activities associated with operational services at an airport

Student:
1. uses airport maps and plans;
2. observes principles of airport infrastructure use;
3. uses principles of technical condition assessment for airport infrastructure;
4. uses airport operational documentation;
5. uses operational procedures applicable at airports;
6. uses information systems used in aviation;
7. selects appropriate means of communication according to the type of information to be forwarded;
8. uses action planning principles associated with the operational services of an airport;
9. performs operational activities in accordance with the existing procedures;
10. applies principles of cooperation with entities functioning at airports;
11. performs activities associated with serving passengers and goods reloading;
12. operates equipment used during operational activities;
13. plans the work of ground traffic operational services in an annual cycle;
14. selects airport maintenance equipment, including meteorological conditions, traffic volume and type of aircraft;
15. uses principles of ensuring safety of realised flight operations;
16. draws up documentation associated with conducting operational actions;
17. uses provisions of Polish and international aviation law;
18. uses information technologies during operation of airports;
19. uses Polish and foreign language sources of information concerning activities of airport operational services.

3. Conducting activities in the event of threat to safety at an airport

Student:
1. observes the principles of safe movement at an airport;
2. uses provisions and principles associated with airport property protection;
3. distinguishes types of hazards at an airport;
4. foresees effects of hazards at an airport;
5. assesses the degree of safety threat to aviation operations at an airport;
6. applies preventive methods of safety threat to aviation operations at an airport;
7. applies principles of notifying and alerting in the event of a personal and property threat;
8. distinguishes equipment and control systems at an airport;
9. participates in the implementation of operational services’ tasks in hazardous situations;
10. performs operational activities associated with ensuring safety at an airport.

AU.38. Conducting activities in cooperation with aviation services

1. Organisation of activities of airport aviation services

Student:
1. determines the tasks of airport flight information service, airport control service, approach control service, area control service and meteorological service;
2. uses aviation maps;
3. characterises equipment and systems supporting aviation services, including satellite systems;
4. uses meteorological information;
5. distinguishes the structure and elements of airspace;
6. uses provisions concerning management of aprons;
7. uses airport documentation of air traffic services;
8. determines the tasks of airport air traffic services;
9. prepares information materials for airport air traffic services;
10. uses principles of aviation and ground communication;
11. determines the principles of equipment and means of communication operation by the air traffic services

2. Realisation of operational activities in cooperation with airport aviation services

Student:
1. applies procedures during cooperation with air traffic services;
2. determines the priorities of actions realised in cooperation with air traffic services;
3. forwards information of air traffic services using various systems;
4. obtains and processes data necessary to implement airport air traffic services’ tasks;
5. conducts radio and telephone correspondence with other airport services;
6. cooperates with services of flight information;
7. observes the procedures of alerting rescue services;
8. applies provisions concerning the actions of aviation services;
9. uses various sources of information concerning operational activities;
10. performs operational activities in cooperation with all operational services, including air traffic services.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑lotniskowych‑sluzb‑operacyjnych‑315406.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno‑logistycznych, w branży (21) obsługa lotniskowa zakwalifikowane zostały wyodrębnione zawody:
• technik lotniskowych służb operacyjnych (315406).

W zawodzie są wyodrębnione dwie kwalifikacje:
• AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego;
• AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Kwalifikacje w branży lotniskowych służb operacyjnych

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

AU.37.

Obsługa operacyjna portu lotniczego
1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

OMZ PKZ(AU.q)

AU.38.

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

OMZ
PKZ(AU.q)

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodu z tego obszaru. Umiejętności te są kluczowe dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w zawodzie a zarazem w kwalifikacjach AU.37.; AU.38.

PKZ(AU.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych

Uczeń:
1. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
2. rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;
3. charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;
4. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
5. określa właściwości towarów i ładunków;
6. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
7. korzysta z planów, map i danych statystycznych;
8. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego

1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Uczeń:
1. rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych oraz określa ich przeznaczenie i funkcje;
2. określa warunki lokalizacji portów lotniczych;
3. stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych;
4. stosuje zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych;
5. rozpoznaje rodzaje służb żeglugi powietrznej oraz określa ich zadania;
6. identyfikuje podmioty działające w portach lotniczych i określa ich zadania;
7. rozróżnia podstawowe typy i rodzaje statków powietrznych;
8. rozpoznaje elementy konstrukcyjne statków powietrznych;
9. rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie lotniczym;
10. charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla jednostek napędowych;
11. rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;
12. pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych;
13. rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą portów lotniczych;
14. stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów lotniczych

2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

Uczeń:
1. posługuje się mapami i planami lotnisk;
2. przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych;
3. stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych;
4. posługuje się dokumentacją operacyjną portów lotniczych;
5. stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych;
6. korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie;
7. dobiera środki łączności do przekazywania informacji;
8. stosuje zasady planowania działania związanego z obsługą operacyjną portu lotniczego;
9. wykonuje czynności operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
10. stosuje zasady współpracy z podmiotami funkcjonującymi w portach lotniczych;
11. wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych oraz przeładunkiem towarów;
12. obsługuje urządzenia stosowane podczas działań operacyjnych;
13. planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym;
14. dobiera sprzęt do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statku powietrznego;
15. stosuje zasady zapewniania bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych;
16. sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań operacyjnych;
17. stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego;
18. wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów lotniczych;
19. korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych.

3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

Uczeń:
1. przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku;
2. stosuje przepisy i zasady związane z ochroną mienia portu lotniczego;
3. rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym;
4. przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym;
5. ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
6. stosuje metody zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
7. stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;
8. rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym;
9. uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych w sytuacjach zagrożeń;
10. wykonuje czynności operacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym.

AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej

Uczeń:
1. określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby meteorologicznej;
2. posługuje się mapami lotniczymi;
3. charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne;
4. korzysta z informacji meteorologicznych;
5. rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej;
6. stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi;
7. korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego;
8. określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego;
9. przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego;
10. stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej;
11. określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego

2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

Uczeń:
1. stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
2. określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
3. przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów;
4. pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego;
5. prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi;
6. współpracuje ze służbami informacji lotniczej;
7. przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych;
8. stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej;
9. korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych;
10. wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.

m9377fcbb4a7cafb6_1497602174477_0

ESTIMATED NUMBER OF HOURS REQUIRED TO OBTAIN THE ASSUMED LEARNING OUTCOMES

DESIGNATION OF QUALIFICATIONS

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

AU.37.

Airport operational services

Airport operational services technician

6

AU.37.1

Organisation of activities associated with the functioning of an airport

-

2

AU.37.2

Conducting activities associated with operational services at an airport

-

2

AU.37.3

Conducting activities in the event of threat to safety at an airport

-

2

AU.38.

Conducting activities in cooperation with aviation services

Airport operational services technician

4

AU.38.1

Organisation of activities of airport aviation services

-

2

AU.38.2

Realisation of operational activities in cooperation with airport aviation services

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Liczba godzin

AU.37.

Obsługa operacyjna portu lotniczego

Technik lotniskowych służb operacyjnych

6

AU.37.1

Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

-

2

AU.37.2

Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

-

2

AU.37.3

Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

-

2

AU.38.

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Technik lotniskowych służb operacyjnych

4

AU.38.1

Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej

-

2

AU.38.2

Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

-

2