Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RPOjTuFWTmM971

E-resource ENVIRONMENTAL PROTECTION

Źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RsC1EzQKVbktx1
The film presents the discussed profession. Film przedstawia omawiany zawód.
m64dbdda7ca9330fa_1497598082779_0

Environmental protection technicians coordinate works in the field of air, water and Earth's surface protection. They monitor the condition of the environment, and plan and implement activities for environmental protection. They perform professional tasks related to the measurement of environmental pollution, in particular the pollution of water, soil, air and noise emission to the environment. They operate and supervise devices used to protect the environment, as well as analyze and classify production waste. Environmental protection technicians’ duties include: measuring the emissions and immissions of pollutants, determining water parameters in sewage treatment plants and drinking water treatment plants, implementing the recommendations of local administration units regarding environmental protection, and implementing the environmental management system.

The confirmation of professional qualifications of an environmental protection technician can be obtained after completing a 4‑year technical secondary school, and passing the vocational examination (a written and practical part).

Environmental protection technicians have the opportunity to work in:
● water treatment stations;
● sewage treatment plants;
● municipal water and sewage companies;
● laboratories;
● inspectorates, e.g. Voivodship Inspectorates for Environmental Protection;
● sanitary and epidemiological stations;
● environmental protection departments in industrial plants;
● public administration and local government units in the departments responsible for environmental protection;
● non‑governmental organizations working for environmental protection.

Environmental protection technicians can also run their own business and conduct counseling in the area of observing the rules and provisions of environmental law, water law, etc., as well as in helping their clients obtain environmental permissions and decisions. They can also raise funds for their clients for investments in energy efficiency, furnace replacement or renewable energy installations.

The range of professional tasks:
● monitoring the degree of pollution;
● classifying and identifying waste;
● performing measurements of noise and mechanical vibrations;
● testing and controlling emissions of pollutants;
● preparing balance sheets of pollutants discharged to the air, soil and water;
● operating control and measuring devices typical for the environmental protection technique;
● determining pollution parameters;
● analyzing material samples in the laboratory;
● controlling biological reactors in which the process of environmental protection takes place,
● processing data and conducting analyses,
● controlling pollution levels;
● observing the legal provisions relating to nature protection and environmental protection and shaping;
● preparing proposals for environmental management at the local level and conducting campaigns to improve the condition of the environment, in particular in the field of environmental education;
● supervising wastewater treatment processes;
● preparing maps and technological schemes;
● cooperating in the preparation of spatial development plans for a given area, taking into account the area’s natural resources;
● applying procedures for assessing the impact of investments harmful to human health and the natural environment;
● taking action in the event of ecological threats.

Knowledge of a foreign language at the upper secondary school level should enable the graduates to:
● use the language resources (lexical, grammatical, spelling and phonetic resources) which enable the implementation of professional tasks;
● interpret statements regarding the performance of typical professional activities, expressed slowly and clearly, in a standard language variety;
● analyze and interpret short written texts regarding the performance of typical professional activities;
● formulate short and understandable statements and written texts enabling communication in the work environment;
● use foreign sources of information.

Predispositions to work:
● responsibility;
● meticulousness;
● resistance to stress;
● analytical thinking skills;
● technical talents;
● accuracy;
● sense of mission;
● passion for nature;
● willingness to learn continually.

The advantages and disadvantages of the profession:
● work in the field;
● diversity of performed works;
● sense of mission;
● great social responsibility;
● exposure to chemicals;
● communing with nature.

The basic equipment and tools of environmental protection technicians:
● computers with software;
● control panels;
● measuring apparatuses and analyzers;
● laboratory equipment.

Technik ochrony środowiska – koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi. Zajmuje się monitorowaniem stanu środowiska oraz planuje i realizuje działania na rzecz ochrony środowiska. Może wykonywać zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza oraz emisji hałasu do środowiska, obsługą i nadzorem urządzeń chroniących środowisko, a także analizą i klasyfikacją odpadów produkcyjnych. Do obowiązków technika ochrony środowiska należą: pomiar emisji i imisji zanieczyszczeń, określanie parametrów wody w oczyszczalniach i stacjach uzdatniania wody pitnej, realizacja zaleceń jednostek administracji terenowej dotyczących ochrony środowiska oraz wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie technik ochrony środowiska, można otrzymać po zakończeniu 4‑letniego technikum i zdaniu egzaminu zawodowego (część pisemna i praktyczna).

Technik ochrony środowiska ma możliwość zatrudnienia w:
● stacjach uzdatniania wody;
● oczyszczalniach ścieków;
● miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji;
● laboratoriach;
● jednostkach kontrolujących, np. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska;
● stacjach sanitarno‑epidemiologiczne;
● działach ochrony środowiska w zakładach przemysłowych;
● jednostkach administracji publicznej i samorządowej w wydziałach odpowiedzianych za ochronę środowiska;
● organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska może również prowadzić własną działalność gospodarczą i prowadzić doradztwo w zakresie stosowania norm i przepisów prawa ochrona środowiska, prawa wodnego, itp., a także pomocy w uzyskaniu pozwoleń i decyzji środowiskowych. . Może również pozyskiwać dla swoich klientów fundusze na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, wymianę pieców lub instalację energii odnawialnej.

Zakres zadań zawodowych:
● monitorowanie poziomu zanieczyszczeń;
● klasyfikacja i identyfikacja odpadów;
● wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych;
● badanie i kontrolowanie emisji i emisji zanieczyszczeń;
● przygotowywanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, gleb i wody;
● obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno‑pomiarowej;
● określanie parametrów zanieczyszczeń;
● analiza próbek materiałów w laboratorium;
● kontrolowanie reaktorów biologicznych, w których zachodzi proces ochrony środowiska,
● opracowywanie danych i przeprowadzanie analiz;
● kontrola poziomu zanieczyszczeń;
● przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska;
● przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej;
● nadzór procesów oczyszczania ścieków;
● przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne;
● współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody;
● stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego
● podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
● posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
● interpretację wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
● analizę i interpretację krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
● formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz tekstów pisanych umożliwiających komunikowanie się w środowisku pracy;
● korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
● odpowiedzialność;
● skrupulatność;
● odporność na stres;
● umiejętność analitycznego myślenia;
● uzdolnienia techniczne;
● dokładność;
● poczucie misji;
● zamiłowanie do przyrody;
● chęć ciągłego uczenia się.

Wady i zalety zawodu:
● praca w terenie;
● różnorodność wykonywanej pracy;
● poczucie misji;
● duża odpowiedzialność społeczna;
● narażenie na kontakt z substancjami chemicznymi;
● obcowanie z przyrodą.

Podstawowe wyposażenie i narzędzia pracy technika ochrony środowiska:
● komputer z oprogramowaniem;
● panel sterowniczy;
● aparatura pomiarowa i analizatory;
● przyrządy laboratoryjne.

m64dbdda7ca9330fa_1497602174477_0

DESCRIPTION OF THE LEARNING OBJECTIVES AND OUTCOMES

ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNICIAN: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/technik_ochrony_srodowiska325511.pdf

source:

Regulation of the Minister of National Education of March 13, 2017 on the classification of vocational education occupations

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Regulation of the Minister of National Education of March 31, 2017 on the core curriculum of vocational education

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

In the professional area VIII. Agriculture and forestry with environmental protection, in the group of forestry and gardening professions, 1 profession has been qualified in the environmental protection industry:
● environmental protection technician (325511).

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA:
https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/cd/technik_ochrony_srodowiska325511.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym VIII. Rolno‑leśny z ochroną środowiska, w grupie zawodów leśno‑ogrodniczych, w branży ochrony środowiska zakwalifikowany został 1 zawód:
● technik ochrony środowiska (325511).

m64dbdda7ca9330fa_1532514914532_0
Qualifications in the environmental protection industry

Qualification

Profession symbol

Profession in which it occurs

Common elements

RL.08.

Assessing the condition of the environment

325511

Environmental protection specialist

OMZ PKZ(RL.g)

RL.09.

Planning and carrying out works connected with environmental protection

325511

Environmental protection specialist

OMZ PKZ(RL.g)

Kwalifikacje w branży ochrony środowiska

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w którym występuje

Elementy wspólne

RL.08.

Ocena stanu środowiska

325511

Technik ochrony środowiska

OMZ
PKZ(RL.g)

RL.09.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

325511

Technik ochrony środowiska

OMZ
PKZ(RL.g)

m64dbdda7ca9330fa_1532515222076_0

Key skills for the profession of an environmental protection technician (RL.08. and RL.09.), which constitute the basis for the implementation of the educational process.

Environmental protection technician (RL.08. and RL.09.)

PKZ(RL.g) Skills constituting the foundation for training in the professions of environmental protection technician, environmental engineering and melioration technician

The student:
1) defines the condition and resources of the natural environment;
2) characterizes elements of the natural environment;
3) adheres to the principles of the rational management of natural resources;
4) characterizes types of surface and underground waters;
5) classifies soil according to specific criteria;
6) recognizes types of pollution and determines their impact on the environment;
7) assesses changes in the environment as a result of human activity;
8) uses weather maps, as well as meteorological and hydrological data;
9) adheres to the principles of making technical drawings and drawing sketches;
10) applies legal regulations regarding environmental protection and development, and adheres to the applicable standards in this respect;
11) uses computer programs to support the performance of the tasks.

Learning outcomes relevant to the qualifications distinguished in the profession of an environmental protection technician: RL.08. Assessing the condition of the environment; RL.09. Planning and carrying out works connected with environmental protection

RL.08. Assessing the condition of the environment

1. Carrying out research regarding the condition of the environment

The student:
1) plans works related to examining and assessing the state of the environment;
2) locates measurement points for air, water, soil, noise and vibration parameters;
3) selects test methods and measuring apparatuses depending on the tested environmental component;
4) takes samples of environmental components for laboratory and field tests;
5) operates devices and control‑measurement apparatuses;
6) performs laboratory tests of specific environmental components;
7) conducts research on processes taking place in the environment;
8) analyses and records research results;
9) evaluates the quality of environmental components based on applicable standards and legal regulations;
10) organizes activities related to monitoring atmospheric air, surface and underground waters, soil, and noise;
11) develops action plans related to the monitoring of animate nature;
12) uses a system for collecting, transmitting and processing data;
13) defines the goals and adheres to the principles of the integrated monitoring of the natural environment;
14) performs research related to conducting the integrated monitoring of the natural environment;
15) evaluates the current state of the environment and develops forecasts of changes taking place in the environment;
16) develops action plans in the event of ecological threats;
17) predicts threats to human health and life resulting from laboratory and field works.

2. Evaluating the degree of environmental pollution

The student:
1) complies with the principles of preparing balance sheets of air, water and soil pollution;
2) determines the concentration and distribution of air, water and soil pollutants in different regions of the country;
3) prepares balance sheets of flowing waters, air and soil;
4) prepares balance sheet results using specialized computer programs;
5) determines the permissible level of environmental pollution based on applicable norms and legal regulations;
6) calculates the degree of the reduction of pollution of waste gases and sewage;
7) calculates pollutant emissions based on monitoring results;
8) evaluates the current state of the environment based on the pollutant balance sheet;
9) uses the information placed in the water register;
10) determines the conditions for issuing emission permits and water‑law decisions;
11) develops water management instructions;
12) recognizes the types of threats and determines their impact on the environment;
13) calculates fees for using the environment;
14) determines the impact of particularly harmful investments on the natural environment and people.

RL.09. Planning and carrying out works connected with environmental protection

1. Planning and carrying out works regarding water protection

The student:
1) observes the rules of exploitation of surface and underground water intakes;
2) recognizes sources of surface and underground water pollution;
3) selects methods of water treatment;
4) plans the water treatment process depending on its chemical composition;
5) selects devices for water treatment for specific purposes;
6) supports devices used in the treatment of water intended for drinking and industrial purposes;
7) classifies wastewater according to specific criteria;
8) analyses the processes occurring during the treatment of urban and industrial wastewater;
9) selects devices for cleaning various types of wastewater;
10) conducts works related to the treatment of urban and industrial wastewater;
11) recognizes the types and elements of household sewage treatment plants;
12) manages works related to the construction and operation of household sewage treatment plants;
13) conducts works related to the management of sewage sludge;
14) uses design documentation for water and sewage networks.

2. Planning and carrying out works regarding atmospheric air protection

The student:
1) recognizes sources of air pollution;
2) selects methods of atmospheric air protection from pollution;
3) plans activities related to the reduction of pollutant emissions to the atmosphere;
4) promotes the use of waste‑free technologies for the production of electricity and heat;
5) determines the impact of noise on the human body and the natural environment;
6) selects methods of protection against noise;
7) undertakes activities related to the reduction of noise and vibrations in the environment;
8) applies legal regulations regarding protection against noise and vibrations.

3. Running a rational waste economy and works concerning soil protection

The student:
1) classifies waste according to specific criteria;
2) defines the conditions and methods for waste disposal;
3) organizes the collection and disposal of municipal waste;
4) adheres to the principles of waste storage;
5) sorts municipal waste;
6) selects waste management methods;
7) selects methods of waste disposal;
8) runs campaigns for environmental protection;
9) supervises works related to the operation of a municipal waste landfill;
10) conducts works related to waste composting;
11) plans and conducts works related to the incineration of municipal waste and the operation of incinerators;
12) conducts works related to the management of hazardous waste;
13) selects methods for the disposal of industrial waste;
14) organizes works related to the processing of sewage sludge and the operation of equipment;
15) recognizes sources of soil pollution;
16) selects soil protection methods against degradation and devastation;
17) organizes works related to soil remediation.

Umiejętności kluczowe dla zawodu: technik ochrony środowiska (RL.08. i RL.09.), które stanowią podstawę do realizacji kształcenia.

Technik ochrony środowiska (RL.08. i RL.09.)

PKZ(RL.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji

Uczeń:
1) określa stan i zasoby środowiska przyrodniczego;
2) charakteryzuje elementy środowiska przyrodniczego;
3) przestrzega zasad prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przyrodniczego;
4) charakteryzuje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych;
5) klasyfikuje gleby według określonych kryteriów;
6) rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeń oraz określa ich wpływ na środowisko;
7) ocenia zmiany zachodzące w środowisku na skutek działalności człowieka;
8) korzysta z map pogody oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych;
9) przestrzega zasad wykonywania rysunków technicznych oraz szkiców rysunkowych;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony i kształtowania środowiska oraz przestrzega norm w tym zakresie;
11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik ochrony środowiska: RL.08. Ocena stanu środowiska; RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

RL.08. Ocena stanu środowiska

1. Wykonywanie badań dotyczących stanu środowiska

Uczeń:
1) planuje prace związane z badaniem i oceną stanu środowiska;
2) lokalizuje punkty pomiaru parametrów powietrza, wody, gleby oraz natężenia hałasu i drgań;
3) dobiera metody prowadzenia badań oraz aparaturę pomiarową w zależności od badanego komponentu środowiska;
4) pobiera próbki komponentów środowiska do badań laboratoryjnych i terenowych;
5) obsługuje urządzenia i aparaturę kontrolno‑pomiarową;
6) wykonuje oznaczenia laboratoryjne określonych komponentów środowiska;
7) prowadzi badania procesów zachodzących w środowisku;
8) opracowuje i ewidencjonuje wyniki badań;
9) ocenia jakość komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa;
10) organizuje działania związane monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz hałasu;
11) opracowuje plany działań związanych z monitoringiem przyrody ożywionej;
12) korzysta z systemu gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych;
13) określa cele i przestrzega zasad zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego;
14) wykonuje badania związane z prowadzeniem zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego;
15) ocenia aktualny stan środowiska oraz opracowuje prognozy zmian zachodzących w środowisku;
16) opracowuje plany działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych;
17) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka, wynikające z prowadzonych prac laboratoryjnych i terenowych.

2. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska

Uczeń:
1) przestrzega zasad sporządzania bilansów zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
2) określa stężenie i rozmieszczenie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby w różnych regionach kraju;
3) sporządza bilanse zanieczyszczeń wód płynących, powietrza i gleby;
4) opracowuje wyniki bilansów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
5) określa dopuszczalny stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa;
6) oblicza stopień redukcji zanieczyszczeń gazów odlotowych i ścieków;
7) oblicza emisje zanieczyszczeń na podstawie wyników monitoringu;
8) ocenia aktualny stan środowiska na podstawie bilansu zanieczyszczeń;
9) korzysta z informacji zamieszczanych w katastrze wodnym;
10) określa warunki wydawania pozwoleń emisyjnych i decyzji wodnoprawnych;
11) opracowuje instrukcje gospodarowania wodą;
12) rozpoznaje rodzaje zagrożeń i określa ich wpływ na środowisko;
13) oblicza opłaty za korzystanie ze środowiska;
14) określa wpływ oddziaływania inwestycji szczególnie szkodliwych na środowisko przyrodnicze i ludzi.

RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód

Uczeń:
1) przestrzega zasad eksploatacji ujęć wód powierzchniowych i podziemnych;
2) rozpoznaje źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;
3) dobiera metody uzdatniania wody;
4) planuje proces uzdatniania wody w zależności od jej składu chemicznego;
5) dobiera urządzenia do uzdatniania wody przeznaczonej do określonych celów;
6) obsługuje urządzenia stosowane w procesie uzdatniania wody przeznaczonej do celów pitnych i przemysłowych;
7) klasyfikuje ścieki według określonych kryteriów;
8) analizuje procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych;
9) dobiera urządzenia do oczyszczania różnego rodzaju ścieków;
10) prowadzi prace związane z oczyszczaniem ścieków miejskich i przemysłowych; 11) rozpoznaje rodzaje i elementy przydomowej oczyszczalni ścieków;
12) kieruje pracami związanymi z budową i eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków;
13) prowadzi prace związane z zagospodarowaniem osadów ściekowych;
14) korzysta z dokumentacji projektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego

Uczeń:
1) rozpoznaje źródła zanieczyszczeń powietrza;
2) określa rodzaj i stężenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
3) dobiera metody ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami;
4) planuje działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
5) organizuje i prowadzi prace związane z usuwaniem zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego;
6) propaguje stosowanie bezodpadowych technologii wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej;
7) określa wpływ hałasu na organizm człowieka i środowisko przyrodnicze;
8) dobiera metody i środki ochrony przed hałasem;
9) podejmuje działania związane z ograniczaniem hałasu i drgań w środowisku;
10) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami.

3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb

Uczeń:
1) klasyfikuje odpady według określonych kryteriów;
2) określa warunki i metody unieszkodliwiania odpadów;
3) organizuje zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych;
4) przestrzega zasad składowania i magazynowania odpadów;
5) sortuje odpady komunalne;
6) dobiera sposoby zagospodarowania odpadów;
7) dobiera metody unieszkodliwiania odpadów;
8) prowadzi kampanię na rzecz ochrony środowiska;
9) nadzoruje prace związane z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych;
10) prowadzi prace związane z kompostowaniem odpadów;
11) planuje i prowadzi prace związane ze spalaniem odpadów komunalnych oraz eksploatacją spalarni;
12) prowadzi prace związane z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych;
13) dobiera metody unieszkodliwiania odpadów przemysłowych;
14) organizuje prace związane z przeróbką osadów ściekowych i eksploatacją urządzeń;
15) rozpoznaje źródła zanieczyszczenia gleb;
16) dobiera metody ochrony gleb przed degradacją i dewastacją;
17) organizuje prace związane z rekultywacją gleb.

m64dbdda7ca9330fa_1532006422269_0
Estimated number of hours required to achieve the established results of the course

QUALIFICATION DESIGNATION

QUALIFICATION NAME

PROFESSION NAME

NUMBER OF HOURS

RL.08.

Assessing the conditions of the environment

Environmental protection specialist

8

RL.08.1

Carrying out research regarding the condition of the environment

-

4

RL.08.2

Evaluating the degree of environmental pollution

-

4

RL.09.

Planning and carrying out works connected with environmental protection

Environmental protection specialist

12

RL.09.1

Planning and carrying out works regarding water protection

-

4

RL.09.2

Planning and carrying out works regarding atmospheric air protection

-

4

RL.09.3

Running a rational waste economy and work concerning soil protection

-

4

Szacowana liczba godzin potrzebnych do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

OZNACZENIE KWALIFIKACJI

NAZWA KWALIFIKACJI

NAZWA ZAWODU

LICZBA GODZIN

RL.08.

Ocena stanu środowiska

Technik ochrony środowiska

8

RL.08.1

Wykonanie badań dotyczących stanu środowiska

-

4

RL.08.2

Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska

-

4

RL.09.

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Technik ochrony środowiska

12

RL.09.1

Planowanie i wykonywaie zadań dotyczących ochrony wód

-

4

RL.09.2

Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego

-

4

RL.09.3

Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb

-

4