Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Niektóre ulice miast, krawędzie regałów, ramy obrazów są położone względem siebie prostopadle. Odejście od zasad prostopadłości w typowych sytuacjach może przyprawiać o zawrót głowy.

Animacja

Rysujemy proste równoległe

Przykład 1
Animacja
Ważne!

Na rysunku prosta a jest równoległa do prostej b.
Możemy to zapisać symbolicznie

 b

O odcinkach leżących na prostych równoległych także mówimy, że są równoległe.

Ćwiczenie 1

Narysuj dwie proste równoległe.

Ćwiczenie 2

Narysuj prostą a i punkt P, który nie leży na tej prostej. Narysuj prostą równoległą do prostej a, przechodzącą przez punkt P.

Ćwiczenie 3

Oto fragment planu Gdańska.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 4

Poniżej znajduje się plan jednej z dzielnic Wrocławia.

  1. Ulice Zabrodzka i Czekoladowa nie są do siebie równoległe. Słoneczna i Piernikowa także nie są równoległe. Sprawdź to.

  2. Ulice Piernikowa i Marcepanowa są do siebie równoległe. Podobnie Marcepanowa i Łysogórska oraz Łysogórska i Waflowa. Które z pozostałych ulic na planie są do siebie równoległe?

  3. Żadna z ulic wymienionych w podpunkcie b) tego zadania nie jest prostopadła do ulicy Zabrodzkiej. Do jakiej ulicy jest prostopadła każda z tych ulic?

  4. Jakie jeszcze dwie inne ulice na tym planie są do siebie prostopadłe?

Ćwiczenie 5
  1. Kiedy spojrzymy na fragment torów kolejowych, zauważymy, że szyny są do siebie równoległe. Jak to się dzieje, że jadąc pociągiem dłuższy czas nie zawsze poruszamy się po linii prostej? Spróbuj znaleźć odpowiedź na to pytanie.

  2. Zdjęcie zamieszczone poniżej zrobiono z okna ostatniego wagonu jadącego pociągu. Dlaczego równoległe linie szyn kolejowych nie wydają się na tym zdjęciu równoległe?