Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Okno, tablica, zeszyt, blat biurka, ekran mają kształt prostokątów. Wskaż w swoim otoczeniu przedmioty w kształcie kwadratów.

Ważne!
Animacja
Ćwiczenie 1

Które z poniższych czworokątów są

 1. prostokątami

 2. kwadratami

Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Wypisz pary odcinków równoległych i prostopadłych.

Rysujemy prostokąty i kwadraty

Przykład 1

Narysujmy prostokąt za pomocą ekierki.

Animacja
Ważne!

Wymiary prostokąta to długości jego boków wychodzących z jednego wierzchołka. Często nazywamy je długością i szerokością prostokąta.

Ćwiczenie 4

Narysuj

 1. prostokąt o bokach długości 3 cm5 cm

 2. prostokąt o bokach długości 1 dm6 cm

 3. prostokąt o wymiarach 7 cm 2 mm4 cm 5 mm

 4. kwadrat o boku długości 4 cm 3 mm

Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ważne!
 • Odcinki łączące przeciwległe wierzchołki czworokąta nazywamy przekątnymi.

 • Odcinki ACBD to przekątne prostokąta.

 • Przekątne prostokąta są równej długości.

AC=BD
 • Punkt, w którym przecinają się przekątne, dzieli każdą z nich na dwie równe części.

AS=CS=BS=DS
 • Odcinki KMLN to przekątne kwadratu.

 • Przekątne kwadratu są są równe.

KM=NL
 • Punkt, w którym przecinają się przekątne, dzieli każdą z nich na dwie równe części.

LS=NS=MS=KS
 • Przekątne kwadratu są prostopadłe.

NLKM
Ćwiczenie 7
 1. Wskaż cztery kolejne wierzchołki prostokąta, którego przekątną jest dany odcinek.

 2. Wskaż cztery kolejne wierzchołki kwadratu, którego przekątną jest dany odcinek.

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia kwadrat ACEH podzielony na kwadraty i prostokąty.

 1. Ile prostokątów widzisz na rysunku?

 2. Ile kwadratów widzisz na rysunku?

 3. Wpisz nazwy sześciu dowolnych prostokątów znajdujących się na rysunku.

 4. Wpisz nazwy pięciu dowolnych kwadratów znajdujących się na rysunku.

Ćwiczenie 11

Prostokąt o bokach długości 4 cm 20 cm można podzielić na pięć jednakowych kwadratów o boku 4 cm.

Jaką długość będzie miał bok każdego kwadratu, który otrzymamy, dzieląc w podobny sposób prostokąt o wymiarach 8 cm48 cm? Ile kwadratów otrzymamy?

Ćwiczenie 12

Masz do dyspozycji 100 jednakowych prostokątów o wymiarach 2 cm3 cm. Z ilu takich prostokątów można ułożyć kwadrat? Wykonaj odpowiednie rysunki.