Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Unia Europejska to organizacja międzynarodowa oraz polityczno‑ekonomiczne międzynarodowe ugrupowanie integracyjne zrzeszające 28 państw.

Jej członków wiele łączy. Wszystkie państwa członkowskie wyznają demokratyczne wartości, które realizują w swoich systemach politycznych. Celem państw i społeczeństw zjednoczonych w Unii Europejskiej jest współpraca na rzecz dobrobytu i pokoju. Podobieństw jest więcej. Mówi się, że wspólnota europejska opiera się na tzw. trzech filarach. Wartości te ułatwiają państwom członkowskim znajdować porozumienie i pogłębiać integrację. Unia Europejska chroni, pielęgnuje i wzmacnia te wartości.

R1c9rJEMvgRI31
Grafika przedstawia trzy filary Unii Europejskiej: kulturowe dziedzictwo starożytnej Grecji, podstawy systemu prawnego wywodzące się z Imperium Rzymskiego, moralne zasady judeo-chrześcijańskie.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jednocześnie Unia Europejska nie jest przecież jednym państwem powstałym w miejsce istniejących krajów. Chociaż państwa członkowskie przekazują stworzonym przez siebie wspólnym instytucjom i organom międzynarodowym (a nawet ponadnarodowym, np. Komisja Europejska) część kompetencji, dzięki czemu decyzje w niektórych wspólnych sprawach mogą być podejmowane w sposób demokratyczny na poziomie europejskim, to znakomita większość uprawnień pozostaje w rękach organów władz w państwach narodowych. Europa to również kontynent o wielu odmiennych tradycjach, językach, systemach politycznych, doświadczeniach historycznych.

Wiek XXI przynosi jednak coraz większą współzależność między państwami, społeczeństwami i potrzebę ściślejszej współpracy w duchu tolerancji, solidarności i chęci wzajemnego poznawania się, czyli tzw. wielokulturowości. Unia Europejska tworzy odpowiednie warunki dla takich procesów, hołdując maksymie „zjednoczeni w różnorodności”.

R1CmWSwuFqIx9
Logo Parlamentu Europejskiego.
Źródło: European Union, domena publiczna.

Przykładem takiego zjednoczenia w różnorodności jest praktyka pracy Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie zasiadają eurodeputowani reprezentujący obywateli wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby możliwa była ich wspólna praca, konieczne jest zapewnienie, by każdy z europosłów mógł posługiwać się znanym mu najlepiej (czyli własnym) językiem narodowym. Prace Parlamentu Europejskiego toczą się więc jednocześnie we wszystkich 24 oficjalnych językach Unii Europejskiej – wszystkie akty prawne publikowane są we wszystkich tych językach, a każdy parlamentarzysta może posługiwać się swoim własnym językiem (ich wystąpienia tłumaczone są symultanicznie na wszystkie pozostałe języki). Obywatele Unii Europejskiej również mogą kontaktować się z każdą instytucją unijną w swoim języku narodowym.

Unia Europejska pozostaje również dosyć elastycznym projektem jeśli chodzi o rozmaite rozwiązania pogłębiające integrację. Pomimo wprowadzania wspólnych dla wszystkich rozwiązań istnieje możliwość skorzystania z klauzuli opt‑out, co znaczy, że państwo może się z nich trwale lub czasowo wyłączyć. Przykładem takich sytuacji są strefa Schengenstrefa Schengenstrefa Schengen i euro. Strefa Schengen jest jednym z największych osiągnięć integracyjnych – państwa w niej uczestniczące zniosły kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych między sobą, zapewniając swobodę ruchu granicznego w obrębie strefy. Strefa eurostrefa euroStrefa euro to współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej, które przyjęły wspólną walutę. Zarówno jednak w przypadku Schengen, jak i euro, kilka państw nie zdecydowało się na uczestnictwo i pozostaje poza strefą.

Warto również pamiętać, że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej różnią się między sobą na wiele innych sposobów – zajmują różną powierzchnię, mają różną liczbę ludności, systemy polityczne, formę rządów, strukturę terytorialną. Wszystkie te elementy składają się na niezwykłą, różnorodną mozaikę świadczącą o bogactwie europejskich tradycji.

Słownik

dewiza
dewiza

motto, hasło, myśl przewodnia

numizmatyka
numizmatyka

nauka zajmująca się badaniem monet

emitent
emitent

państwo wydające walutę

nominał
nominał

wartość środka pieniężnego

strefa Schengen
strefa Schengen

obszar, w granicach którego zniesiona została kontrola na granicach wewnętrznych na podstawie Układu z Schengen z 1985 r.

strefa euro
strefa euro

grupa państw, których walutą jest euro