Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Firma - od czego zacząć

RNK1gf1MEoHn21
Film przedstawia rozmowę dwóch kobiet o otwarciu działalności gospodarczej w branży krawieckiej.
m1fb52a725be5aec3_1524809872848_0

Chcę otworzyć firmę

R1WrRedh69HFX1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykładowy dokument CEIDG:

RwYNHvF3tVgBT1
Dokument zawiera przykładowo wypełniony wwniosek do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810012610_0

Prowadzę własną działalność

Rnz4gbYBxf34Y1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w przemyśle odzieżowym.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z branżą odzieżową

Rc5xewRidXA4m1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810097676_0

Za i przeciw

R1L6B8APCbGgQ1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810135062_0

Koncepcja planu marketingowego

RAJ0OlbKUNtrO1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810160664_0

Tworzymy plan marketingowy

Rw2KjYBAeeeu11
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810241684_0

Wyposażenie zakładu krawieckiego

RAZSvnqMIgAQY1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810361288_0

Oferta zakładu krawieckiego

RdMso4eBEjwRR1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

R1SgJoWcpw6X51
Zadanie interaktywne - faktura VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑7

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑R

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524810387726_0

Dokumnty ZUS

R119M5srkfuoW1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524811560240_0

Zagraj z PKD

R1HHK82lKEGqg1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RQCn74vZBIl5w1
gra iknteraktywna krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RoYMHnQZ9O6Rz1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
R1Fq6thAU7nl61
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RhQs1sFpiyCVH1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RVl35PnGI61hM1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R11pFkX6yPCXI1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
R5281KIdz2MOZ1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
Rrm4xcSbUXxzc1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RXqfmggodKO8D1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
REPtDrbQuetu91
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1EsYVHMoncX81
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 11
R1CQMXjnXpgSs1
zadanie interaktywne
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
m1fb52a725be5aec3_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 3500 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologiczne przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

cena
cena

Wartość towaru wyrażona w pieniądzu.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

firma
firma

patrz: przedsiębiorstwoprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo

kapitał
kapitał

Potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej budynki, urządzenia, środki transportu, narzędzia, zapasy produktów (kapitał fizyczny) oraz różnego rodzaju środki finansowe tj. środki pieniężne i papiery wartościowe (kapitał finansowy).

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

nadwyżka
nadwyżka

Sytuacja na rynku, kiedy wielkość podaży przewyższa wielkość popytu przy danej cenie panującej na rynku.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (kwiecień 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

praca
praca

Świadoma i celowa działalność człowieka polegająca na wytwarzaniu dóbr i usług.

produkcja
produkcja

Działalność ludzka, polegająca na przystosowaniu zasobów i sił przyrody w celu wytwarzania dóbr.

produkt
produkt

Dobra, które otrzymuje się w efekcie działalności produkcyjnej.

przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwo

Jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem terytorialnym, ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym, wykorzystująca czynniki produkcji do wytwarzania dóbr.

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rynek
rynek

Ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami a nabywcami.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

usługi
usługi

Działalność polegająca na zaspokajaniu potrzeb ludzkich, ale nie wytwarzająca nowych dóbr materialnych.

m1fb52a725be5aec3_1530335308604_0

Materiały dydaktyczne

Rog5NVYEk9Gc81
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.