Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Własności czworokątów

Animacja
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

Rysunek przedstawia czworokąty.

Które z nich są

  1. trapezami

  2. trapezami równoramiennymi

  3. trapezami prostokątnymi

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Suma miar kątów wewnętrznych każdego czworokąta wynosi

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 9

Na rysunku dany jest czworokąt ABCD, w którym przekątne przecinają się w punkcie S. Przekątna AC tego czworokąta ma długość 6 cm. Ustaw wierzchołki BD tak, aby czworokąt ABCD był

  1. równoległobokiem, który nie jest prostokątem

  2. prostokątem, który nie jest kwadratem

  3. rombem, który nie jest kwadratem

  4. kwadratem

Ćwiczenie 10

Jeden z kątów równoległoboku ma miarę 35°. Podaj miary pozostałych kątów tego równoległoboku.

Ćwiczenie 11

Jeden z kątów trapezu równoramiennego ma miarę 50°. Podaj miary pozostałych kątów tego trapezu.

Ćwiczenie 12

Jeden z kątów trapezu prostokątnego ma miarę 118°. Podaj miary pozostałych kątów tego trapezu.

Ćwiczenie 13

Wielokąt ABCDEF zbudowany jest z dwóch jednakowych równoległoboków. Podaj miary kątów tego wielokąta.

Ćwiczenie 14

Przekątne prostokąta ABCD przecinają się w punkcie P pod kątem 136°. Oblicz miary kątów trójkąta BPC.

Ćwiczenie 15

Narysuj dowolny kwadrat, a następnie dorysuj na zewnątrz kwadratu cztery trójkąty równoboczne tak, aby każdy bok kwadratu był równocześnie bokiem jednego z trójkątów.

  1. Podaj nazwę wielokąta utworzonego przez kwadrat i wszystkie trójkąty.

  2. Oblicz sumę miar kątów wewnętrznych utworzonego wielokąta.