Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RFU6gd0wp47pO1

Rysunek – od szkicu do samodzielnego dzieła

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela

R1WFJoAWUHkWH1
Scenariusz zajęć do pobrania.

I. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła. Uczeń:

1) wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury (łącznie z architekturą wnętrz), rysunku, scenografii, sztuki użytkowej dawnej i współczesnej (w tym rzemiosła artystycznego); rozumie funkcje tych dziedzin i charakteryzuje ich język; rozróżnia sposoby i style wypowiedzi w obrębie dyscyplin; zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów;

5) charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura; wykorzystuje wskazane środki w działaniach plastycznych (kompozycjach z wyobraźni i transpozycji natury);

6) rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); niektóre z tych gatunków odnajduje w grafice i w rzeźbie; w rysunku rozpoznaje studium z natury, karykaturę, komiks, rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka; podejmuje działania z wyobraźni i z natury w zakresie utrwalania i świadomości gatunków i tematów w sztuce, stosuje w tym zakresie różnorodne formy wypowiedzi (szkice rysunkowe, fotografie zaaranżowanych scen i motywów, fotomontaż).

II. Doskonalenie umiejętności plastycznych – ekspresja twórcza przejawiająca się w działaniach indywidualnych i zespołowych. Uczeń:

1) w zadaniach plastycznych interpretuje obserwowane przedmioty, motywy i zjawiska, stosując środki wyrazu zgodnie z własnym odczuciem; w wyższych klasach podejmuje również próby rysunkowego studium z natury;

2) wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

3) modeluje bryły i reliefy, konstruuje samodzielnie małe rzeźbiarskie formy przestrzenne i bryły architektoniczne, a większe projekty realizuje we współpracy z innymi; tworzy aranżacje przestrzenne z gotowych elementów stosując układy kompozycyjne właściwe dla uzyskania zamierzonego wyrazu;

4) projektuje graficzne formy użytkowe (zaproszenie, okładka, plakat); kształtuje przestrzenne formy dekoracyjne i scenograficzne – indywidualnie i w zespole; umiejętności te wykorzystuje w przygotowywaniu imprez i uroczystości szkolnych, np. powiązanych z kalendarzem różnego typu świąt;

6) stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych).

Nauczysz się

opowiadać mit o garncarzu Butadesie;

wyjaśniać pojęcia: silhouette, portret sylwetkowy, profil, studium, szkic, martwa natura, instalacja artystyczna;

tworzyć rysunek sylwetowy;

odróżniać studium rysunkowe od szkicu;

tworzyć szkice do samodzielnie stworzonej martwej natury;

wymieniać narzędzia rysunkowe klasyczne i nietypowe;

wykonywać pracę plastyczną przy użyciu nietypowych narzędzi rysunkowych;

wskazywać prace wykonane za pomocą narzędzi komputerowych;

rozpoznawać przykłady sztuki interaktywnej.

Rysunek - podstawa innych sztuk plastycznych

Zapamiętaj!

Rysunek, należący do najbardziej podstawowych, pierwotnych rodzajów twórczej aktywności człowieka, zapoczątkował inne dyscypliny plastyczne.

Zobacz także

Więcej na ten temat dowiesz się z e‑materiałów: Linia i kreska jako środki wyrazu plastycznego oraz Kreślę, szkicuję, rysuję. Materiały rysunkowe i sposób ich wykorzystania.

Historyk i pisarz rzymski – Pliniusz Starszy – w Historii naturalnej (księdze, którą napisał w I w. n.e.), przytoczył mit o garncarzu Butadesie. Kliknij ilustrację ukazującą okładkę zabytkowego egzemplarza księgi i zapoznaj się z fragmentem mitu.

R1LWJh3aQfE8D1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę księgi. Na ilustracji umieszczono dodatkowe informacje: Córka Butadesa z Sykionu – Kalliroe – na wieść, że jej ukochany musi udać się w długą podróż, narysowała na ścianie kontur jego cienia. Butades wypełnił kontur gliną, tworząc reliefowy model, który następnie utwardził przez wypalenie go w garncarskim piecu. Innym znów razem kontur ten został wypełniony jednym kolorem, dając początek malarstwu. Na podstawie: Victor I. Stoichita, „Krótka historia cienia", Kraków 1997, Uniwersitas, s. 11.
Okładka dzieła, „Secundi Naturalis Historiae prima (-tertia) pars. 4 vols.”, wikimedia.org, domena publiczna

Pliniusz Starszy dwukrotnie wraca do tego mitu – po to, by opisać początki malarstwa, oraz aby opowiedzieć o początkach rzeźby. Mit uczy nas, że malarstwo oraz rzeźba wywodzą się z prostego rysunku będącego obrysem.

RRYMsAD1C8PCU
Ćwiczenie 1
Na podstawie przytoczonego wcześniej fragmentu mitu o córce Butadesa, wyobraź sobie, jak mogła wyglądać scena, w której dziewczyna rysuje kontur cienia ukochanego. Spróbuj przenieść swoje wyobrażenie na papier. Narysuj tę scenę.
R7JB7XuSQo1GC
Ćwiczenie 2
Wybierz zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Początkiem malarstwa jest rzeźba., 2. Kontur będący obrysem postaci jest RYSUNKIEM., 3. RYSUNEK jest podstawową aktywnością plastyczną człowieka., 4. Każda myśl plastyczna powinna być przedstawiona w glinie., 5. RYSUNEK daje początek wszystkim dyscyplinom plastycznym.

Portret sylwetkowy

Bezpośrednio z obrysu cienia wywodzi się wycinanie papierowych portretów na bazie cieni – zwane silhouette (sylwetki), a w Polsce określane jako portrety sylwetkowe. Francuskie określenie zaczerpnięte zostało od nazwiska ministra – Étienne’a de Silhouette, który tworzenie portretów cieniowych proponował swym gościom jako rodzaj rozrywki. Od drugiej połowy XVI w. sposób takiego portretowania stał się popularnym i tańszym zamiennikiem drogich portretów olejnych.

W celu wykonania rysunku sylwetowego należało umieścić modela między lampą z mocną żarówką a ścianą, do której przymocowany był papier. W ten sposób na kartkę rzucany był cień osoby pozującej, który obrysowywano ołówkiem, następnie wycinano i przyklejano na wybrany podkład.
W Galerii 1. umieszczono ilustracje obrazujące powstawanie silhouette i przykładowe prace.

Ćwiczenie 3

Zaznacz zdjęcie ptaka, którego sylwetkę widzisz poniżej.

R179BX5uwJ10G
R1CJGmBLJyFow
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Profil

Współcześnie portrety sylwetkowe traktowane są jako ciekawostki, a możliwość przeniesienia na kartkę papieru wiernego profiluProfilprofilu, oddającego rysy wyglądu portretowanego, stanowi podstawę dobrej zabawy plastycznej. Zapoznaj się z pracami umieszczonymi w galerii 2. i zobacz, jak współcześnie można tworzyć silhouette.

Polecenie 1

Potrzebne będą: arkusz czarnego papieru, biała kredka lub kreda, lampa z mocną żarówką, dwustronna taśma przylepna.

Wykonaj rysunek sylwetkowy. Za pomocą taśmy dwustronnej przylep do ściany czarny papier, przy ścianie postaw mocno świecącą lampę. Modela umieść między ścianą a lampą, na kartce pojawi się wyrazisty cień. Obrysuj cień kredą, a następnie wytnij go zgodnie z obrysem. Powstały portret sylwetkowy możesz przykleić do wybranego podłoża.
Pracę przygotuj na wystawę klasowych portretów sylwetkowych.

R1WeXxTCzczJ71
Aplikacja do rysowania.
Źródło: ViliusL, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed..
mf79b9da34a5506f5_0000000000134

Rola linii w rysunku

Zapamiętaj!

Podstawowym narzędziem rysunku jest linia, za pomocą której określone kształty przenoszone są na płaszczyznę papieru. Przyjrzyj się niżej umieszczonej reprodukcji. Klikając ją, dowiesz się więcej o rysunku tworzonym przy pomocy ołówka.

R1AmjiLrJPcQB1
Ilustracja interaktywna przedstawia rysunek Marka Szarego pt. „Marzyciel”. Na ilustracji umieszczone jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Marek Szary, „Marzyciel”, 1989, kolekcja prywatna, online-skills CC BY 3.0

Rysunek to zarówno pierwszy artystyczny zapis, myśl artysty zanotowana na kartce papieru, wstępne określenie koncepcji dzieła, jak również szkicSzkicszkic pomocny przy tworzeniu w innej technice.

Poniżej zamieszczono szkic do studiumStudiumstudium rysunkowego. Klikając ilustrację interaktywną 3, zobaczysz, jak wygląda studium rysunkowe tego szkicu.

R1aIlSZ6GVbda1
Ilustracja interaktywna przedstawia rysunek Jędrzeja Gołasia pt. „Portret z bagażem". Na ilustracji umieszczone jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Jędrzej Gołaś, szkic do rysunku „Portret z bagażem”, ołówek, 1996, kolekcja prywatna, online-skills, CC BY 3.0

Szkic rysunkowy jest bardzo ważny przy projektowaniu witraży. Artysta tworzący witraż wykonuje go zazwyczaj dwukrotnie – raz na kartce papieru jako notatkę, rysunek przedstawiający główny zarys pomysłu, drugi raz na kartonie w skali 1:1 – wówczas szkic jest podstawą przygotowania szablonów poszczególnych elementów witrażu.

Zobacz także

Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z e‑materiału: Witraż – obraz światłem malowany.

Ćwiczenie 4

Zaznacz witraże, które zostały wykonane na podstawie niżej zamieszczonego szkicu.

R1WiqoKsJ0RvQ
RB5WJUJOjZx2i
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Studium rysunku

Artyści od zawsze przywiązywali wagę do studiowaniaStudiowaćstudiowania rysunku, wpisując technikę tę do podstaw nauczania sztuk pięknych. Istotą rysunku w ujęciu klasycznym było analizowanie postaci ludzkiej w celu umiejętnego wyrysowania jej proporcji, przedstawienia skrótów perspektywicznychSkrót perspektywicznyskrótów perspektywicznych i poprawnego komponowania na płaszczyźnie. W tym celu również przyglądano się martwej naturzeMartwa naturamartwej naturze.

RZdEnxp9lO75F1
Studenci podczas studiowania rysunku, online-skills, CC BY 3.0
Polecenie 2

Potrzebne będą: kartka papieru o minimalnym formacie: A3 oraz ołówek lub węgiel do rysowania.

W dobrze oświetlonym miejscu ustaw elementy martwej natury. Sporządź kilka szkiców, wybierz najlepszą kompozycję i na podstawie wybranego szkicu oraz wnikliwej analizy martwej natury przedstaw jej studiumStudiumstudium. Przygotuj pracę na wystawę, dołączając do studium rysunkowego wykonane szkice.

R1WeXxTCzczJ71
Aplikacja do rysowania.
Źródło: ViliusL, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed..
mf79b9da34a5506f5_0000000000151

Interdyscyplinarność sztuki

Aktualnie coraz trudniej zdefiniować nie tylko sztukę, ale również poszczególne jej dyscypliny. Sztuka staje się interdyscyplinarnaInterdyscyplinarnyinterdyscyplinarna. W obszarze zainteresowań artystycznych znajduje się zarówno rysunek klasyczny, jak i rozedrgany szkic, bruzda na polu, wygięty pręt, nici rozciągnięte w pracowni, wydarta kartka papieru czy zwykły gest. Artysta to „komentator” rzeczywistości, którego twórczość wynika z obserwacji świata. Jego kontakt z naturą, przefiltrowany przez własną wrażliwość, mądrość i intuicję, buduje dzieła pełne symboli i odniesień.

Poniżej zamieszczono szkic do instalacji artystycznej. Klikając w aktywny punkt na ilustracji zobaczysz, jak wygląda realizacja dzieła „Wrześniowa - siewna”.

RhiHBktE8nXcg1
Ilustracja interaktywna przedstawia rysunek Bogdana Chmielewskiego pt. „Wrześniowa-siewna”. Na ilustracji umieszczone jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Bogdan Chmielewski, projekt realizacji, „Wrześniowa - siewna”, 2012, rysunek, kolekcja prywatna, online-skills, CC BY 3.0

Narzędzia rysunkowe

Zapamiętaj!

Do klasycznych narzędzi rysunkowych należą: ołówek, węgiel, kreda, sangwinaSangwinasangwina, tusz nakładany piórem, pędzelkiem lub patykiem.

RGwdCLSEHPNz3
Ćwiczenie 5
Przypomnij sobie tytuł abstraktu, wysłuchaj nagrania i spróbuj zaproponować własny temat dla dzisiejszej lekcji.

W celu stworzenia nowych, oryginalnych jakości plastycznych, artyści często eksperymentują, tworząc narzędzia pozwalające na uzyskanie interesujących efektów wizualnych. Ten sposób tworzenia jest szczególnie charakterystyczny dla sztuki współczesnej.

Przyjrzyj się zdjęciom przedstawiającym to, w jaki sposób można wzbogacić tradycyjne akcesoria rysunkowe, jak uczynić pospolite, codzienne obiekty narzędziami rysunkowymi, jakie ślady mogą te narzędzia pozostawiać.

Na zdjęciach poniżej możesz zobaczyć, jak studenci Sztuki mediów i edukacji wizualnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wykorzystują zwykłą miotłę do tworzenia prac plastycznych.

RK69leg9Gk2u01
Studenci tworzący za pomocą miotły, online-skills, CC BY 3.0
Polecenie 3

Potrzebne będą: kartki papieru, czarny tusz lub czarna farba, nietypowe narzędzie rysunkowe, np. widelec, szczotka do zębów, druciak do mycia naczyń itp.

Wybierz z przedmiotów codziennego użytku te, które zostawiają interesujące ślady linerane. Następnie zamocz wybrany obiekt w farbie lub tuszu i przeciągnij nim po kartce. Czynność możesz powtarzać kilkakrotnie, zmieniając kierunki oraz wykonując mniej lub bardziej zamaszyste ruchy.
Z powstałych prac wybierz te, w których linia jest najbardziej różnorodna. Przygotuj je na wystawę, dołączając do każdej wykorzystane narzędzie plastyczne.

R1WeXxTCzczJ71
Aplikacja do rysowania.
Źródło: ViliusL, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June 2007 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed..
classicmobile
Ćwiczenie 6
R7M2GD2r20YM41
Polecenie do zadania brzmi: Pogrupuj niżej umieszczone zdjęcia narzędzi na dwie kategorie: klasyczne i nietypowe narzędzia plastyczne. Poniżej umieszczone są ramki, w które należy przeciągnąć właściwe odpowiedzi ze zbioru znajdującego się na dole zadania. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest klawisz „Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
Zobacz także

Inna wersja zadania

R8NCIQFZIr3eumf79b9da34a5506f5_00000000000121
Ćwiczenie 7
Inna wersja zadania
Źródło: online skills, cc0.
mf79b9da34a5506f5_0000000000011
mf79b9da34a5506f5_0000000000012
mf79b9da34a5506f5_0000000000230

Narzędzia rysunkowe - ciąg dalszy

Zapamiętaj!

Narzędziem może być nie tylko wybrany przedmiot; rysować można całym ciałem. Zamaszyste gesty dłonią umoczoną w farbie czy też ślady stóp, to tylko przykłady sposobów tworzenia intrygujących znaków plastycznych na płaszczyźnie. Gest postaci, w tym dynamiczne ruchy wykonywane w celu uzyskania odbicia, stają się również sposobem na wyrażenie myśli, uczuć i emocji. Zobacz zdjęcia, które dokumentują proces powstawania takich prac.

RF6Jun8sNXAuB1
Tworzący za pomocą własnego ciała, online-skills, CC BY 3.0

Rozwój technologiczny sprawił, że artyści mogą zmieniać swój warsztat twórczy. Na ich możliwości wpływają już nie tylko fotografia czy programy komputerowe, ale także odkrycia naukowe związane z możliwością oglądania różnych obrazów zarówno w skali makro, jak i mikro.

mf79b9da34a5506f5_0000000000240

Zobacz, jak współczesna artystka Aleksandra Sojak‑Borodo odnosi się do zagadnienia punktu. Poniżej umieszczono rysunki przedstawiające punkty sporządzone przez artystkę ręcznie oraz grafiki wektorowe z analogicznymi punktami wykonanymi komputerowo.

Punkty wykonane ręcznie

mf79b9da34a5506f5_0000000000273

Punkty wykonane komputerowo

Powiększenie tych małych śladów pozwala nie tylko na porównanie pracy człowieka i pracy maszyny, ale również skłania do głębszej refleksji nad znaczeniem współczesnych technologii w życiu człowieka. Poniższe zdjęcie przedstawia zestawienie komputerowych punktów (po lewej) z wykonanymi ręcznie przez artystkę, powiększonymi w skali 1:1000 (po prawej).

RBvEG9cqUJoKp1
Aleksandra Sojak-Borodo, „Punkty”, 2006, rysunek, kolekcja prywatna, online-skills, CC BY 3.0

Mały, wykonany ludzką ręką punkt oglądany w powiększeniu staje się co prawda mniej wyrazisty, ale za to można zobaczyć jego kształt i indywidualne cechy, wynikające z siły nacisku czy drżenia ręki, a także woli, koncentracji, a nawet zmęczenia artysty. Zupełnie inaczej wygląda punkt zaprojektowany w komputerze za pomocą grafiki wektorowejGrafika wektorowagrafiki wektorowej. Jest on idealny, perfekcyjnie okrągły i jednolity, bez względu na skalę powiększenia i ilość powtórzeń.

Zapoznaj się z dokumentacją wystawy. Oglądające punkty dzieci pozwalają na ukazanie ich wielkości. Widać również emocje towarzyszące oglądaniu pozornie zwykłych obiektów.

classicmobile
Ćwiczenie 8
RPPqvaCzNKLzD1
Polecenie do zadania brzmi: Przyjrzyj się powiększonym punktom i wskaż te, których cechy wskazują, że zostały wygenerowane przy użyciu komputera. Poniżej umieszczone są odpowiedzi, z których, należy wybrać prawidłowe. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk „Sprawdź”, służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.
Źródło: online-skills, licencja: CC0.
static
mf79b9da34a5506f5_0000000000289

Sztuka interaktywna

Rozwój sztuki jest procesem ciągłym, jednak zdarzają się w nim sytuacje przełomowe, rewolucyjne. Powstanie nowych technologii wpłynęło nie tylko na zmianę postrzegania roli i znaczenia sztuki oraz poszerzenie obszaru narzędzi artystycznych, ale również na relacje artysty z odbiorcami. Pojawiła się sztuka interaktywna. Artyści poprzez swoje dzieła zaczęli zachęcać odbiorcę do współtworzenia i bezpośredniego wpływania na efekty końcowe pracy.

Zobacz także

Przykładem sztuki interaktywnej, sztuki angażującej widzów, może być praca Elżbiety Jabłońskiej Zamaż mnie. Artystka wykonała kilka autoportretów fotograficznych i ulokowała je na ścianie, a następnie umieściła w obrębie pracy mazaki, zachęcając widzów do zamazywania jej twarzy. Pozwoliła na działanie, które zazwyczaj kojarzone jest z wandalizmem. Praca prezentowana na różnych wystawach zmieniała swój wygląd, pierwotna fotografia stawała się coraz mniej czytelna. Widz i jego działanie miały wpływ na formę dzieła.

Wspominany na początku lekcji historyk i pisarz rzymski Pliniusz Starszy, w Historii naturalnej przytoczył słowa wielkiego greckiego malarza Apellesa, które dla wielu mogą stać się ważną sentencją. Kliknij zabytkowy egzemplarz księgi i zapamiętaj zdanie.

RHufbOCqII9wL1
Ilustracja interaktywna przedstawia okładkę księgi. Na ilustracji umieszczone jest niebieski pulsujący punkt. Po kliknięciu kursorem myszki w punkt wyświetlą się dodatkowe informacje.
Ilustracja przedstawiająca zdobioną okładkę księgi pt. „Secundi Naturalis Historiae prima (-tertia) pars. 4 vols.” Rysunek na okładce jest autorstwa Jeana Picarda.
mf79b9da34a5506f5_0000000000322

Słownik pojęć

Grafika wektorowa
Grafika wektorowa

inaczej obiektowa – obok grafiki rastrowej podstawowy rodzaj grafiki komputerowej. W grafice wektorowej obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych, dzięki czemu można go powiększać bez zmiany czytelności i kształtu obrazu wyjściowego.

Instalacja artystyczna
Instalacja artystyczna

kompozycja artystyczna umiejscowiona w konkretnej przestrzeni (w naturze, w przestrzeni galerii, w przestrzeni publicznej itp.). Zazwyczaj składa się z wielu elementów, które są ze sobą ściśle powiązane. Instalacje często bywają interaktywne, czyli podatne na działanie widza.

Interdyscyplinarny
Interdyscyplinarny

korzystający z dorobku kilku nauk.

Martwa natura
Martwa natura

kompozycja, głównie malarska lub rysunkowa, w której najczęściej ukazywane są nieożywione przedmioty dobrane ze względów kompozycyjno‑estetycznych lub symbolicznych.

Profil
Profil

twarz widziana z boku, a także jej wizerunek.

Sangwina
Sangwina

miękka, czerwono‑brązowa kredka używana do szkicowania lub rysowania, a także rysunek wykonany sangwiną i technika plastyczna ją wykorzystująca.

Skrót perspektywiczny
Skrót perspektywiczny

zmniejszanie rozmiarów obiektów w miarę ich oddalania, w celu oddania trójwymiarowości na dwuwymiarowej płaszczyźnie.

Studiować
Studiować

gruntowanie poznawać, badać coś.

Studium
Studium

wnikliwe przedstawienie studiowanego obiektu zjawiska w oparciu o pogłębioną obserwację, często poprzedzone szkicami.

Szkic
Szkic

szybki rysunek, zwykle z natury, będący notatką z postrzeganych zjawisk lub zapis poszczególnych etapów koncepcji artystycznych; służy doskonaleniu techniki i umiejętności obserwacji artysty.

Źródło:

sjp.pwn.pl

mf79b9da34a5506f5_0000000000375

Galeria dzieł sztuki

Zgłoś problem