Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Treść.

akcja łączenia rodzin
akcja łączenia rodzin

akcja przeprowadzona w latach 50. XX w. na mocy porozumień Czerwonego Krzyża polskiego i zachodnioniemieckiego, w wyniku której do Republiki Federalnej Niemiec wyjechało z Polski 225 tysięcy Niemców; akcja miała doprowadzić do stabilizacji ludności na ziemiach zachodniej i północnej Polski

akcja “Wisła”
akcja “Wisła”

przesiedlenie ludności ukraińskiej i łemkowskiej z terenów południowo‑wschodniej Polski na Ziemie Odzyskane; akcja odbyła się w 1947 r.

gęstość zaludniania
gęstość zaludniania

 stosunek liczby mieszkańców danego terytorium do jego powierzchni, wyrażany najczęściej w liczbie ludności/kmIndeks górny 2

migracja ludności
migracja ludności

zjawisko polegające na przemieszczeniu się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania

PGR (Państwowe Gospodarstwa Rolne)
PGR (Państwowe Gospodarstwa Rolne)

wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne w Polsce w latach 1949‑1993, których właścicielem było państwo

przyrost naturalny
przyrost naturalny

różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów w danym roku

repatriacja
repatriacja

zorganizowane przez władze przesiedlenia do kraju obywateli, którzy w wyniku działań wojennych lub zmian granic znaleźli się na terytorium innych państw

wysiedlenie
wysiedlenie

przymusowe i zorganizowane przemieszczenia ludności z ich stałego miejsca zamieszkania w inne miejsce na mocy porozumień lub decyzji międzynarodowych

wyż demograficzny
wyż demograficzny

 okresowy wzrost liczby urodzeń np. po wojnie