Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Działalność gospodarcza - zakładam rachunek firmowy

E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodach: mechanik‑monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik, monter systemów rurociągowych.

Rt4ZEPHRYMPvc1
Zakładanie rachunku firmowego.
me3b0ee6b6a806724_1524809872848_0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

RXmJbAIsIbbCu1
Animacja przedstawia różne formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ślusarstwa i mechaniki.

Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Przykładowy dokument CEIDG:

RJ2yvQeMtkZzR1
Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810012610_0

Prowadzę działalność gospodarczą

R1c45DxOK6H5q1
Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzania działalności gospodarczej w zakresie ślusarstwa.

Wyciąg PKD dla zawodów związanych z ślusarstwem i mechaniką

R1MUXg495CgAy1
Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810097676_0

Za i przeciw, czyli analiza SWOT

RxDgBj7BevjVz1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810135062_0

Nim rozpocznę działalność - analiza rynku

RSNaFuKvIAKi71
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810160664_0

Biznesplan

RdJAWZdEd4cse1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810241684_0

Jak zdobyć rynek?

RohWqxe2NIxHI1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810361288_0

Niezbędne narzędzia w firmie

R1cozaxTDbcDe1
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810773430_0

Zmierz się z fakturą VAT

RrrGkoLIwEt8C1
Sprawdź czy znacz stawki VAT
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

Formularz VAT‑R (zawiera zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT‑R składany w Urzędzie Skarbowym w momencie podjęcia decyzji o płaceniu podatku VAT)

Rl5Cl2QU1DsRT1
Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz VAT‑7 (składany co miesiąc przez płatników VAT)

R11gjQS7RBKl21
Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524810387726_0

Dokumenty ZUS

R1aZC6WOaLuMp1
Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).

Wysyłając formularze ZUS można skorzystać z bezpłatnego programu Płatnik. Umożliwia on płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektornicznej.

Formularz ZUS ZUA

RtopmStlOBbBR1
Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.

Formularz ZUS DRA

RbGzRK6i3qwq41
Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524811560240_0

Zagraj z PDG

R1dKsMXxb6enq1
interaktywna gra
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
RQMDBZjT3fkzC1
gra interaktywna krzyżówka
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524813290968_0

Zadania interaktywne

Ćwiczenie 1
RwRwIMproYpAf1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RhSvo2tkBiHkz1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
RNIZKLuHJJIKT1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4
RYIcfN7SD56zb1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
RW5L7ACl7c5B41
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 6
ROs36SMN2LLzJ1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
RDbV1lElpuXIJ1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8
RWceM58G123HT1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9
RetSOjH4HBTJD1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 10
R1Ap0xzQb1C1B1
zadanie
Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.0.
me3b0ee6b6a806724_1524813293660_0

Słownik terminów

amortyzacja
amortyzacja

Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

biznesplan
biznesplan

Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

działalność gospodarcza
działalność gospodarcza

Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

elastyczność cenowa
elastyczność cenowa

Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu - lub podaży - podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe - jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

konkurencja
konkurencja

Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

koszt
koszt

Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

osoba fizyczna
osoba fizyczna

Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

podatek dochodowy
podatek dochodowy

Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

podatek liniowy
podatek liniowy

Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

przychód
przychód

To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

rozliczenie ryczałtowe
rozliczenie ryczałtowe

Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

spółka cywilna
spółka cywilna

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

me3b0ee6b6a806724_1530398075373_0

Materiały dydaktyczne

RhtWQ3dSJ2qXC1
Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.