Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RwNCqJLUFmM8W
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania: a) 1 mol różnych substancji (ma taką samą masę / zawiera tyle samo cząsteczek / ma taką samą gęstość).

b) Liczba cząsteczek w 1 kg danej substancji (zależy / nie zależy) od masy cząsteczkowej lub atomowej.

c) Masa 1 mola jest równa (liczbie Avogadro / masie cząsteczkowej lub atomowej wyrażonej w gramach / masie cząsteczkowej lub atomowej wyrażonej w kilogramach).

d) Im większe jest ciepło molowe (tym większy / tym mniejszy) jest przyrost temperatury, gdy ciało pobierze ciepło równe 100 J.
Ćwiczenie 2
RP7EM7Kurjpsa
Oblicz ile molekuł zawiera 1 kg:

a) wody H2O (18 g/mol);
b) żelaza Fe (56 g/mol);
c) ołowiu Pb (207 g/mol).

W nawiasach podane masy atomowe lub cząsteczkowe. Liczba Avogadra NA=6,0221023mol-1. Odpowiedź: a) Tu uzupełnij 1025 b) Tu uzupełnij 1025 c) Tu uzupełnij 1025
Ćwiczenie 3
RAjk0YEnaQolw
Ciepła molowe dwóch cieczy wynoszą C1C2, C1<C2. Ciecze, początkowo o jednakowej temperaturze 58 ° C, oddały taka samą ilość ciepła Q. Temperatura końcowa cieczy o cieple molowym C1 wynosi 26 ° C. Odpowiedz, jaka jest temperatura końcowa drugiej cieczy Tk, mniejsza czy większa od 26 ° C? Odpowiedź: Tk > / < 26 ° C.
Ćwiczenie 4

Wyraź ciepło molowe C danej substancji przez jej ciepło właściwe cw.

Ćwiczenie 5
Rl1nbbRXOfuSG
Miedzianą patelnię o temperaturze 18 ° C postawiono na kuchence gazowej. Patelnia została ogrzana do 158 ° C. Oblicz, ile ciepła pochłonęła patelnia, jeśli jej masa wynosi 2 kg, masa molowa miedzi M = 63 g, ciepło molowe miedzi C=24,3JmolK. Odpowiedź: Q = Tu uzupełnij J = Tu uzupełnij kJ.
Ćwiczenie 6
RaqJGWMZIhJuh
1,4 mola gazu zamknięto w pojemniku o stałej objętości. Gaz oddał do otoczenia ciepło Q = 2100 J. Początkowa temperatura gazu wynosiła 460 K. Oblicz temperaturę końcową, jeśli ciepło molowe tego gazu przy stałej objętości CV=12,5JmolK. Odpowiedź: T2 = Tu uzupełnij K
Ćwiczenie 7
R12E5OZNNiA4v
W celu wyznaczenia ciepła molowego aluminiowej sztabki, ogrzano ją do t1=100 ° C i wrzucono do wody w izolowanym cieplnie naczyniu o temperaturze t2=10 ° C. Po wyrównaniu temperatur zmierzono temperaturę wody i stwierdzono, że wynosi ona tk=16 ° C. Masa sztabki wynosi mAl = 0,5 kg, masa wody mw = 1,5 kg, masa molowa aluminium MAl = 27 g, masa molowa wody Mwody = 18 g, ciepło molowe wody Cwody=75,6JkgK. Oblicz ciepło molowe sztabki. Zakładamy, że nie ma strat ciepła. Odpowiedź: CAl = Tu uzupełnij JkgK
Ćwiczenie 8

Rowerzysta płucze łańcuch przez zanurzenie go w gorącej parafinie, a następnie zanurza w benzynie o temperaturze pokojowej tIndeks dolny 0 = 25Indeks górny oC. Zakładając, że nie nastąpił samozapłon, oszacuj, o ile zwiększy się temperatura benzyny. Przyjmij, że masa łańcucha wynosi m = 300 g, temperatura parafiny tIndeks dolny p = 200Indeks górny oC, objętość beznyny V = 0,5 dmIndeks górny 3. Ciepła właściwe: stali cIndeks dolny s = 490 J/ kg K, benzyny cIndeks dolny b = 2220 J/kg K. Gęstość benzyny d = 0,75 g/cmIndeks górny 3.