Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R3agj4DfMViEp
Ćwiczenie 1
Z podanych haseł łączących się z filozofią Fryderyka Nietzschego wybierz te, które można powiązać z treścią sonetu Kowal. Możliwe odpowiedzi: 1. wola mocy, 2. przewartościowanie wszystkich wartości, 3. nadczłowiek, 4. śmierć Boga
1
Ćwiczenie 2

Wskaż w wierszu Leopolda Staffa Kowal nawiązania do mitologii greckiej i wyjaśnij, na czym polegają.

Ry7rOTEC40raa
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 3

Wpisz do tabeli wersy wiersza Kowal, w których została podkreślona indywidualistyczna postawa podmiotu. Uzasadnij swój wybór.

RUL1jwZRZLP3f
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
1
Ćwiczenie 4

Wskaż i opisz bohatera oraz adresata sonetu Leopolda Staffa.

R1LFhvAUw7mDu
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 5

Jakie środki poetyckie użyte zostały w sonecie Kowal? Omów ich rolę na podstawie wybranych przykładów.

RMiqkoXqSmW9K
(Uzupełnij).
RFQIrumSJ4Z6l1
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz Prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub Fałsz – jeśli jest fałszywe.. 1. Oda jest podniosłym utworem lirycznym poruszającym przede wszystkim tematykę religijną.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 2.Oda była gatunkiem popularnym w okresie renesansu, klasycyzmu, a także w czasach romantyzmu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 3. W sonecie Kowal Leopold Staff wyraził refleksje bardzo zbliżone do idei zawartych w Odzie do młodości Adama Mickiewicza.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. 4. W przeciwieństwie do pokolenia polskich romantyków młodopolanie stronili w swoich utworach od społecznego zaangażowania.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 7

Wyjaśnij, dlaczego sonet Kowal porównuje się z Odą do młodości Adama Mickiewicza. Podaj argument na poparcie tej tezy.

R1EmImCiKHB4E
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 8

Ustosunkuj się do opinii Mieczysława Jastruna, według którego wiersza Kowal nie można nazwać młodopolską Odą do młodości. Napisz rozprawkę na 150 słów.

Mieczysław Jastrun Wstęp do „Wyboru poezji” Leopolda Staffa

[fragment]

(...) „Stoję wielki, olbrzymi, nagi, cyklopowy, / Jak posąg na cokole…” – monologuje Staff, ale poprzestaje na marzeniu, tym śnie o potędze. Można by powiedzieć, nie obawiając się sprzeczności samej w sobie, że śni świadomie, igrając z własną wyobraźnią.

Tylko słaby doświadcza czynem swego władztwa. 
Zbyt wielka jest potęga ma i me bogactwa! 
Dla ogromu mej mocy w czynie ujścia nie ma. 
Boska to gra...

Słynny Kowal, którym rozpoczyna Staff swoją twórczość, przyczynił się do wielu nieporozumień, jakie osnuły debiut poety; odczytano w nim niemal wyzwanie rzucone światu, coś w rodzaju modernistycznej Ody do młodości, gdy sonet ów jest tylko projekcją marzenia i cytowana tu strofa z przedostatniego utworu Snów o potędze komentuje i wyjaśnia, nie pozostawiając żadnej wątpliwości, jakie to znaczenie nadawał poeta takim pojęciom, jak siła, męstwo, słabość, chora niemoc. Pojęcia te zostały niemal całkowicie odwrócone, gdyż właśnie czyn oznacza tu słabość, a siła objawia się w zdolności marzenia tak absolutnego, że nie pragnie wcielenia. Dlatego można tylko z dużymi zastrzeżeniami mówić o nietzscheanizmie Staffa w tym okresie twórczości. Marzenie Nietzschego prowadzi do wizji jakiegoś nowego świata, jest to marzenie demiurga o nadplanecie i nadczłowieku, marzenie, które nie chce poprzestać na sobie, lecz żąda wcielenia. Z postawy Nietzschego pozostały w poezji Staffa jedynie pozory. (...) Albo raczej: z filozofa niemieckiego wziął to, co odpowiadało jego własnej psychice; nie troszcząc się o resztę, tworzy sam siebie, w życiu samym w sobie widzi cel, ale nie pamięta o słowach Nietzschego: „Nie jestem człowiekiem, jestem dynamitem”.

2 Źródło: Mieczysław Jastrun, Wstęp do „Wyboru poezji” Leopolda Staffa , [w:] Leopold Staff, Wybór poezji, Wrocław 1963.
R1DVOquCWdJyS
(Uzupełnij).
Praca domowa

Zastanów się, jaki inny polski utwór przełomu XIX i XX wieku można uznać za młodopolski odpowiednik Ody do młodości. Przedyskutuj swoją propozycję z kolegami i koleżankami z klasy.