Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1FXInugoY6Ok
Ćwiczenie 1
Uporządkuj opisane w balladzie wydarzenia we właściwej kolejności. Elementy do uszeregowania: 1. Wiara narratora w słowa Karusi., 2. Poruszenie i modlitwa., 3. Sprzeciw starca., 4. Nocne spotkanie dziewczyny z duchem zmarłego Jaśka., 5. Opis dziwnego zachowania Karusi., 6. Zgromadzenie się ludu., 7. Opis emocji i przeżyć bohaterki., 8. Rozpacz Karusi po zniknięciu ducha.
R1Dhrpd7qgfxI1
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytania: 1. Gdzie rozgrywają się wydarzenia opisane w balladzie "Romantyczność"?, 2. Na ile części możemy podzielić utwór?, 3. Co przedstawiają poszczególne z nich?, 4. Jaki charakter mają te części?
RbEKuxHBTNjl6
Ćwiczenie 3
Wskaż, które z cech ballady występują w utworze Romantyczność. Możliwe odpowiedzi: 1. synkretyzm rodzajowy (współistnienie elementów typowych dla liryki, epiki, dramatu), 2. nawiązania do kultury ludowej, 3. charakterystyczna kreacja przyrody, 4. współistnienie świata realnego i fantastycznego, 5. morał, ludowe pouczenie
1
Ćwiczenie 4

Zilustruj cechy gatunkowe ballady, posługując się cytatami lub omówieniem fragmentów Romantyczności.

RPaojMKG2WeFG
(Uzupełnij).
Rr8DQWtdF7SHQ
Ćwiczenie 5
Kluczem do odczytania sensów ballady jest motto zaczerpnięte z Hamleta Williama Szekspira. Tytułowy bohater dramatu wypowiada zacytowane słowa, kiedy widzi ducha swojego zmarłego ojca. Przyjaciel Hamleta nie może dostrzec zjawy. Wskaż odpowiedzi, które charakteryzują „widzenie oczami duszy”. Możliwe odpowiedzi: 1. jest to spojrzenie „wewnętrzne", 2. jest to pogłębione, analityczne spojrzenie na rzeczywistość zewnętrzną, 3. jest to dowód szczególnej wrażliwości, 4. jest to wykroczenie poza ramy rozumu i obiektywnych faktów, 5. jest związane z przewidywaniem przyszłości
1
Ćwiczenie 6

Karusia jest prekursorką bohaterów romantycznych w literaturze polskiej. Romantyzm wprowadza na karty utworów postaci wyjątkowe, niezwyczajne, budzące często niepokój z powodu swojej odmienności. Spośród poniższych określeń wybierz te, które trafnie opisują Karusię. Następnie ułóż je w piramidę, zaczynając od kwestii twoim zdaniem najważniejszych. Krótko uzasadnij przyjętą kolejność.

R14UaUzJAcYPy
Scharakteryzuj Karusię.
RhdooKKSkVkWT
Wykonaj ćwiczenie zgodnie z poleceniem.
RLVvNjkmZshGg1
Ćwiczenie 7
Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. 1. Mieszkańcy miasteczka zaczynają się modlić, ponieważ również widzą ducha Jaśka. 2. Mieszkańcy miasteczka wierzą, że granica pomiędzy światem żywych i umarłych może być w szczególnych okolicznościach naruszana. 3. Narrator docenia wykształcenie starca, jednak uważa, że wiedza naukowa nie jest uniwersalnym narzędziem poznania świata. 4. Według narratora są obszary rzeczywistości, które można poznawać tylko intuicyjnie.
R1Gs2DdpWP9jB1
Ćwiczenie 8
Pogrupuj elementy. Utwór przedstawia konflikt pomiędzy narratorem i starcem. 1. Starzec., 2. Narrator. Możliwe odpowiedzi: 1. Dopuszcza pozarozumowe poznanie świata., 2. Jest racjonalistą., 3. Wierzenia ludowe uważa za zabobony, które należy tępić., 4. Reprezentant oświecenia., 5. Kieruje się empatią, emocjami., 6. Reprezentant romantyzmu., 7. Czucie i wiara silniej mówi do mnie [...]., 8. Dopuszcza indywidualizm spojrzenia – każdy ma prawo postrzegać świat przez pryzmat swoich doświadczeń i uczuć., 9. Wartością jest dla niego autorytet nauki., 10. Głównym sposobem poznania rzeczywistości jest dla niego empiryzm., 11. Kieruje się rozumem, logiką, faktami., 12. Ufajcie memu oku i szkiełku [...].
RCqCLNXjcu88O
Ćwiczenie 9
Romantyczność to manifest programowy nowej epoki. Wskaż te idee romantyków, które ukazano w tekście ballady. Możliwe odpowiedzi: 1. romantyczny historyzm, 2. romantyczny orientalizm, 3. irracjonalizm, podkreślenie wagi intuicji, 4. indywidualizm romantyczny i przyznanie prawa do jednostkowego postrzegania rzeczywistości
1
Ćwiczenie 10

Na podstawie ballady Romantyczność sformułuj kodeks romantyka. Posługuj się cytatami lub formułuj własne obserwacje.

RblTygh2rmx1x
Kodeks romantyka 1. Miej serce i patrzaj w serce. (Uzupełnij).