Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1H3effMwK5rX
Ćwiczenie 1
Uzupełnij brakujące fragmenty zdania, tak aby miało ono sens i było zgodne z prawdą. Rozchodzące się w ośrodku zaburzenie możemy nazwać falą 1. wypadkową, 2. przemieszczeń, 3. czasów, 4. poprzeczną, 5. czoła, 6. rozchodzenia się, 7. wypadkowych sił, 8. prostopadłą, 9. mas, jeżeli kierunek 1. wypadkową, 2. przemieszczeń, 3. czasów, 4. poprzeczną, 5. czoła, 6. rozchodzenia się, 7. wypadkowych sił, 8. prostopadłą, 9. mas elementów ośrodka jest prostopadły do kierunku 1. wypadkową, 2. przemieszczeń, 3. czasów, 4. poprzeczną, 5. czoła, 6. rozchodzenia się, 7. wypadkowych sił, 8. prostopadłą, 9. mas fali.
R92gnBSqYKF8k
Ćwiczenie 2
Spośród przykładów fal wskaż, które można uznać za poprzeczne, które za podłużne, a których nie da się zaliczyć do żadnej z tych klas. Fala na szarpniętej strunie gitary Możliwe odpowiedzi: 1. nie da się zaklasyfikować, 2. podłużna, 3. poprzeczna Fala na powierzchni wody Możliwe odpowiedzi: 1. nie da się zaklasyfikować, 2. podłużna, 3. poprzeczna Fala dźwiękowa w powietrzu Możliwe odpowiedzi: 1. nie da się zaklasyfikować, 2. podłużna, 3. poprzeczna
Ćwiczenie 3

Poniższy rysunek przedstawia falę poprzeczną na gumowym wężu. Wskaż, na który z zaznaczonych punktów działa siła wypadkowa o największej wartości, a w których punktach wypadkowa siła jest zerowa.

R4yVPqiXGiEET
RRoYFLUV7cM5M
Przyporządkuj odpowiedzi A Możliwe odpowiedzi: 1. wypadkowa siła zerowa, 2. wypadkowa siła zerowa, 3. największa wartość siły skierowana w dół, 4. największa wartość siły skierowana w górę B Możliwe odpowiedzi: 1. wypadkowa siła zerowa, 2. wypadkowa siła zerowa, 3. największa wartość siły skierowana w dół, 4. największa wartość siły skierowana w górę C Możliwe odpowiedzi: 1. wypadkowa siła zerowa, 2. wypadkowa siła zerowa, 3. największa wartość siły skierowana w dół, 4. największa wartość siły skierowana w górę D Możliwe odpowiedzi: 1. wypadkowa siła zerowa, 2. wypadkowa siła zerowa, 3. największa wartość siły skierowana w dół, 4. największa wartość siły skierowana w górę
Ćwiczenie 4

Jak można wytworzyć na linie taternickiej falę o takim kształcie, jak wskazany na każdym z Rys. (a)-(c)? Przyjmij, że wychylenia fali są poziome, a fale rozchodzą się zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałkę z prędkością 2 m/s. Dopasuj rysunki do odpowiednich opisów i uzupełnij brakujące w nich wartości liczbowe.

REPVCuZGMQ7l5
(a)
R1BMAzXGTYHDF
(b)
RV9vmHexvvii4
(c)
R18DLVdM4Vu3z
(a) Możliwe odpowiedzi: 1. Poruszanie końcem liny ruchem drgającym z częstotliwością ... Hz przez czas ... s., 2. Poruszenie końcem liny w lewo i powrót do położenia początkowego po czasie ... s od początku ruchu., 3. Poruszenie końcem liny w lewo, a potem w prawo i powrót do położenia początkowego po czasie ... s od początku ruchu. (b) Możliwe odpowiedzi: 1. Poruszanie końcem liny ruchem drgającym z częstotliwością ... Hz przez czas ... s., 2. Poruszenie końcem liny w lewo i powrót do położenia początkowego po czasie ... s od początku ruchu., 3. Poruszenie końcem liny w lewo, a potem w prawo i powrót do położenia początkowego po czasie ... s od początku ruchu. (c) Możliwe odpowiedzi: 1. Poruszanie końcem liny ruchem drgającym z częstotliwością ... Hz przez czas ... s., 2. Poruszenie końcem liny w lewo i powrót do położenia początkowego po czasie ... s od początku ruchu., 3. Poruszenie końcem liny w lewo, a potem w prawo i powrót do położenia początkowego po czasie ... s od początku ruchu.
RLfeDoTSnJPRE
Uzupełnij brakujące wartości liczbowe. Poruszanie końcem liny ruchem drgającym z częstotliwością Tu uzupełnij Hz przez czas Tu uzupełnij s. Poruszenie końcem liny w lewo, a potem w prawo i powrót do położenia początkowego po czasie Tu uzupełnij s od początku ruchu. Poruszenie końcem liny w lewo i powrót do położenia początkowego po czasie Tu uzupełnij s od początku ruchu.
Ćwiczenie 5

Przedstawiona na wykresie fala została wytworzona przez poruszanie rytmicznie jednym końcem gumowego węża z częstotliwością 2 razy na sekundę. Odczytaj z wykresu amplitudę i długość fali, a następnie oblicz prędkość rozchodzenia się fali wzdłuż gumowego węża.

R1Q1vNrqYrp3O
R141SCXslBAQ5
Amplituda A = Tu uzupełnij m, Długość fali λ = Tu uzupełnij m, Prędkość fali v = Tu uzupełnij m/s
Ćwiczenie 6

Wiatr wytworzył na fladze naszego północno‑wschodniego sąsiada falę taką, jak na rysunku.

RcMWaJW50Ro7M
RQBuhFmitNkFI
Zaznacz, które z poniższych zdań jest słuszne: Możliwe odpowiedzi: 1. Fali tej nie można nazwać ani poprzeczną ani podłużną, ponieważ materiał nie wygina się ani wzdłuż, ani w poprzek flagi, ale skośnie do jej boków, 2. Jest to fala podłużna, ponieważ rozchodzi się w płaszczyźnie, w której znajdowałaby się flaga, gdyby nie wytworzyła się na niej fala, 3. Jest to fala poprzeczna, ponieważ przemieszczenie fragmentów flagi względem tego, gdzie znajdowałyby się, gdyby flaga nie falowała, jest prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali
Ćwiczenie 7
R12nTtNkfRyH5
Gwałtowne uderzenie maszyny budowlanej na kolei w stalową szynę spowodowało powstanie w niej dwóch rodzajów impulsu falowego: podłużnego i poprzecznego. Osoba stojąca obok torów i obserwująca z dużej odległości przez lornetkę pracę maszyny usłyszała związane z tym dwa charakterystyczne syczące dźwięki w pewnym odstępie czasu. Wynika to z faktu, że impuls falowy poprzeczny i podłużny rozchodzą się w metalu z różnymi prędkościami. Jeszcze później obserwator usłyszał rozchodzący się w powietrzu huk. Następstwo tych zdarzeń było takie: t1 = 0 s – obserwacja wzrokowa t2 = 0,6 s – podłużny impuls falowy w szynie t3 = 1 s – poprzeczny impuls falowy w szynie t4 = 9 s – huk rozchodzący się w powietrzu Przyjmując, że prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s, oblicz i podaj z dokładnością do 10 m/s, jaka była prędkość rozchodzenia się fali poprzecznej w stalowej szynie. Tu uzupełnijm/s
Ćwiczenie 8

Widzisz cztery rysunki. Rysunek a) przedstawia schematycznie układ atomów w sieci krystalicznej. Następne rysunki przedstawiają układ atomów w tej sieci w pewnej chwili, kiedy zaczęła się w tej sieci rozchodzić fala w kierunku wskazanym strzałką, przy czym inna fala rozchodziła się na rysunku b), inna na rysunku c), a jeszcze inna na rysunku d). Strzałką zaznaczono kierunek biegu fali. Wskaż, która z fal może być falą poprzeczną.

R1QUXMMQJlp6c
Rys. a
RblP4dy3luNca
Rys. b
R6nA2LIvS44i4
Rys. c
R1MsjGf2ax9GZ
Rys. d
R1WfDh6YA8ikS
Wskaż, która z fal może być falą poprzeczną. Rys.b) poprzeczna podłużna
Rys.c) poprzeczna podłużna
Rys.d) poprzeczna podłużna