Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1HKTbvCOHLF6
Ćwiczenie 1
Zaznacz prawdziwe spośród poniżej przedstawionych zdań. Możliwe odpowiedzi: 1. Siła tarcia będzie rosła wraz z rosnącym kątem nachylenia równi., 2. Siła nacisku klocka na podłoże będzie malała wraz z rosnącym kątem nachylenia równi., 3. Składowa zsuwająca siły ciężkości będzie malała wraz z malejącym kątem nachylenia równi., 4. Wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Re3M7xDUD7p66
Ćwiczenie 2
Wskaż, które zdanie jest nieprawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Przyspieszenie ciała na równi podczas zsuwania rośnie wraz ze współczynnikiem tarcia., 2. Im większy jest kąt nachylenia równi, tym większa wartość przyspieszenia., 3. Przyspieszenie ciała będzie malało, jeśli wzrastać będzie współczynnik tarcia., 4. Ciało może nie zsuwać się z równi dla małych kątów jej nachylenia.
Ry6bOZeismyUu
Ćwiczenie 3
Wyznacz wartość przyspieszenia narciarza jadącego po stoku o kącie nachylenia 17°. Współczynnik tarcia nart o zbocze wynosi f = 0,02. Przyjmij wartość g = 9,81 m/s2, a wynik zaokrąglij do trzech cyfr znaczących. Prawidłowa odpowiedź: a = Tu uzupełnij m/s2.
Ćwiczenie 4
RB8iuonoH7rpk
Na wyścigach saneczkarskich jedna z drużyn zjechała ze zbocza o kącie nachylenia α = 30° i długości s = 100 m, osiągając końcową prędkość v = 18 m/s. Zakładając, że ruch sanek był jednostajnie przyspieszony, a prędkość początkowa równa była zeru, wyznacz współczynnik tarcia sanek o podłoże. Wynik zaokrąglij do trzech cyfr znaczących. Wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 m/s2. Odpowiedź: f = Tu uzupełnij
Ćwiczenie 5

Sanki zjeżdżają po zboczu pagórka nachylonego pod kątem α do poziomu. Współczynnik tarcia sanek o śnieg wynosi f. Wyznacz warunek jaki musi być spełniony, aby sanki poruszały się ruchem jednostajnym.

Ćwiczenie 6
RKClISiMSVZvq
Na klocek o masie m = 500 g znajdujący się na równi o kącie nachylenia α = 45° może działać siła F w kierunku poziomym, o zwrocie zarówno „do”, jak i „od” równi. Wyznacz graniczne wartości siły F, dla których ciało na równi pozostaje w spoczynku. Przyjmij, że siła F skierowana „od” równi ma wartość dodatnią. Wynik zaokrąglij do trzech cyfr znaczących. Wartość współczynnika tarcia wynosi f = 0,15, a wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 m/s2. Odpowiedź: F1 = Tu uzupełnij N, F2 = Tu uzupełnij N.
Ćwiczenie 7
Rz6d5rkmtvsTl
Na równi pochyłej o kącie nachylenia 60° znajduje się klocek o masie m = 250 g. Współczynnik tarcia klocka o równię wynosi f = 0,2. Z jaką siłą F, skierowaną równolegle do równi w kierunku jej szczytu, klocek jest ciągnięty, jeżeli porusza się w dół ruchem jednostajnym? Przyjmij, że g = 9,81 m/s2, a wynik zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących. Prawidłowa odpowiedź: F = Tu uzupełnij N.
Ćwiczenie 8
RFWwDy5hYNX9r
Na równi pochyłej o kącie nachylenia α = 45° znajduje się klocek o masie m = 0,6 kg. Współczynnik tarcia klocka o równię wynosi f = 0,05. Do klocka, oprócz sił standardowo pojawiających się na równi pochyłej, przyłożono dodatkową siłę F = 1,2 N skierowaną poziomo, w kierunku od równi. Wyznacz przyspieszenie klocka. Przyjmij, że g = 9,81 m/s2, a wynik zaokrąglij do dwóch cyfr znaczących. Prawidłowa odpowiedź: a = Tu uzupełnij m/s2.