Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1dZum7IawvyZ
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Stwierdzenie, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu oznacza, że energia wewnętrzna w każdym stanie układu jest jednakowa / każdemu stanowi układu odpowiada tylko jedna wartość energii wewnętrznej.
RyhjGzQUvtwAv
Ćwiczenie 2
Energia wewnętrzna układu zależy 1. tylko od stanu początkowego układu i od procesu, jakiemu został poddany układ., 2. tylko od stanu początkowego i końcowego układu., 3. od tego, co działo się z układem wcześniej, 4. tylko od stanu układu
Zmiana energii wewnętrznej układu zależy 1. tylko od stanu początkowego układu i od procesu, jakiemu został poddany układ., 2. tylko od stanu początkowego i końcowego układu., 3. od tego, co działo się z układem wcześniej, 4. tylko od stanu układu
Ćwiczenie 3

Gaz znajdujący się w stanie A sprężono i gaz przeszedł do stanu B (rysunek). Następnie gaz poddano przemianie BC i na koniec przemianie CA. Uzupełnij zdania.

RSOH3hFPWD7r2
RPNHTxSXa361E
Energia wewnętrzna gazu w stanie A jest równa/ różna od energii wewnętrznej w stanie B. Energia wewnętrzna gazu w stanie B jest równa/ różna od energii wewnętrznej w stanie C. Zmiana energii wewnętrznej gazu równa jest zeru w kolejnych przemianach AB i BC / BC i CA / AB, BC i CA.
Ćwiczenie 4
R1NlDXR3osjqw
RgCT1b2JDOkbC
Lód znajdujący się w naczyniu poddano kolejnym procesom termodynamicznym, w wyniku których znajdował się on kolejno w stanach A, B, C, D, E, F, G. Wskaż, w których stanach energia wewnętrzna układu jest jednakowa. Energia wewnętrzna układu jest jednakowa w stanach: A i Tu uzupełnij, B i Tu uzupełnij, C i Tu uzupełnij
Ćwiczenie 5

Do szklanki z wodą o temperaturze 22Indeks górny oC wrzucono kostki lodu o temperaturze -5Indeks górny oC. Po pewnym czasie lód całkowicie się roztopił. Wodę oziębiano do chwili, aż powstał lód dokładnie o takiej samej masie, jak masa wrzuconych kostek lodu. Odpowiedz, czy energia wewnętrzna w stanie końcowym była równa energii wewnętrznej w stanie początkowym. Odpowiedź uzasadnij.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6
Rc4G13YfYBMR8
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 7
RU19sM613cqzA
Gaz został poddany przemianom AB, BC, CD, i DA. W trakcie tych przemian gaz pobrał ciepło Q = 650 J. Zgodnie z I zasadą termodynamiki, zmiana energii wewnętrznej ΔU gazu równa jest sumie ciepła Q pobranego przez gaz i pracy W wykonanej nad układem: ΔU = Q + W. Oblicz pracę wykonana nad układem w cyklu przemian ABCDA. Praca wykonana nad układem w cyklu przemian ABCDA wynosi W = Tu uzupełnij J.
RJAQgHCgfxIUg
Ćwiczenie 8

Woda o masie 1 kg i o temperaturze wrzenia 100Indeks górny oC musi pobrać ciepło Q, aby przejść w stan pary wodnej o temperaturze 100Indeks górny oC. Jeśli ta para odda takie samo ciepło Q, skropli się i powstanie woda o temperaturze 100Indeks górny oC. Oznacza to, że ciepło parowania i ciepło skraplania są równe. Uzasadnij, że równość ciepła parowania i ciepła skraplania wynika bezpośrednio z faktu, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu.

uzupełnij treść