Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R1Gxhrr3QAYQ51
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj hasło do definicji. elektroujemność Możliwe odpowiedzi: 1. rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru, 2. miara zdolności atomów w cząsteczkach związków chemicznych do przyciągania elektronów, 3. wielkość wektorowa charakteryzująca, łącznie z innymi multipolowymi momentami elektrycznym i magnetycznym, rozkład ładunku elektrycznego, 4. cząsteczka utworzona z atomów o różnej elektroujemności, w której nastąpiło rozdzielenie ładunku dodatniego i ujemnego wiązanie wodorowe Możliwe odpowiedzi: 1. rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru, 2. miara zdolności atomów w cząsteczkach związków chemicznych do przyciągania elektronów, 3. wielkość wektorowa charakteryzująca, łącznie z innymi multipolowymi momentami elektrycznym i magnetycznym, rozkład ładunku elektrycznego, 4. cząsteczka utworzona z atomów o różnej elektroujemności, w której nastąpiło rozdzielenie ładunku dodatniego i ujemnego cząsteczka polarna Możliwe odpowiedzi: 1. rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru, 2. miara zdolności atomów w cząsteczkach związków chemicznych do przyciągania elektronów, 3. wielkość wektorowa charakteryzująca, łącznie z innymi multipolowymi momentami elektrycznym i magnetycznym, rozkład ładunku elektrycznego, 4. cząsteczka utworzona z atomów o różnej elektroujemności, w której nastąpiło rozdzielenie ładunku dodatniego i ujemnego dipolowy moment elektryczny Możliwe odpowiedzi: 1. rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru, 2. miara zdolności atomów w cząsteczkach związków chemicznych do przyciągania elektronów, 3. wielkość wektorowa charakteryzująca, łącznie z innymi multipolowymi momentami elektrycznym i magnetycznym, rozkład ładunku elektrycznego, 4. cząsteczka utworzona z atomów o różnej elektroujemności, w której nastąpiło rozdzielenie ładunku dodatniego i ujemnego
RQHdYJ56QF3aK1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, które z podanych cząsteczek mogą tworzyć wiązanie wodorowe? Możliwe odpowiedzi: 1. HF, 2. CH4, 3. NH3, 4. CH3OH
RiupTYwsuI6eO1
Ćwiczenie 3
Wymień cechy związków polarnych.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RVDK5T3GhPeaC2
Ćwiczenie 4
Występowanie wiązania wodorowego powoduje, że cząsteczki potrzebują wyższej temperatury, aby przejść w stan pary. Wiązanie to jest tym silniejsze, im bardziej elektroujemny jest atom, będący akceptorem wiązania wodorowego. Uszereguj związki wraz ze wzrastającą lotnością. Elementy do uszeregowania: 1. CH3OH, 2. CH3CH3, 3. CH3NH2
RJXBs4QNA7Ybf2
Ćwiczenie 5
Do podanych cząsteczek dopasuj rodzaje sił międzycząsteczkowych. Do wyboru masz: Do wyboru: siły Londona, oddziaływania dipol-dipol. Cl2 Możliwe odpowiedzi: 1. siły Londona, 2. siły Londona, 3. siły Londona, 4. oddziaływania dipol-dipol C6H6 Możliwe odpowiedzi: 1. siły Londona, 2. siły Londona, 3. siły Londona, 4. oddziaływania dipol-dipol HCl Możliwe odpowiedzi: 1. siły Londona, 2. siły Londona, 3. siły Londona, 4. oddziaływania dipol-dipol
RrK8lwyoAYFNC2
Ćwiczenie 6
Zaznacz, w którym z podanych niżej związków nie występują wiązania wodorowe? Możliwe odpowiedzi: 1. celuloza, 2. kwas fluorowodorowy, 3. podwójna nić DNA, 4. wodorotlenek sodu
3
Ćwiczenie 7
Kwas deoksyrybonukleinowy składa się z dwóch nici, skręconych wokół siebie. Podaj, jaki typ wiązań występuje między specyficznymi parami zasad azotowych. Wymień te pary.
Kwas deoksyrybonukleinowy składa się z dwóch nici, skręconych wokół siebie. Podaj, jaki typ wiązań występuje między specyficznymi parami zasad azotowych. Wymień te pary.
Rfz9x9hJGvBBs
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R9Zgao5Tjov3l
Donor wiązania wodorowego Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 6, 3. 1, 4. 4, 5. 3, 6. 5 Akceptor wiązania wodorowego Możliwe odpowiedzi: 1. 2, 2. 6, 3. 1, 4. 4, 5. 3, 6. 5
31
Ćwiczenie 8

Poniżej przedstawiono dwa izomery 1,2‑dichloroetenu. Napisz, który z nich powinien mieć większą temperaturę wrzenia?

R1T2bcgOWJr9i
Od lewej: cis-1,2-dichloroeten, trans-1,2-dichloroeten
Źródło: Benjah-bmm27, domena publiczna, dostępny w internecie: wikimedia.org.
uzupełnij treść