Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Pokaż ćwiczenia:
R1D4ZJroJbbMD11
Ćwiczenie 1
Podaj daty następujących wydarzeń: rzeź gdańszczan, koniec buntu wójta Alberta, początek sądu papieskiego w Inowrocławiu, pokój w Kaliszu, pokój w Namysłowie, układ w Budzie, uczta u Wierzynka
R19u69KSodpif11
Ćwiczenie 2
Wymień i scharakteryzuj sylwetki kluczowych władców polskich XIV wieku.
Źródło: Contentplus, licencja: CC BY-SA 3.0.
RTevv8S0CYUrD11
Ćwiczenie 3
Wybierz te hasła, które odnoszą się do czasów dwóch ostatnich Piastów: pokój w Budziszynie, Aldona Anna, Geograf Bawarski, płyta wiślicka, założenie Malborka, bitwa pod Płowcami, zamek w Ojcowie, „wieczysta jałmużna”, wprowadzenie denara, ustanowienia urzędu starosty.
Rn4ca0SpIfE8x21
Ćwiczenie 4
Wskaż, które wydarzenia odnoszą się do panowania Władysława Łokietka, a które do Kazimierza Wielkiego. 1. Polska w czasach tego władcy dwukrotnie zwiększyła swoją powierzchnię i prawie trzykrotnie liczbę ludności. 2. Stracono Pomorze Gdańskie w wyniku zdradzieckiej akcji Krzyżaków. 3. Udało się wynegocjować od Luksemburgów zrzeczenie się polskiej korony. 4. Zapoczątkowane zostały dobre stosunki z Litwą i Węgrami dzięki zaaranżowaniu małżeństw dzieci między władcami Litwy i Polski. 5. Unifikacja państwa polskiego obejmowała centralizację administracji i kodyfikację prawa. Zwieńczeniem tego procesu było wydanie statutów wiślickich.
21
Ćwiczenie 5
R12rynphxKq871
Na podstawie informacji zdobytych w lekcji wytłumacz znaczenie rozbicia dzielnicowego Polski w 1320 roku.
Źródło: Krystian Chariza i zespół, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z ilustracjami, a następnie wykonaj polecenia.

R1FOv2xtldnya
Sformułuj zagadkę odnoszącą się do wybranego terminu słownikowego.
31
Ćwiczenie 7
Opisz w kilku zdaniach politykę Kazimierza Wielkiego. 
Opisz w kilku zdaniach politykę Kazimierza Wielkiego. 
RHcREo4u7QmPy
Mapa Polski za panowania Kazimierza Wielkiego.
Źródło: Poznaniak, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.
RSxFVgeKK5hUQ1
Łączenie par. Na podstawie dostępnych ci źródeł zaznacz, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Warszawa była lennem Polski w czasach Kazimierza Wielkiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kazimierz Wielki nie przyłączył do Polski żadnych ziem na granicy południowo-zachodniej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W czasach Kazimierza Wielkiego z Koszyc było bliżej do Polski niż z Drezdenka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ziemia sieradzka była lennem polskim, gdy Kazimierz został królem Polski. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem XX‑wiecznego historyka, Pawła Jasienicy, i podaj pełną nazwę idei politycznej, o której jest w nim mowa. Następnie wskaż poprawnie ziemie, w których panował lub o które zabiegał Kazimierz Wielki.

Paweł Jasienica Polska Piastów

[…] król polski jest prawowitym zwierzchnikiem i dziedzicem wszystkich ziem, jakie tylko kiedykolwiek do państwa należały lub są zamieszkiwane przez Polaków. Źródłem tego prawa jest sama królewskość Polski symbolizująca jej historyczną jedność [...].

Jasienica Źródło: Paweł Jasienica, Polska Piastów, Wrocław 1960, s. 239.
Rfs2gcEuQCTIj
Nazwa idei (Uzupełnij).
R1bPC5Vdvm7bQ
Wskaż stosowane w historiografii nazwy ziem, w których panował lub o które zabiegał Kazimierz Wielki. Możliwe odpowiedzi: Rugia, Ruś Kijowska, Siedmiogród, Żmudź, Łużyce, Milsko, Śląsk, Ruś Halicka, Mazowsze, Kujawy, Ziemia Dobrzyńska, Małopolska, Wielkopolska.
311
Ćwiczenie 9
RH6egTodju4tv1
Przeczytaj dwa teksty dotyczące konfliktu z Krzyżakami za czasów dwóch ostatnich Piastów. Zadecyduj, czy dane wydarzenie miało miejsce za panowania Władysława Łokietka, czy Kazimierza Wielkiego. Uzasadnij swój wybór, podając stosowane w historiografii nazwy wydarzeń opisanych w tekstach. Sędziami zostali przedstawiciele kleru polskiego, z arcybiskupem gnieźnieńskim Janisławem na czele, którego mieli wspomagać biskup poznański Domarat i opat mogileński Mikołaj. Już sam skład sędziowski skazywał cały proces na niepowodzenie. Zakon mógł bowiem zakwestionować obiektywizm papieskiego zespołu sędziowskiego […] Po przesłuchaniu dwudziestu pięciu świadków strony polskiej sędziowie wydali wyrok korzystny dla króla. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem Zakon miał zwrócić Polsce Pomorze Gdańskie i zapłacić 30 000 grzywien odszkodowania z tytułu pobierania zeń dochodów, a ponadto został obciążony kosztami procesu. Przedstawiciele zakonu złożyli jednak apelację od wyroku do papieża, zarzucając sędziom papieskim stronniczość. Możliwe odpowiedzi: 1. Władysław Łokietek, 2. Kazimierz Wielki Inne szczegółowe postanowienia przyszłego układu zredagowano w osobnych dokumentach. Król zapewniał w nich wielkiego mistrza, że nigdy nie wejdzie w sojusze z pogańską Litwą, obiecywał amnestię dla tych swoich poddanych, którzy podczas ostatniej wojny walczyli po stronie Zakonu, wreszcie godził się darować wolność wszystkim jeńcom zakonnym, przetrzymywanym w Polsce. Rezygnował również z wszelkich należnych mu odszkodowań wojennych. W zamian za królewskie potwierdzenie nadań i rezygnacje Zakon zgodził się zwrócić królowi, po ratyfikacji traktatu, okupowane Kujawy i ziemię dobrzyńską. Możliwe odpowiedzi: 1. Władysław Łokietek, 2. Kazimierz Wielki

Źródło: Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002, s. 345 i 374.

R1A0yLXgxfrPk1
Uzasadnij swój wybór. (Uzupełnij).