Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RdEQIiCXW3WwB1
Ćwiczenie 1
Na podstawie fragmentu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozstrzygnij, czy organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą chorym zwierzętom może wynająć część swoich pomieszczeń lokalnej firmie, która zaoferowała za to 500 złotych miesięczne. Art. 8. 1. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: 1) działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które pobierają one wynagrodzenie; 2) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354), lub b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 3) sprzedaż przedmiotów darowizny. 2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, jeśli całość tej kwoty wyda na pensję dla osoby zajmującej się opieką nad zwierzętami. 2. Tak, jeśli połowę tej kwoty wyda na karmę dla zwierząt, a za resztę pieniędzy zapłaci odsetki karne, które zostały na nią nałożona za nieterminowe opłacenie służbowych rachunków za telefon. 3. Nie, ta organizacja nie może komercyjnie wynajmować pomieszczeń. 4. Tak, jeśli całość uzyskanej kwoty wyda na karmę dla zwierząt, koce i inne rzeczy, które pomogą zwierzętom.
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z fragmentem raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” i wykonaj zadanie.

Jak zatrudniają organizacje?
Co najmniej jednego stałego pracownika bądź pracowniczkę (lub ich zespół) ma 37% wszystkich organizacji (chodzi o osoby pracujące co najmniej raz w tygodniu). Przeciętnie w organizacji pracują 3 osoby. W 19% organizacji co najmniej jedna osoba jest zatrudniona na umowę o pracę, w kolejnych 18% organizacji jest osoba lub osoby pracujące regularnie, ale żadna z nich nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Jak wygląda wolontariat w organizacjach?
63% organizacji angażuje wolontariuszy i wolontariuszki, przeciętnie jest to 6 osób rocznie. Połowa z nich, a więc 3 osoby, działa regularnie, co najmniej raz w miesiącu.

Kim są pracownicy i pracowniczki organizacji?
Płatny zespół organizacji to przeciętnie 3 osoby, w tym 59% to kobiety. Można więc powiedzieć, że płatny personel organizacji to przeciętnie dwie kobiety i jeden mężczyzna. Są takie dziedziny działania organizacji, które cechuje jeszcze większy stopień „feminizacji” zespołów pracowniczych – jest to przede wszystkim ochrona zdrowia, a w dalszej kolejności usługi socjalne, edukacja i wychowanie oraz kultura i sztuka.

Źródło: B. Charycka, M. Gumkowska, Kondycja organizacji pozarządowych 2018, Warszawa 2019.

R1KErZR3WSVF2
Na podstawie danych z tekstu odpowiedz na pytania? 1. Jaki procent NGO zatrudnia przynajmniej jedną osobę?, 2. Ile procent organizacji zatrudnia etatowego pracownika (na podstawie umowy o pracę)?, 3. Jaki procent organizacji korzystało z pomocy wolontariuszy?, 4. Jaki procent pracowników organizacji pozarządowych to kobiety?
1
Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z fragmentem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Następnie wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z fragmentem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Następnie wykonaj zadanie.
RPNqkxMKUnITQ
Źródło: Fundacja Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, tylko do użytku edukacyjnego.

Art. 20. 1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, (…)
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie (…)
5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, (…)

RR39nAXdX6zwY
Na podstawie przytoczonych materiałów źródłowych wskaż, co z cała pewnością można powiedzieć o organizacji. Zaznacz właściwe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. organizacja działa co najmniej dwa lata, 2. jest to organizacja pożytku publicznego, 3. nie ma organu nadzoru, 4. członkowie zarządu tej fundacji nigdy nie byli karani za jakiekolwiek przestępstwo, 5. fundacja działa na rzecz grupy o szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, 6. członkowie zarządu i komisji rewizyjnej fundacji są od siebie niezależni i nie są spokrewnieni, 7. fundacja nie przekazuje bezpłatnie swojego majątku członkom zarządu, 8. fundacja działa wyłącznie lokalnie
RkCbA0IYHeKe71
Ćwiczenie 4
Poniżej przedstawiono kilka sytuacji, w których osoby, grupy osób lub firmy chcą założyć organizację pozarządową. Na podstawie zapisów ustaw Prawo o fundacjach oraz Prawo o stowarzyszeniach rozstrzygnij, czy mogą to zrobić. Prawo o fundacjach Art. 2.1. Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Art. 3. 2. W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. 3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.Prawo o stowarzyszeniach Art. 2.3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.Art. 9. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia. Czy mogą to zrobić? Zaznacz właściwe odpowiedzi. 1. Dziesięciu sąsiadów z małej miejscowości postanowiło założyć fundację, która zajmować się będzie ratowaniem lokalnego zrujnowanego dworu. Zebrali już 5000 zł i chcą je przeznaczyć na fundusz założycielski fundacji. 2. Trzech znajomych, których łączy miłość do zwierząt, chce założyć stowarzyszenie rejestrowe, które zajmie się pomocą osieroconym kotom. 3. Cztery firmy z branży spożywczej postanowiły założyć fundację, która zajmie się dożywianiem dzieci w lokalnej szkole. Przekazały na ten cel dwie hale magazynowe oraz chłodnie, która ma służyć do składowania żywności. 4. Emerytowany profesor medycyny p. Jacobs z Hamburga chce założyć fundację rozwoju pediatrii w Polsce. 5. Dziesięcioro studentów i studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego chciałoby założyć stowarzyszenie zajmujące się organizacją półkolonii i zabaw dla dzieci. Nie mają na razie na ten cel żadnych środków finansowych.
RsM6nKz4Mqodf1
Ćwiczenie 5
Możliwe odpowiedzi: 1. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granica, 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 3. Działań wspomagających rozwój demokracji, 4. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ,6. Ochron i promocja zdrowia, 7. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, 8. Upowszechniania i ochrony praw konsumenta, 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Polska Fundacja Narodowa – {promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą} Sieć Obywatelska Watchdog Polska – (uzupełnij) a także (uzupełnij) Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” – (uzupełnij) Polski Związek Niewidomych – (uzupełnij) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – (uzupełnij)
R1Ic2p0QWewas1
Ćwiczenie 6
Organizacje pozarządowe spełniają wiele istotnych funkcji, zarówno społeczno-politycznych, jak i gospodarczych. Dopasuj przedstawione działanie organizacji do rodzaju funkcji, którą pełni. Możliwe funkcje: polityczne, społeczne, ekonomiczne. Działania: 1. Sektor pozarządowy daje pracę. 2. Sprzyjają rozwojowi zaufania do instytucji demokratycznych i uczą współpracy. 3. NGO zmierzają do podnoszenia standardu życia grup o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym. 4. NGO występują w obronie praw grup społecznych. 5. Wypełniają luki w publicznym systemie zdrowia, edukacji, usługach socjalnych i kulturze. 6. Organizacje świadczą rozmaite usługi, które często są nieodpłatne. 7. NGO pełnią funkcję strażnika dóbr publicznych. 8. NGO przyczyniają się do zmian o charakterze systemowym, np. zmian prawnych. 9. Dążą do włączenia w życie społeczne osób lub grup zagrożonych marginalizacją.
1
Ćwiczenie 7

Stowarzyszenia w odróżnieniu od fundacji nie mają majątku (funduszu założycielskiego), dzięki któremu mogą realizować swoją misję. Aktywnie zdobywają więc środki finansowe, których źródła zostały wskazane w ustawie. Zapoznaj się z fragmentem ustawy Prawo o stowarzyszeniach, a następnie rozwiąż ćwiczenie.

Artykuł 33

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. (…)

Artykuł 34

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Artykuł 35

Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.

RnWe4J7MDyas2
Stowarzyszenia pozyskują środki na różne sposoby. Mogą to być: 1. dochody z własnej działalności; 2. składki członkowskie; 3. darowizny; 4. ofiarność publiczna; 5. dochody z majątku stowarzyszenia; 6. dotacje. Do każdego z nich znajdź jeden przykład.
1
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Następnie rozstrzygnij na podstawie ustawy, czy wolontariuszowi finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który uległ wypadkowi podczas kwesty, przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Swoją odpowiedź uzasadnij.

Artykuł 45

1. Korzystający ma obowiązek:
1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
2) zapewnić wolontariuszowi (…) bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń (…);
3) pokrywać (…) koszty podróży służbowych i diet.

2. Korzystający może pokrywać (…) także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu (…).

Artykuł 46

1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym a wolontariuszem dotyczy delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, korzystający jest obowiązany zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu (…).

6. Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

RpjQ9N7JcVp6H
Wybierz prawidłową odpowiedź. Czy wolontariuszowi przysługuje odszkodowanie? (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie (Uzupełnij).
R1Q9Oj0nFPcJf
Zaznacz odpowiedź, która jest najbliższa twojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, ponieważ organizacja musi zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Mówi o tym art. 46, ust. 3., 2. Tak, ponieważ należy mu zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (art. 56 ust. 3)., 3. Nie, ponieważ zgodnie z art. 45 korzystający nie ma takiego obowiązku.