Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Ćwiczenie 1
ep2019.contentplus.io:R9wQ1ilPfcrvC
Wybierz jeden z poznanych systemów (inny niż polski). Wskaż jego wady i zalety. (Uzupełnij).
ep2019.contentplus.io:R1SA3njSqplhD
Zaznacz swoją odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. proporcjonalny, 2. mieszany, 3. większości bezwzględnej, 4. większości względnej
111
Ćwiczenie 2

Poniżej przedstawiono skład parlamentu w jednym z demokratycznych państw europejskich. Po zapoznaniu się z wykresami odpowiedz na pytanie.

ep2019.contentplus.io:R4TTVzjN2vfev
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ep2019.contentplus.io:R1EzAH3LpzsmN
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ep2019.contentplus.io:RlkKdXZAeJArY
Czy w wybranym systemie jest coś, co przeniósłbyś/przeniosłabyś na grunt Polski? (Uzupełnij).

Materiał źródłowy do ćwiczeń 3 i 4.

1
Mariusz Ruszel Proporcjonalny czy większościowy system wyborczy – przedyskutuj problem, wskazując polityczne konsekwencje różnych typów systemów wyborczych

W wyborach parlamentarnych do Izby Deputowanych 75% mandatów obsadzanych jest w systemie większościowym w każdym okręgu, a 25% w systemie proporcjonalnym wobec list konkurujących ze sobą. Dlatego też w wyborach do Izby Deputowanych 475 mandatów obsadzanych jest w okręgach jednomadatowych i 155 w wyborach proporcjonalnych. Terytorium podzielone jest na 27 okręgów wyborczych, a wyborca dysponuje dwoma głosami, z których jeden oddaje na jednego z kandydatów zgłoszonych w jednomandatowym okręgu wyborczym, a drugi głos na jedną ze zgłoszonych krajowych list kandydatów. Listy te wystawiają dwa wielkie bloki: centrolewica (koalicja Drzewa Oliwnego) i centroprawica (Obóz Wolności), oraz poszczególne partie. Głosy nie są ze sobą powiązane, tak więc wyborca dysponuje każdym głosem swobodnie oraz stosownie do swoich preferencji politycznych.

ruszel Źródło: Mariusz Ruszel, Proporcjonalny czy większościowy system wyborczy – przedyskutuj problem, wskazując polityczne konsekwencje różnych typów systemów wyborczych, Łódź 2003.
21
Ćwiczenie 3
ep2019.contentplus.io:R1Wb5H5DkNtEt
Czy w wybranym systemie jest coś, co przeniósłbyś/przeniosłabyś na grunt Polski? (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
ep2019.contentplus.io:R19RHRetfqoxw
Czy w wybranym systemie jest coś, co przeniósłbyś/przeniosłabyś na grunt Polski? (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

System wyborczy/rok

1874

1922

1960

2002

2012

Wybory pośrednie

6

2

-

-

-

Systemy większościowe

14

11

16

20

20

Systemy mieszane

-

2

-

20

17

Systemy proporcjonalne

-

18

23

49

43

Liczba badanych państw

20

33

39

89

80

tabela6 Źródło: Wojciech Sokół, Główne tendencje w polityce reform wyborczych w wyborach parlamentarnych, dostępny w internecie: annales.umcs.lublin.pl [dostęp 4.03.2020 r.].

ep2019.contentplus.io:R1XTTHXn08wQF
Łączenie par. Rozstrzygnij, które informacje dotyczące systemów wyborczych są prawdziwe, a które, fałszywe.. W latach 1874-2012 coraz bardziej popularne stawały się wybory bezpośrednie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Od 1960 roku, wśród państw badanych, systematycznie wzrastał odsetek państw z wyborczym systemem większościowym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Procentowy udział państw z systemem proporcjonalnym wśród państw badanych był taki sam w roku 1922 i 2002.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 96

Sejm składa się z 460 posłów.

Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

konstytucja Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
ep2019.contentplus.io:R18JPyj9xHqxe
Rozstrzygnij, czy wprowadzenie systemu „pierwszy na mecie” w wyborach do Sejmu wymagałoby zmiany Konstytucji RP. Swoje zdanie uzasadnij odwołując się do źródła. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Bartłomiej Michalak Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?

To, co wpływa na strategie nominacyjne partii i kandydatów jest pochodną zachowania wyborców, którzy w obliczu sprzecznych (…) bodźców wysyłanych przez obydwa subsystemy wypracować musieli nowy schemat reakcji. W klasycznym, „czystym” systemie większościowym przekaz, jaki otrzymują podczas kampanii wyborcy zawiera się w haśle „nie strać swojego głosu”. W konsekwencji wyborcy są pod silną presją by głosować strategicznie i porzucić kandydatów pierwszego wyboru, jeśli nie mają oni szans na sukces w okręgu jednomandatowym na rzecz jednego z dwóch, którzy taką szansę mają. W systemach mieszanych, w wyniku obecności komponentu proporcjonalnego, przekaz ten jest bardziej „pomieszany”. W rezultacie w systemach takich ani partie małe, ani ich wyborcy nie są już pod tak silną psychologiczną presją redukcyjnych właściwości systemu większości względnej, gdyż równoważy to system proporcjonalnej reprezentacji.

michalak Źródło: Bartłomiej Michalak, Mieszane systemy wyborcze: hybryda czy nowa rodzina systemów wyborczych?, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 4.03.2020 r.].
ep2019.contentplus.io:RnnzydvP6CerR
Odwołując się do tekstu wyjaśnij, czy system mieszany sprzyja mniejszym partiom. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj zadanie.

Przykładowa karta do głosowania wypełniona przez wyborcę w systemie pojedynczego głosu przechodniego.

1. Kandydat A

2. Kandydat B

1

3. Kandydat C

3

4. Kandydat D

2

5. Kandydat E

ep2019.contentplus.io:ROoofGIcWaY7g
Wyjaśnij, dlaczego system pojedynczego głosu przechodniego jest określany mianem głosowania preferencyjnego. (Uzupełnij).
ref=