Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
2
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Bożena Gierat‑Bieroń Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady)

Wychowana w PRL‑u, byłam zrażona do pojęcia polityka kulturalna. Uciekając od negatywnych skojarzeń związanych z tym terminem za komuny, powiedziałam kiedyś, że polityka kulturalna mnie nie interesuje (…). Po pierwsze, chodziło o odejście od narzucania czegokolwiek komukolwiek, o zlikwidowanie fasadowości socjalistycznej, mocno obecnej w polskim życiu kulturalnym, oraz o stworzenie przekonania, że kto zamawia melodię, ten płaci skrzypkowi, czyli że kultura musi korespondować ze zdrowymi zasadami rynku. Preferowałam takie rozumowanie, że skoro nie ma pieniędzy, to trzeba szczególny nacisk położyć na rzeczy najcenniejsze, na kulturę najwyższą, ale wyselekcjonowaną (mogącą nas reprezentować w świecie), i na kulturę popularną, doceniając jej wagę w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa.

cyt3 Źródło: Bożena Gierat‑Bieroń, Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady), Kraków 2009, s. 204–205.
RSwZazavnNeXY
Jakie cele polityki kulturalnej przedstawiła minister kultury? Możliwe odpowiedzi: 1. pobudzanie uczestnictwa w kulturze, 2. demokratyzacja praktyk kulturowych, 3. tworzenie korzystnych warunków dla twórczości, 4. zachowanie duchowego i materialnego dorobku dla przyszłych pokoleń, 5. przygotowanie – przez edukację – nowych pokoleń do dziedziczenia tego dorobku, 6. sprzyjanie udziałowi kultury w komunikacji między kulturami, 7. promocja Polski w świecie
3
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Bożena Gierat‑Bieroń Ministerstwo rządu dusz

Wacław Janas, wiceminister MKiS: „Naród do kultury się nie pchał. (…) W okresie komunizmu czy socjalizmu zapotrzebowanie na kulturę było podsycane przez czynniki polityczne. (…) Później to nagle, z dnia na dzień przestało istnieć. Przy braku pieniędzy oczywiście i przy pewnym zachłyśnięciu się nowymi środkami technicznymi w postaci magnetowidu, telewizji satelitarnej, później DVD itd.”.

cyt4 Źródło: Bożena Gierat‑Bieroń, Ministerstwo rządu dusz, [w:] tejże, Ministrowie kultury doby transformacji, 1989–2005, (wywiady), Kraków 2009.
R4n2F9e7Zy7ol
Wskaż, jakie są obecnie wykorzystywane przez państwo sposoby aktywizacji kulturalnej (podsycania zapotrzebowania na kulturę) dzieci i młodzieży. (Uzupełnij).
R1UO8Vv5NokiU
Zaznacz odpowiedzi najbliższe swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. niedobór kadr, 2. brak wystarczającej ilości środków, 3. wejście nowych technologii, 4. spadająca frekwencja wydarzeń kulturalnych (w tradycyjnej formie), 5. brak programów i funduszy finansowania kultury
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z fragmentem programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej wydanego przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku i wykonaj zadanie.

1
Zbyszek Grabiński Edward M. Urbanowski: Koalicja obywatelska

Dbałość o kulturę, która budowana jest na trwałych i nieprzemijających wartościach, polega przede wszystkim na tworzeniu przestrzeni dla wolności wypowiedzi oraz swobodnej ekspresji twórczej, w tym zapewnieniu prawa do artystycznego eksperymentu. Twórców i ich twórczość uwolnimy od widocznego dziś zagrożenia jakąkolwiek formą cenzury: od urzędniczej, po ideologiczną. W tym celu m.in. ograniczymy wszechwładzę ministerstwa i ministra kultury nad instytucjami artystycznymi i wydarzeniami kulturalnymi.

cyt5 Źródło: Zbyszek Grabiński, Edward M. Urbanowski: Koalicja obywatelska, „Felietony”, nr 563, dostępny w internecie: zyciepw.pl [dostęp 19.10.2019 r.].
RwtDxjJsVZ3U3
Jaki największy problem widzą autorzy programu w obecnie prowadzonej polityce kulturalnej? Możliwe odpowiedzi: 1. Zbyt małe wydatki na kulturę., 2. Ograniczenie swobody twórczej przez różne formy cenzury., 3. Brak jasnego i klarownego prawa w zakresie prowadzenia działań kulturalnych., 4. Zbytnia centralizacja polityki kulturalnej.
R6uX0KzuRdc3q2
Ćwiczenie 4
Na podstawie tekstu bazowego przyporządkuj rodzaje instytucji kulturalnych do organu, który sprawuje nad nimi nadzór. Ministerstwo Kultury Możliwe odpowiedzi: 1. muzea, 2. muzea narodowe, 3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 4. teatry, 5. Instytut Polski, 6. miejskie i gminne domy kultury, 7. filharmonie, 8. narodowe instytucje kultury samorząd lokalny (gmina, powiat, urząd marszałkowski) Możliwe odpowiedzi: 1. muzea, 2. muzea narodowe, 3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 4. teatry, 5. Instytut Polski, 6. miejskie i gminne domy kultury, 7. filharmonie, 8. narodowe instytucje kultury
RZCGYkI1dF7902
Ćwiczenie 5
Połącz w pary cele prowadzenia polityki kulturalnej ze środkami do jej osiągnięcia. Zapewnienie równego dostępu do kultury. Możliwe odpowiedzi: 1. Lekcje muzealne w szkołach, 2. Przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 3. Finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 4. Realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. Organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych Promocja twórczości i polskiej kultury. Możliwe odpowiedzi: 1. Lekcje muzealne w szkołach, 2. Przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 3. Finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 4. Realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. Organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych. Świadoma edukacja kulturalna. Możliwe odpowiedzi: 1. Lekcje muzealne w szkołach, 2. Przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 3. Finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 4. Realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. Organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych. Tworzenia korzystnych warunków dla twórczości. Możliwe odpowiedzi: 1. Lekcje muzealne w szkołach, 2. Przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 3. Finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 4. Realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. Organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych. Zachowanie duchowego i materialnego dorobku dla przyszłych pokoleń. Możliwe odpowiedzi: 1. Lekcje muzealne w szkołach, 2. Przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 3. Finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 4. Realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. Organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych
REKEtM9jVAkVq2
Ćwiczenie 6
W zakresie polityki kulturalnej po 1989 roku zaszły duże zmiany. Przyporządkuj przyczynę do skutku, jaki wywarła ona na działalność instytucji kultury. Reforma administracyjna kraju. Możliwe odpowiedzi: 1. Wolność twórcza, 2. Możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 3. Konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej), 4. Możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 5. Podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom. Prywatyzacja większości państwowych wydawnictw, kin, galerii itp. Możliwe odpowiedzi: 1. Wolność twórcza, 2. Możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 3. Konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej), 4. Możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 5. Podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom. Zniesienie cenzury. Możliwe odpowiedzi: 1. Wolność twórcza, 2. Możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 3. Konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej), 4. Możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 5. Podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom. Ustawa o stowarzyszeniach, fundacjach i działalności pożytku publicznego. Możliwe odpowiedzi: 1. Wolność twórcza, 2. Możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 3. Konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej), 4. Możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 5. Podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom. Decentralizacja uprawnień administracji publicznej w zakresie kultury. Możliwe odpowiedzi: 1. Wolność twórcza, 2. Możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 3. Konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej), 4. Możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 5. Podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom.
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z klasyczną definicją polityki kulturalnej Aliny Kłoskowskiej i wykonaj zadanie.

1
Antonina Kłoskowska Socjologia kultury

Przez politykę kulturalną rozumie się zwykle ogół zasad i reguł wyrażonych explicite lub implicite, którym podporządkowana jest działalność instytucji publicznych lub prywatnych wywierających wpływ na zinstytucjonalizowane formy twórczości, rozpowszechniania i udostępniania treści oświatowych, artystycznych, literackich, rozrywkowych.

cyt6 Źródło: Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 482–483.
Rapdu8U3cyEVm
Przyporządkuj przykłady do słów kluczowych pojawiających się w tej definicji. Ogół zasad i reguł: Możliwe odpowiedzi: 1. domy kultury, teatry , muzea, opery, filharmonie, 2. Multipleksy, cyrk, radia komercyjne, 3. Konstytucja RP, 4. Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 5. Strategie rządowe w zakresie kultury, 6. Taniec, muzyka, malarstwo, film, 7. Publiczne instytucje kultury:, 8. Prywatne instytucje kultury: Formy twórczości: Możliwe odpowiedzi: 1. domy kultury, teatry , muzea, opery, filharmonie, 2. Multipleksy, cyrk, radia komercyjne, 3. Konstytucja RP, 4. Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 5. Strategie rządowe w zakresie kultury, 6. Taniec, muzyka, malarstwo, film, 7. Publiczne instytucje kultury:, 8. Prywatne instytucje kultury:
3
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Art. 1 pkt 2. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

cyt7 Źródło: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
RTwQVMZ4Uobyj
Łączenie par. Zaznacz w tabeli przykłady mecenatu państwa nad kulturą, który jest formą realizowania przez niego polityki kulturalnej.. Stworzenie wirtualnego Muzeum Dzieł Józefa Mehoffera wraz z digitalizacją, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wsparcie prowadzenia Internetowego Klubu Filmowego dla Osób Niewidomych prowadzonego przez lokalne stowarzyszenie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dokończenie odbudowy i całoroczna opieka nad Polskim Cmentarzem Wojennym w Dytiatynie na Ukrainie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prowadzenie teatru objazdowego finansowanego ze sprzedaży biletów/ wejściówek.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz