Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1DJOCZesYdJS1
Ćwiczenie 1
Jaka jest największa wysokość w zasięgu polskich pobrzeży? Możliwe odpowiedzi: 1. 173 m n.p.m., 2. 206 m n.p.m, 3. 216 m n.p.m., 4. 196 m n.p.m.
R13MfUiCcSYmV1
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
Źródło: grafika, autor – Checzyk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, Link.
R18lRMOq9GE7L1
Ćwiczenie 3
Które z poniższych stwierdzeń dotyczy temperatury powietrza na pobrzeżach? Możliwe odpowiedzi: 1. latem i zimą temperatury są niższe, 2. latem temperatury są wyższe, a zimą niższe, 3. latem i zimą temperatury są wyższe, 4. latem temperatury są niższe, a zimą wyższe
21
Ćwiczenie 4

Na podstawie poniższej fotografii oceń, jakiego Parku Narodowego ona dotyczy, oraz napisz, w jakim mezo- i makroregionie on występuje.

ep2019.contentplus.io:RYNtGXCtgRU5D
ep2019.contentplus.io:R17SuDkc47ErR
(Uzupełnij).
R1J0Q9KkAlSoy2
Ćwiczenie 5
Łączenie par. Oceń, czy stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Powierzchnia pasa pobrzeży polskich zajmuje ok. 22 tys. km2 obszaru Polski.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polski pas pobrzeży dzieli się na dwie podprowincje tj. Pobrzeża Południowobałtyckie i Pobrzeża Wschodniobałtyckie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego znajdują się jedne z największych ruchomych wydm w Europie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie makroregiony w granicy pasa pobrzeży graniczą od północy z Bałtykiem.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na wybrzeżach polskich Bałtyku występują dwa typy brzegów: niskie i wysokie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Rt14BFcfYt3Be2
Ćwiczenie 6
Połącz makroregion z odpowiednim jeziorem. Pobrzeże Szczecińskie Możliwe odpowiedzi: 1. Jezioro Jamno, 2. Jezioro Druzno, 3. Jezioro Resko Przymorskie Pobrzeże Koszalińskie Możliwe odpowiedzi: 1. Jezioro Jamno, 2. Jezioro Druzno, 3. Jezioro Resko Przymorskie Pobrzeże Gdańskie Możliwe odpowiedzi: 1. Jezioro Jamno, 2. Jezioro Druzno, 3. Jezioro Resko Przymorskie
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie materiału źródłowego opisz, jaki typ krajobrazu dominuje na obszarze Pobrzeża Południowobałtyckiego. Opisz, jak powstała wybrana forma krajobrazu, a także to, z czego jest zbudowana.

ep2019.contentplus.io:R16sgZ0x1K3zG
Źródło: Celiński R., Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVII, s. 87-95.
ep2019.contentplus.io:R17SuDkc47ErR
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie poniższego materiału źródłowego oraz źródeł internetowych opisz, jak antropopresja wpłynęła na środowisko przyrodnicze rzeki Parsęty.

1

Przeprowadzone badania potwierdziły założoną tezę, że współczesna jakość środowiska rzecznego zależy od genezy rzeźby doliny rzecznej. Górna Parsęta, typowa rzeka młodoglacjalna, płynie w dolinie składającej się z odcinków wytopiskowych o genezie fluwioglacjalnej oraz z części erozyjnych o genezie fluwialnej. Poligenetyczność doliny rzecznej doprowadziła do ukształtowania odmiennych geoekosystemów o różnej rzeźbie i hydrodynamice cieku, o innych zespołach roślinnych (...). Zróżnicowanie morfometryczne i hydrologiczne rzeki wpłynęło również na zróżnicowaną presję człowieka na dolinę górnej Parsęty. W odcinkach erozyjnych, o dużym spadku koryta, zaczęto wcześnie (co najmniej od końca XVIII w.) pozyskiwać energię rzeczną do napędzania młynów wodnych. Dodatkowym czynnikiem ingerencji w rzekę stały się zapory ograniczające erozję denną, budowane poniżej odcinków doliny o największych spadkach. Szczególnie należy podkreślić fakt, iż wszystkie budowle hydrotechniczne przegradzające koryto górnej Parsęty przerywają radykalnie ciągłość rzeki – żadna z nich nie jest np. wyposażona w przepławkę dla ryb. Odcinki doliny położone w obniżeniach wytopiskowych od połowy XIX w. były intensywnie przekształcane przez prace melioracyjne. Przez podmokłe obszary bagienno‑torfowiskowe zostały przekopane rowy odwadniające, które zastąpiły naturalny wielokorytowy układ rzeki. Dla środowiska rzecznego przynosi to opłakany rezultat, prace melioracyjne przy odmulaniu, czyszczeniu i pogłębianiu koryta nie dopuszczają do wytworzenia się zadrzewień wzdłuż rzeki

Źródło: Szpikowski J., Domańska M., 2014, Wpływ uwarunkowań geomorfologicznych i antropogenicznych na stan hydromorfologiczny górnej parsęty, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Vol. 16, Poznań, s. 65–74.

ep2019.contentplus.io:R17SuDkc47ErR
(Uzupełnij).