Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R10m4cvWTD4Au
Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdanie: Odpowiedź: Emisja fotonu następuje, gdy wartość bezwzględna energii elektronu w atomie (zmniejsza się / zwiększa się).
RvEue1dFeOLtR
Ćwiczenie 2
Wybierz wszystkie poprawne stwierdzenia: Możliwe odpowiedzi: 1. Atom może zaabsorbować foton o dowolnej energii mniejszej od energii jonizacji., 2. Atom może zaabsorbować foton o dowolnej energii większej od energii jonizacji., 3. Częstotliwość promieniowania emitowanego przez atom jest równa częstotliwości absorbowanego przez ten atom., 4. Częstotliwość promieniowania emitowanego przez atom wodoru przy przeskoku z wyższego poziomu energetycznego na poziom n = 1 jest mniejsza niż przy przeskoku na poziom n = 2.
Ćwiczenie 3
RdaoavqXGcYoF
Łączenie par. W tabeli podano kilka wartości energii fotonów. Określ, który z tych fotonów może być emitowany przez atom wodoru podczas przejścia atomu do stanu podstawowego.. 10,2 eV. Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE. 13,06 eV. Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE. 9,7 eV. Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE. 2,55 eV. Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE. 12,1 eV. Możliwe odpowiedzi: TAK, NIE
Ćwiczenie 4
R10JJumehhFPt
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 5
R71AzwAEYV8lT
RbuoRotqSJ6XQ
Na rysunku pokazane są przeskoki elektronu w atomie, w wyniku których emitowane są fotony oznaczone jako f1, f2, f3, f4. Uszereguj te fotony według rosnącej częstotliwości promieniowania. Elementy do uszeregowania: 1. f1, 2. f2, 3. f3, 4. f4
R15OaVDliOQTn
Ćwiczenie 6
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Cząstka elementarna, składnik atomu., 2. W procesie emisji i absorpcji promieniowania przez atom spełniona jest zasada … energii., 3. Podczas przejścia atomu wodoru ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego emitowane jest ... ultrafioletowe., 4. Przeciwieństwo emisji., 5. … fali promieniowania jest odwrotnie proporcjonalna do energii fotonu., 6. … energetyczny oznacza dozwoloną energię elektronu w atomie., 7. Promieniowanie emitowane przez atomy to … elektromagnetyczna.
Ćwiczenie 7
R1ErvSSIioJzi
Podaj wszystkie częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez atomy wodoru znajdujące się w stanie n = 3, podając trzy cyfry znaczące. Określ, jakim przejściom między poziomami energetycznymi atomu odpowiada każda częstotliwość. Odpowiedź: Przejście z poziomu n = 3 do n = 1: ν = Tu uzupełnij · 1015 Hz; Przejście z poziomu n = 3 do n = 2: ν = Tu uzupełnij · 1014 Hz; Przejście z poziomu n = 2 do n = 1: ν = Tu uzupełnij · 1015 Hz;
Ćwiczenie 8
R2BlFocjV3X6S
W atomie aluminium (Z = 13) różnica między pierwszym i drugim poziomem energetycznym wynosi 1,47 · 103 eV. Oblicz charakterystyczną dla aluminium częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego podczas przeskoku elektronu z drugiego poziomu energetycznego na poziom pierwszy. Podaj trzy cyfry znaczące. Odpowiedz, do jakiego zakresu należy to promieniowanie. Odpowiedź: ν = Tu uzupełnij · 10Tu uzupełnij Hz