Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

SCENARIUSZ LEKCJI

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Światło

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Fizyka, 9.11: demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo);

 • Informatyka, 6.1: wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów.

Cele zoperacjonalizowane:

Cel ogólny: Poznanie zjawiska załamania światła (jakościowo).

 • wie, że gdy światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego, to ulega załamaniu,

 • wie, że gdy światło przechodzi z powietrza do wody, to kąt załamania jest mniejszy od kąta padania,

 • wie, że gdy światło przechodzi z wody do powietrza, to kąt załamania jest większy od kąta padania,

 • wie, co to jest całkowite wewnętrzne odbicie światła i kiedy zachodzi,

 • wie, co to jest światłowód i jak działa.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • umie narysować bieg promienia padającego, odbitego i załamanego na granicy ośrodków,

 • zna przykłady występowania załamania światła w przyrodzie,

 • zna zastosowanie załamania światła w technice, w tym światłowodów,

 • nabywa umiejętności samodzielnej pracy, obserwacji zjawisk fizycznych, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie,

 • potrafi zainstalować program użytkowy i znaleźć instrukcje dotyczące jego obsługi.

Etapy lekcji

Przedmiot nauczania

Kompetencje kluczowe

Przebieg zajęć

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel prosi uczniów, aby odpowiedzieli na kilka pytań, moderuje krótką dyskusję:

- gdzie spotkaliście się już z załamaniem światła?

- czy spotkaliście się ze słowem: światłowód?

problemowa: aktywizująca

dyskusja

zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przypomnienie wiadomości na temat:

Nauczyciel przypomina uczniom:

- że w ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się po liniach prostych

- prawo odbicia światła od zwierciadeł płaskich.

Pyta, co się stanie, gdy światło będzie biegło w dwóch ośrodkach?

Nauczyciel przekazuje uczniom nową wiedzę na temat pojęcia załamania światła, promienia padającego i załamanego, kąta padania i kąta załamania, wyjaśnia zjawisko, wprowadza pojęcie całkowitego wewnętrznego odbicia, kąta granicznego ośrodka

notatki z poprzednich zajęć, nowa wiedza podana na lekcji przez nauczyciela

podająca: wykład informacyjny

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel z pomocą ucznia uruchamia komputer oraz rzutnik multimedialny, wgrywa do komputera prezentację z pamięci typu Flash, uruchamia program odtwarzający prezentacje, odtwarza prezentację.

W trakcie prezentacji nauczyciel zachowuje aktywną postawę, pyta uczniów, czy potrafią wyjaśnić dany fragment prezentacji lub zadane w niej pytania, tłumaczy poszczególne fragmenty, wyjaśnia istotne szczegóły, odpowiada na pytania uczniów.

Po zakończonej prezentacji nauczyciel moderuje krótką dyskusję podsumowującą na temat obejrzanego materiału, zapowiadając przeprowadzenie ćwiczeń w grupach.

prezentacja (zasób nr 1)

eksponująca: pokaz połączony z przeżyciem

zbiorowa, jednolita

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Przeprowadzenie doświadczenia na podstawie załączonej instrukcji. Uczniowie dzielą się na 3 grupy

Po wykonaniu doświadczeń nauczyciel dokonuje podsumowania na temat poznanych w ćwiczeniach zjawisk załamania światła oraz ich wyjaśnienia.

ćwiczenie (zasób nr 2)

praktyczna: ćwiczenia

grupowa, zróżnicowana

Etap podsumowujący

Fizyka

myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się

Podsumowanie lekcji. Nauczyciel podsumowuje wiadomości na załamania światła, kąta padania i kąta załamania, całkowitego wewnętrznego odbicia oraz zastosowania w/w zjawisk w życiu człowieka.

Przypomina o zadaniu domowym zadanym w ostatnim ekranie prezentacji.

podająca: pogadanka

zbiorowa, jednolita

R1P93Lzl6kOha

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 98.00 KB w języku polskim
RVNoyU90FvDTc

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 89.18 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3