Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wyrażenie 751+750 ma wartość

Ćwiczenie 2

Pan Maciej wpłacił do banku 2400 zł na lokatę roczną. Po upływie roku stan jego lokaty wzrósł do 2476,8 zł.
Oprocentowanie w tym banku wynosiło:

Ćwiczenie 3

Średnia ocen z testu z języka angielskiego dla grupy I, liczącej 10 uczniów, wynosiła 4,2, a dla grupy II, liczącej 15 uczniów, wynosiła 4,6. Średnia ocen z tego testu dla wszystkich uczniów z obu grup była równa

Ćwiczenie 4

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Po usunięciu niewymierności z mianownika ułamka 27-233 otrzymamy liczbę:

Ćwiczenie 5

W pudełku znajduje się 20 kredek żółtych i 20 kredek czerwonych. Aby prawdopodobieństwo wylosowania z pudełka kredki czerwonej wynosiło 0,4, należy

Ćwiczenie 6

Ile spośród podanych liczb:

-13-5 ,--8-3 ,234-1,(-3,2)-3

ma dodatnią wartość?

Ćwiczenie 7

W pierwszym kwartale średnia cena akcji firmy „ Inter” wynosiła x zł, w drugim kwartale wzrosła o 25 zł, w trzecim stanowiła 120% ceny z pierwszego kwartału, a w czwartym wynosiła 80 zł. Które z wyrażeń przedstawionych poniżej opisuje średnią cenę akcji firmy „Inter” w ciągu roku?

Ćwiczenie 8

Rozwinięcie dziesiętne ułamka 12284995 wynosi 0,2(458).
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Na 40 miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra:

Ćwiczenie 9

W dwóch pudełkach znajdują się 64 kule. Jeżeli z pierwszego pudełka przełożymy do drugiego 19 liczby kul, które się w nim znajdują, to w obu pudełkach będzie taka sama liczba kul. Ile kul jest w pierwszym pudełku?

Ćwiczenie 10

Czapka i dwa szaliki kosztują razem 90 zł. Cena czapki jest wyższa od ceny szalika o 20 zł.
Którego układu równań nie można wykorzystać do wyznaczenia ceny czapki i szalika?

Ćwiczenie 11

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Dana jest funkcja określona wzorem fx=5-10x5. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

Ćwiczenie 12

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 6. Miara kąta ostrego tego trójkąta jest równa 45°. Pole tego trójkąta jest

Ćwiczenie 13

Przyrząd w kształcie walca o średnicy 40 cm i wysokości 60 cm wyrównuje trawnik. Ile metrów kwadratowych powierzchni trawnika zostanie wyrównanych, jeżeli walec obróci się dwa razy? Wybierz najlepsze przybliżenie.

Ćwiczenie 14

Jeden z boków trapezu jest zarazem wysokością tego trapezu. Największy kąt wewnętrzny trapezu jest cztery razy większy od najmniejszego. Różnica miar tych kątów jest równa

Ćwiczenie 15

Długości boków trójkąta są równe 40,41,9. Obwód okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy

Ćwiczenie 16

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 1. Objętość tego sześcianu jest równa

Ćwiczenie 17

W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym ściany boczne są kwadratami. Suma długości krawędzi graniastosłupa jest równa 182. Pole ściany bocznej jest równe

Ćwiczenie 18

Stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola jego przekroju osiowego jest równy

Ćwiczenie 19

Punkt P jest środkiem koła.

Pole zacieniowanej na zielono figury jest równe 33,75π. Wynika z tego, że promień koła jest równy

Ćwiczenie 20

Jeśli od średniej arytmetycznej wieku Adama i Kamila, wyrażonej w latach, odejmiemy 1, to otrzymamy wiek Maćka. Jeśli od średniej arytmetycznej wieku Adama i Maćka, również wyrażonej w latach, odejmiemy 4, to otrzymamy wiek Kamila. Oblicz różnicę wieku między Maćkiem a Kamilem.

Ćwiczenie 21

Działka Marcela ma kształt prostokąta, którego jeden bok ma długość 20 m. Pole powierzchni działki jest równe 3 ary. Oblicz obwód prostokąta przedstawiającego plan działki w skali 1:50.

Ćwiczenie 22

Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Dwusieczna kąta ADC przecina bok AB w punkcie E, natomiast prostą, na której leży bok BC w punkcie F. Uzasadnij, że trójkąt EFB jest równoramienny.

Ćwiczenie 23

Trzy kule o promieniach długości 2 cm, 3 cm, 4 cm przetopiono, tworząc jedną kulę. Oblicz promień tej kuli. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.