Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Podczas pracy klasowej Ania błędnie rozwiązała 4 zadania, które stanowiły 25% zadań rozwiązanych poprawnie.
Liczba wszystkich zadań na pracy klasowej była równa

Ćwiczenie 2

Funkcja jest wyrażona wzorem y=-2x+5.
Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

Ćwiczenie 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji.

Na podstawie wykresu oceń prawdziwość podanych zdań. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 4

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Liczba 2-15 jest od liczby 2-11

Ćwiczenie 5

W pierwszym tygodniu w hurtowni owoców cytrusowych sprzedano a kilogramów pomarańczy po b zł za kilogram. W następnym tygodniu cenę kilograma pomarańczy obniżono o 4 zł i wtedy sprzedano o 250 kg pomarańczy więcej niż w pierwszym tygodniu. Które wyrażenie opisuje zysk uzyskany przez hurtownię ze sprzedaży pomarańczy w ciągu dwóch tygodni?

Ćwiczenie 6

Które działanie zostało wykonane błędnie?

Ćwiczenie 7

Cena brutto = cena netto + podatek VAT
Cena brutto towaru jest równa 1525,2 zł. Jeżeli podatek VAT wynosi 23%, to cena netto tego towaru jest równa:

Ćwiczenie 8

Rozwiązaniem układu równań x=y-23x-y=6 jest jedna para liczb.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 9

Jeżeli liczba 42 jest o 50% większa od liczby x, to liczba x wynosi:

Ćwiczenie 10

Samochód, który spala 4,5 litra benzyny na 100 km, przejechał pewną trasę z prędkością 80 km/h w ciągu 45 minut. Litr benzyny kosztuje 5,2 zł.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Benzyna, którą spalił samochód na tej trasie, kosztowała:

Ćwiczenie 11

Na początku roku szkolnego w sekcji karate szkolnego klubu sportowego było 12 chłopców i nie było żadnej dziewczynki. W ciągu roku do sekcji zapisało się kilka dziewczynek i wtedy okazało się, że chłopcy stanowią 75% wszystkich członków sekcji.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 12

Sześcienny klocek o krawędzi długości 2,5 cm waży 75 g. Długość krawędzi sześcianu ważącego 16,2 g, wykonanego z tego samego materiału, jest równa

Ćwiczenie 13

Paweł jest o 4 lata starszy od Gawła. Dwa lata temu był od niego trzy razy starszy.
Jeżeli oznaczymy przez p wiek Pawła obecnie, a przez g - wiek Gawła obecnie, to podane zależności opisuje układ równań:

Ćwiczenie 14

Wykres przedstawia zależność liczby linijek tekstu przepisanych przez Joasię na komputerze od czasu przepisywania wyrażonego w minutach.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 15

Na trójkącie prostokątnym równoramiennym opisano okrąg o promieniu 2. Pole tego trójkąta jest równe

Ćwiczenie 16

Balon ma kształt kuli, której koło wielkie ma obwód 40π cm. Objętość powietrza zawartego w balonie jest równa około

Ćwiczenie 17

Proste pr są równoległe.

Suma miar kątów zaznaczonych kolorem zielonym jest równa

Ćwiczenie 18

Bok kwadratu ma długość 42. Przekątna tego kwadratu jest równa

Ćwiczenie 19

Punkty A=(2,1)B=(-6, -3) leżą na prostej p. Na prostej p leży też punkt o współrzędnych

Ćwiczenie 20

W konkursie na najlepiej zaprojektowane logo szkoły wzięło udział 97 uczniów, którzy pracowali w parach lub grupach trzyosobowych. Wszystkich grup (dwu - lub trzyosobowych) było 36. Ile osób pracowało w parach, a ile w grupach trzyosobowych?

Ćwiczenie 21

Wazon ma kształt walca o średnicy 6 cm. Wysokość wazonu jest równa 28 cm. Do wazonu nalano wody, która sięga do 34 wysokości. Oblicz, ile cm3 wody znajduje się w wazonie. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Ćwiczenie 22

W trapezie trzy boki są równe i każdy z nich ma długość a. Uzasadnij, że trzeci bok nie może mieć długości 3a.

Ćwiczenie 23

W trójkącie EWA wysokość WK jest równa 4. Wysokość ta dzieli bok EA na dwa odcinki takie, że odcinek KA jest trzy razy dłuższy od odcinka EK. Pole trójkąta WKA jest o 24 większe od pola trójkąta WKE. Oblicz długość odcinka KE .