Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wartość wyrażenia 122+92+52-32 wynosi

Ćwiczenie 2

Kilogram jabłek kosztuje x zł, kilogram gruszek kosztuje o 2 zł więcej niż kilogram jabłek, a cena kilograma śliwek stanowi 80% ceny kilograma jabłek.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

Ćwiczenie 3

Które działanie zastało wykonane błędnie?

1. 5333=153 2. 5333=156 3. 5332=1525 4. 5333=83

Ćwiczenie 4

Samochód pokonuje pewną trasę, jadąc z prędkością 60 km/h w ciągu 15 minut. Czy prawdziwe jest zdanie: Gdyby samochód zwiększył swoją prędkość do 90 km/h, to czas przejazdu skróciłby się do 10 minut.

Ćwiczenie 5

Niech x-y=22.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Wartość wyrażenia x-y+x-y2+(x-y)3 wynosi

Ćwiczenie 6

Ze zbiornika o pojemności 3,4 litra napełnionego wodą odlano 0,085 litra wody. Jaki procent wody pozostał w zbiorniku?

Ćwiczenie 7

Kinga kupiła spódnicę i żakiet, za które zapłaciła 138 zł. Żakiet był o 40% droższy od spódnicy.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Spódnica, którą kupiła Kinga, kosztowała …

Ćwiczenie 8

Roztwór wodny soli kuchennej nazywamy solanką.
Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.
Aby otrzymać solankę o stężeniu 20%, należy rozpuścić …

Ćwiczenie 9

Rozwiązaniem układu równań x-2y=35x-y=6 jest para takich liczb, których suma jest równa

Ćwiczenie 10

Karolina, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie matematycznym, uzyskała 150 punktów. Michał, który zajął drugie miejsce w tym konkursie, zdobył o 20% punktów mniej niż Karolina, a Agnieszka, która zajęła trzecie miejsce, zdobyła o 20% punktów mniej niż Michał.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

Ćwiczenie 11

Na rysunku przedstawiono wykres pewnej funkcji.

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

Ćwiczenie 12

Funkcja jest wyrażona wzorem: y=342.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

Ćwiczenie 13

Dany jest układ równań y-x=950%x+20%y=13.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

Ćwiczenie 14

W rombie ABCD poprowadzono przekątne. Krótsza przekątna AC dzieli romb na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 16. Dłuższa przekątna BD dzieli romb na dwa trójkąty – każdy o obwodzie 18. Suma długości tych przekątnych jest równa 14. Przekątna AC ma więc długość

Ćwiczenie 15

W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 6cm14 cm. Wysokość trapezu jest równa 43. Miara kąta między ramieniem a wysokością trapezu jest równa

Ćwiczenie 16

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest równy 4 cm.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe?

Ćwiczenie 17

Prostokąt W jest podobny do prostokąta Z w skali 3 :4. Boki prostokąta W są równe 5 dm i 6 dm. Pole prostokąta Z jest równe

Ćwiczenie 18

Objętość sześcianu wynosi 125. Przekątna ściany sześcianu jest równa

Ćwiczenie 19

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Stosunek pola powierzchni bocznej tego stożka do pola podstawy jest równy

Ćwiczenie 20

Pole równoległoboku jest równe 20. Boki równoległoboku mają długości 104. Suma długości wysokości równoległoboku wynosi

Ćwiczenie 21

Uzasadnij, że liczba podzielna przez 6 i podzielna przez 35 jest podzielna przez 10.

Ćwiczenie 22

W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 50. Stosunek długości przyprostokątnych jest równy 7 :24. Oblicz pole koła wpisanego w ten trójkąt.

Ćwiczenie 23

Długość krawędzi czworościanu foremnego zmniejszono dwukrotnie. Oblicz, o ile procent zmniejszyło się pole tego czworościanu.

Ćwiczenie 24

Kwadrat obrócono wokół jednego z boków, otrzymując bryłę, której objętość wynosi 1π2. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły.