Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Na którym rysunku przedstawiono prostą AB?

Ćwiczenie 2

Na prostej k zaznaczono punkty C, D, E. Ile odcinków powstało?

Ćwiczenie 3

Na którym rysunku zaznaczono tym samym kolorem prostopadłe boki prostokąta?

Ćwiczenie 4

Wykorzystaj rysunek i podaj

  1. nazwę ulicy równoległej do ulicy Kilińskiego

  2. nazwy wszystkich ulic równoległych do ulicy Północnej.

Ćwiczenie 5

Wypisz litery znajdujące się na rysunkach tych figur, które są

  1. kwadratami

  2. prostokątami

Ćwiczenie 6
  1. Narysuj wszystkie przekątne prostokąta RAMI. Ile przekątnych ma prostokąt?

  2. Narysuj wszystkie przekątne kwadratu FOKA. Pod jakim kątem przecinają się te przekątne?

Ćwiczenie 7
  1. Ile wierzchołków ma przedstawiony na rysunku wielokąt?

  2. Ile kątów ma wielokąt ABCDEFGH?

Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10
Ćwiczenie 11
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13
Ćwiczenie 14
Ćwiczenie 15

Prostokąt o wymiarach 4 cm2 cm narysuj w skali 1 : 23 : 1. Oblicz.

  1. Jaki jest obwód każdego z narysowanych prostokątów?

  2. Ile wynosi różnica między obwodem prostokąta narysowanego w skali 3 : 1 i obwodem prostokąta narysowanego w skali 1 : 2?

Ćwiczenie 16

Odległość między dwiema miejscowościami na mapie w skali 1 : 1 000 000 jest równa 5 cm. Oblicz, jaka jest rzeczywista odległość między tymi miejscowościami. Wynik podaj w kilometrach.

Ćwiczenie 17

Łamana otwarta FGHJ ma trzy boki. Długość odcinka FG wynosi 6 cm, długość odcinka GH jest dwa razy krótsza od długości odcinka FG, zaś długość łamanej wynosi 20 cm. Oblicz długość odcinka HJ.

Ćwiczenie 18

Narysuj dwa okręgi o środku w punkcie P i promieniach odpowiednio 2 cm6 cm. Oblicz, ile razy średnica większego okręgu jest dłuższa od promienia mniejszego okręgu.