Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Geometria płaska - część 1

Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Wszystkie trójkąty przedstawione na rysunku są trójkątami

Ćwiczenie 4

Wśród trójkątów przedstawionych na rysunku są dwa trójkąty

Ćwiczenie 5

Odcinki o długościach 5 cm3 cm są bokami trójkąta. Jaką długość może mieć trzeci bok tego trójkąta? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Ćwiczenie 6

W których czworokątach przekątne są równej długości?

Ćwiczenie 7

W których czworokątach obie przekątne przecinają się w połowie?

Ćwiczenie 8

W których czworokątach przekątne są prostopadłe?

Ćwiczenie 9

Trapez AEFD zbudowany jest z trapezu ABCD i równoległoboku BEFC.

Wykorzystaj dane z rysunku i oblicz miary kątów α, βγ czworokąta AEFD.

Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia okrąg o środku A. Przyjrzyj się narysowanym odcinkom i wypisz wszystkie

  1. cięciwy okręgu

  2. promienie okręgu

  3. średnice okręgu

Geometria płaska - część 2

Ćwiczenie 11

Boki prostokąta mają długości: 28 mm1,2 dm. Oblicz obwód tego prostokąta. Wynik podaj w centymetrach.

Ćwiczenie 12

Na rysunku bok jednej kratki ma długość 1. Podaj nazwę narysowanego czworokąta i oblicz jego pole.

Ćwiczenie 13

Na rysunku proste ab są równoległe i oddalone od siebie o 5 cm.

Oblicz pole każdego trójkąta przedstawionego na rysunku i wskaż, które z poniższych zdań są prawdziwe.

Ćwiczenie 14

Trawnik na osiedlu, na którym mieszka Bartek, ma kształt prostokąta o wymiarach 50 m20 m. Przez trawnik biegną dwie ścieżki o kształcie i wymiarach podanych na rysunku.

Oblicz, na jakiej powierzchni tego trawnika rośnie trawa. Wynik podaj w arach.

Ćwiczenie 15

Odległość między dwoma miejscowościami na mapie w skali 1 : 200 000 jest równa 6 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miejscowościami. Wynik podaj w kilometrach.

Ćwiczenie 16

Jedną z najdłuższych ulic w Polsce jest Wał Miedzeszyński w Warszawie, który ma 14,5 km długości. Jaką długość miałaby ta ulica na planie w skali 1 : 50 000?

Geometria przestrzenna

Ćwiczenie 17

Jakiej figury nie ma na zdjęciach zamieszczonych poniżej?

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Na zdjęciach nie ma figury w kształcie:

Ćwiczenie 18

Rysunek przedstawia graniastosłup prosty.

Który z poniższych czworokątów powinien być podstawą tego graniastosłupa, żeby graniastosłup był prostopadłościanem? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

Ćwiczenie 19

Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach podanych na rysunku.

Ćwiczenie 20

Akwarium ma kształt sześcianu o krawędzi długości 50 cm. Woda w akwarium sięga do 45 jego wysokości. Oblicz, ile litrów wody jest w tym akwarium.

Ćwiczenie 21

W zgrzewce jest osiem butelek wody mineralnej o pojemności 330 ml każda. Ile litrów wody mineralnej jest w tej zgrzewce?

Ćwiczenie 22

Ile co najmniej centymetrów kwadratowych papieru potrzeba na oklejenie dziesięciu sześciennych kostek o krawędzi 4 cm?
Wskaż prawidłową odpowiedź.