0224 Obliczanie momentu bezwładności rury o masie m względem osi symetrii