Czynniki warunkujące rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych na Ziemi